CGD Internet
การแสดงผล C C C
ข่าวอบรมสัมมนา
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
07406 09/02/2565 การถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินการคลังและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐจังหวัดอำนาจเจริญ หัวข้อ การใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ (Fleet Card) (ฉบับปรับปรุง) 2
07405 09/02/2565 การถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินการคลังและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐจังหวัดอำนาจเจริญ หัวข้อ แนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ว78) 2
71036 03/02/2564 (ประกาศรายชื่อ) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐในส่วนภูมิภาค วันที่ 4 - 5 มีนาคม 2564 99
70645 28/01/2564 แจ้งกำหนดการ อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 สำหรับหน่วยงานของรัฐในจังหวัดอำนาจเจริญ 27
66929 09/12/2563 เลื่อนและประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับหน่วยงานของรัฐในจังหวัดอำนาจเจริญ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอำนาจเจริญ 71
65909 27/11/2563 ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับหน่วยงานของรัฐในจังหวัดอำนาจเจริญ ระหว่างวันที่ 22 - 24 ธันวาคม 2563 82
29270 16/08/2562 สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ จัดโครงการฝึกอบรม "เพิ่มประสิทธิภาพการประเมิน คุณภาพการบัญชีภาครัฐ” ในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้ 21
26168 02/07/2562 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญตรวจราชการ และติดตามผลการปฏิบัติงาน 1
26170 01/07/2562 อบรมโครงการผู้รับบำนาญ 70 ปี 5
24131 14/06/2562 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐสำหรับ อปท.” วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ 15
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 30 รายการ
processing time 1.626 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 16 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 129,942 คน)