ครึ่งปีแรกของงบประมาณ 2557 ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวในไตรมาส 3 นี้ หากส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ช่วยเร่งรัดเบิกจ่ายให้มากที่สุด จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้

**ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุ 1 ตุลาคม 2557 สามารถยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้าได้แล้วที่ส่วนราชการต้นสังกัด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รายละเอียด คลิก ** 
    ( )    
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง สอบราคาจ้างจัดทำเสื้อยืดประชาสัมพันธ์ PMQA จำนวน 1,510 ตัว
สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน 2551 ถึง 28 พฤศจิกายน 2551
 
    ( )    
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์ ห้องประชุมใหญ่ อาคารใหม่ ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 
    ( )    
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส่วนกลาง-ส่วนภูมิภาค อุปกรณ์เครือข่ายและบริหารจัดการระบบเครือข่าย กรมบัญชีกลาง (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 
    ( )    

 
    ( )    
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ของกรมบัญชีกลาง จำนวน 700 เล่ม สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม 2551 ถึง 29 ตุลาคม 2551
 
    ( )    
เผยแพร่ร่าง TOR งานประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ส่วนกลาง-ส่วนภูมิภาค อุปกรณ์เครือข่ายและบริหารจัดการระบบเครือข่าย กรมบัญชีกลาง ระหว่างวันที่ 18-21 ตุลาคม 2551
 
    ( )    
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซอมแซมแก้ใขระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส่วนกลาง-ส่วนภูมิภาค อุปกรณ์เครือข่ายและบริหารจัดการระบบเครือข่ายกรมบัญชีกลาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 
    ( )    
รายงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง ของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2551
 
    ( )    
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ส่วนกลาง-ส่วนภูมิภาค อุปกรณ์เครือข่ายและบริหารจัดการระบบเครือข่ายกรมบัญชีกลาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สนใจติดต่อขอรับเอกสาร ระหว่างวันที่ 22 - 25 กันยายน 2551
 
    ( )    
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมใหญ่ อาคารใหม่ ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 37 รายการ สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาได้ ระหว่างวันที่ 16 กันยายน 2551 ถึง 19 กันยายน 2551
 
  <<   <   ...  24  25  26  ...  >   >>
หน้าที่ : 25 จาก 40
   

   
 
>> แสดงทั้งหมด
>> แสดงทั้งหมด