ด่วนที่สุด ที่ กค 0430.2/ว146 ลว 7 เมษายน 2549 เรื่อง การจัดเตรียมข้อมูลการเบิกจ่ายเงินบำนาญตกทอดและบำนาญพิเศษ(ทายาท) ทุกประเภทเข้าโครงการจ่ายตรง  
  กรมบัญชีการขอให้ส่วนราชการต่างๆ ร่วมกับสำนักบริหารการจ่ายเงินเดือนฯ จัดเตรียมข้อมูลบำนาญตกทอดและบำนาญพิเศษ(ทายาท) เข้าโครงการจ่ายตรง โดย download หนังสือ ที่ กค 0430.2/ว146 และสิ่งที่ส่งมาด้วย ตาม Link ต่อไปนี้
http://www2.cgd.go.th/prad/news_pr_special_pension.htm