CGD Internet
การแสดงผล C C C
ข่าวอบรมสัมมนา
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
65909 27/11/2563 โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับหน่วยงานของรัฐในจังหวัดอำนาจเจริญ ระหว่างวันที่ 22 - 24 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมชิตสกลธ์ ฟลาวเวอร์แลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 19
29270 16/08/2562 สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ จัดโครงการฝึกอบรม "เพิ่มประสิทธิภาพการประเมิน คุณภาพการบัญชีภาครัฐ” ในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้ 13
26168 02/07/2562 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญตรวจราชการ และติดตามผลการปฏิบัติงาน 1
26170 01/07/2562 อบรมโครงการผู้รับบำนาญ 70 ปี 4
24131 14/06/2562 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐสำหรับ อปท.” วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ 13
23245 06/06/2562 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนและหลักเกณฑ์การประเมินผู้ประกอบการ” วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ 3
92852 17/04/2561 โครงการประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมโครงการบัตรสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการ วันที่ 19 เมษายน 2561 19
61674 23/03/2560 โครงการฝึกอบีมหลักสูตร พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 77
55179 23/12/2559 วันที่ 22 ธันวาคม 2559 นางวชิราพร บุญคล่อง คลังจังหวัดอำนาจเจริญ และทีมวิทยากรของสำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดโครงการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS สำหรับส่วนราชการ ส่วนภูมิภาคจังหวัดอำนาจเจริญ ณ ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น ๔ ศาลากลางจ. 6
54122 08/12/2559 วันที่ 8 ธันวาคม 2559 นางวชิราพร บุญคล่อง คลังจังหวัดอำนาจเจริญ และทีมวิทยากรของสำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดโครงการประชุมชี้แจงและฝึกอบรม เรื่อง แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการรับ – จ่ายเงินภาครัฐ ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment ภาครัฐ) 7
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 25 รายการ
processing time 1.39 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 65 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 96,289 คน)