ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค ที่กค 0526.5/ ว.8150

 
 
 

กระทรวงการคลังได้กำหนดประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคและให้ส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ