newมติ ครม. วันที่ ๑๖ มิ.ย. ๕๘ กำหนดให้ส่วนราชการที่มีโครงการ/รายการที่ยังไม่ได้เสนอให้รัฐมนตรีพิจารณา ให้ความเห็นชอบในการดำเนินการต่อ หรือปรับแผน ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีภายในวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๕๘ และเสนอต่อ คตร. เพื่อรวบรวมเสนอ ครม. พิจารณา รวมทั้งจะต้องเริ่มดำเนินการหรือก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ก.ค. ๕๘ เท่านั้น

  
    ( )    
เผยแพร่ร่าง TOR โครงการปฏิรูประบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร (ฉบับแรก)
 
    ( )    
รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนเมษายน 2555
 
    ( )    
 
    ( )    
ประกาศกรมบัญชีกลาง  เรื่อง สอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 10 เครื่อง  รายละเอียดตามไฟล์แนบ
 
    ( )    
ประกาศกรมบัญชีกลาง  เรื่อง  ประกวดราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมการติดตั้งระบบซอฟแวร์ Microsoft office ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดตามๆฟล์แนบ
 
    ( )    
ประกาศกรมบัญชีกลาง  เรื่อง  ประกวดราคาจัดซื้อระบบงานและระบบคอมพิวเตอร์พร้อมการติดตั้งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับโครงการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลของกรมบัญชีกลาง  รายละเอียดตามไฟล์แนบ
 
    ( )    
 
    ( )    
 
    ( )    
ประกาศกรมบัญชีกลาง  เรื่อง  สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 10 เครื่อง
 
    ( )    
 
  <<   <   ...  24  25  26  ...  >   >>
หน้าที่ : 25 จาก 52
   

   
 
>> แสดงทั้งหมด
>> แสดงทั้งหมด