โครงการอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายใน (CGIA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553  
  ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0404.4/13604 และ ที่ กค 0404.4/13605 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม2553 เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐร่วมกับสำนักกำกับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ   ได้กำหนดแผนการฝึกอบรมโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) โดยขอให้หน่วยงานแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในหรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ได้เตรียมความพร้อมในการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1-2 ทั้งนี้ สามารถ Download สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-2 และโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGOA) ในแต่ละหลักสูตร / ด้านได้จากไฟล์ที่แนบ  หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อสอบถาม   คุณศิริวรรณ  ตั้งประเสริฐ   โทร.0 2271 0686 – 90 ต่อ 4736