โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของกรมบัญชีกลาง สู่การรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
  นางสาวสุทธิรัตน์ รัตน์โชติ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ฟังการบรรยายในโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของกรมบัญชีกลาง สู่การรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยวิทยากรจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยมีบุคลากรกรมฯ ที่เกี่ยวข้องร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุม ๕ ชั้น ๗ กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖