CGD Internet
Display Mode C C C
Training News
No. Date News Title View Read
71036 03/02/2021 (ประกาศรายชื่อ) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐในส่วนภูมิภาค วันที่ 4 - 5 มีนาคม 2564 85
70645 28/01/2021 แจ้งกำหนดการ อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 สำหรับหน่วยงานของรัฐในจังหวัดอำนาจเจริญ 25
66929 09/12/2020 เลื่อนและประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับหน่วยงานของรัฐในจังหวัดอำนาจเจริญ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอำนาจเจริญ 70
65909 27/11/2020 ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับหน่วยงานของรัฐในจังหวัดอำนาจเจริญ ระหว่างวันที่ 22 - 24 ธันวาคม 2563 73
29270 16/08/2019 สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ จัดโครงการฝึกอบรม "เพิ่มประสิทธิภาพการประเมิน คุณภาพการบัญชีภาครัฐ” ในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้ 21
26168 02/07/2019 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญตรวจราชการ และติดตามผลการปฏิบัติงาน 1
26170 01/07/2019 อบรมโครงการผู้รับบำนาญ 70 ปี 5
24131 14/06/2019 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐสำหรับ อปท.” วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ 15
23245 06/06/2019 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนและหลักเกณฑ์การประเมินผู้ประกอบการ” วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ 3
92852 17/04/2018 โครงการประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมโครงการบัตรสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการ วันที่ 19 เมษายน 2561 19
Record Display 1 to 10 from 28 Records
processing time 1.398 s
Today Viewer 48 view
( 103,038 view)