CGD Internet
Display Mode C C C
คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดอำนาจเจริญ (คบจ.)
No. Date News Title View Read
66355 03/12/2020 ายงานประชุม คบจ. ครั้งที่ 7/63 วันที่ 25 พย.63 4
61609 24/09/2020 รายงานประชุม คบจ. ครั้งที่ 6/63 วันที่ 18 กย.63 3
59013 24/08/2020 รายงานประชุม คบจ. ครั้งที่ 5/63 วันพุธที่ 18 สค.63 5
53007 12/06/2020 รายงานประชุม คบจ. ครั้งที่ 4/63 วันศุกร์ที่ 5 มิย.63 6
52548 10/06/2020 ผลการพิจารณาคบจ.ดีเด่น 62 1
52440 09/06/2020 คำสั่งคณะทำงาน คบจ. 63 1
52284 08/06/2020 เกณฑ์พิจารณา คบจ.ดีเด่น ปี 63 (รอบสอง) เมย.-กย.63 1
52376 08/06/2020 คำสั่งคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดอำนาจเจริญ 2563 1
52227 05/06/2020 เกณฑ์พิจารณา คบจ.ดีเด่น ปี 63 (รอบแรก) ตค.62-มีค.63 2
61975 27/03/2017 คำสั่งกระทรวงการคลัง 132/2560 แต่งตั้งคณะ คบจ. ลงวันที่ 31มกราคม256 36
Record Display 1 to 10 from 10 Records
processing time 2.216 s
Today Viewer 45 view
( 103,035 view)