โครงการอบรม หลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
  กรมบัญชีกลาง สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ ได้กำหนดแผนจัดฝึกอบรมโครงการอบรม หลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
สามารถ Download รายละเอียดเอกสาร จำนวน ๙ แผ่น
หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. ๐๒ - ๑๒๗๗๐๐๐ ต่อ ๖๖๐๙ , ๔๗๓๖ , ๔๙๕๖
(สำหรับการประกาศรับสมัครการเข้าฝึกอบรม ขอให้ติดตามทางเว็บไซต์ในสัปดาห์ถัดไป)