การแสดงผล C C C
ถาม-ตอบเกี่ยวกับเงินเดือน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
- 06/12/2549 การกำหนดวันที่และวิธีการปฏิบัติงานสำหรับเงินเดือนและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน 310
- 21/11/2549 วิธีการเตรียมข้อมูลข้าราชการและลูกจ้างประจำเพื่อส่งต่อไปยังระบบบำเหน็จบำนาญ (ว.159) 120
- 04/10/2549 ให้ขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณออกไปอีก 60 วัน 20
- 15/12/2548 เดิมส่วนราชการเป็นผู้จัดทำรายละเอียดการโอนเงินให้กับธนาคารเพื่อจ่ายเงินเดือน... 65
- 15/12/2547 ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารสำหรับโอนเงินเดือนจ่าย... 717
- 26/11/2547 การจ่ายตรงให้ผู้มีสิทธิ คืออะไร 76
- 26/11/2547 การโอนเงินด้วยระบบจ่ายตรง มีค่าใช้จ่ายที่ผู้รับเงินต้องชำระหรือไม่ 94
- 26/11/2547 ยังไม่ได้รับเงิน กบข. ทำอย่างไร 69
- 26/10/2547 หากมีความประสงค์จะเปลี่ยนเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารในการโอนเงิน... 760
- 03/06/2547 ทราบมาว่าถ้าหากเข้าร่วมโครงการจ่ายตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลางแล้ว... 96
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 11 ถึง 20 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 20 รายการ
processing time 0.423 s