CGD Internet
Display Mode C C C
การติดตามเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ
No. Date News Title View Read
67740 08/12/2020 รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณฯ จ.อำนาจเจริญ ครั้งที่1/2563 4
67738 17/11/2020 เชิญประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณฯ จ.อำนาจเจริญ ครั้งที่1/2563 2
67736 17/11/2020 คำสั่งจ.อำนาจเจริญ ที่ 2362/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ 1
67750 12/11/2020 มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2
67734 20/10/2020 รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่3/2563 1
55676 13/07/2020 รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563 ครั้งที่ 2/2563 11
52198 08/06/2020 รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ครั้งที่ 1/2563 15
52089 05/06/2020 มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 (ว23) 6
- 05/06/2020 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ ปีงบประมาณ 2563 9
Record Display 1 to 9 from 9 Records
processing time 1.258 s
Today Viewer 41 view
( 103,031 view)