ประชาสัมพันธ์ข้อมูลตามมาตราการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้าน) คลิก

หลักสูตร บงส. รุ่นที่ 3 เปิดรับสมัครแล้ว คลิก  ข่าวเด่น |  ข่าวล่าสุด
 
 ( )   

นางกิตติมา นวลทวี รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น เพื่อให้คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) และองค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.) มีเครื่องมือในการสอบทาน หรือตรวจสอบศักยภาพด้านการคลังเบื้องต้น โดยจัดทำองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบการคลังท้องถิ่น ได้แก่ ระบบงบประมาณ ระบบการเงิน ระบบควบคุมตรวจสอบและประเมินผล ระบบพัสดุ และระบบบัญชี ซึ่งนางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น ที่ห้องประชุม ๓๐๓ กรมบัญชีกลาง วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖

 
 ( )   

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย นางเบญจา หลุยเจริญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง และคณะผู้บริหารกระทรวงการคลัง บันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวคำอาศิรวาทราชสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ สถานีโทรทัศน์ช่อง ๙  เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖

 
 ( )   

นางอุไร ร่มโพธิหยก ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี พร้อมคณะ มอบเงินเพื่อร่วมสมทบทุน มูลนิธิคนตาบอดไทยโดยมีนายยุทธนา หยิมการุณ รองอธิบดีกรมศุลกากร รักษาราชการแทนอธิบดีกรมศุลกากร และนางอรอนงค์ วัชรเศรษฐกุล  รองอธิบดีกรมศุลกากร  เป็นผู้รับมอบเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากร ครบรอบ ๑๓๙ ปี ณ กรมศุลกากร คลองเตย วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

 
 ( )   

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง (คบส.) ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานกระทรวงการคลัง และติดตามผลความก้าวหน้าตามภารกิจที่ได้มอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ ดำเนินการ
ณ ห้องประชุม ๓๐๓ กรมบัญชีกลาง วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖

 
 ( )   

นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะผู้แทนกรมฯ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนข้าราชการระดับสูงของสาธารณรัฐอินเดีย เนื่องในโอกาสศึกษาดูงานเรื่อง “เครื่องมือและวิธีการส่งเสริมธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของประเทศไทย”
ณ ห้องประชุม ๓๐๓ กรมบัญชีกลาง วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖

 
  <<   <   ...  2  3  4  ...  >   >>
หน้าที่ : 3 จาก 100
 

   
 
>> แสดงทั้งหมด
>> แสดงทั้งหมด