พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ. 2557 (UNDO) มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 13 ธันวาคม 2557 เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2557 ถึง 30 มิถุนายน 2558 สนใจรายละเอียด คลิก

 หลักสูตร บงส. รุ่นที่ 2 เปิดรับสมัครแล้ว คลิก

ประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คลิก 

   
    ( )    
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง สอบราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
 
    ( )    
ประกาศกรมบัญชีกลาง  เรื่อง  สอบราคาจัดจ้างทำจุลสารกรมบัญชีกลาง
 
    ( )    
 
    ( )    
ประกาศกรมบัญชีกลาง  เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารกรมบัญชีกลาง
 
    ( )    
ประกาศกรมบัญชีกลาง  เรื่อง  สอบราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร  เอ4  ขนาด 80 แกรม จำนวน  12,000 รีม  รายละเอียดตามไฟล์แนบ
 
    ( )    
เผยแพร่ร่าง TOR โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายข้อมูล(Network) ให้เข้าสู่มาตรฐานสากล (ฉบับสุดท้าย)
 
    ( )    
เผยแพร่ร่าง TOR โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายข้อมูล (Network) ให้เข้าสู่มาตรฐานสากล (ฉบับหลัง)
 
    ( )    
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารกรมบัญชีกลาง
 
    ( )    
โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายข้อมูล (Network) ให้เข้าสู่มาตรฐานสากล
 
    ( )    
ประกาศกรมบัญชีกลาง  เรื่อง  สอบราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องปรับอากาศ  (แบบรวมอะไหล่)
 
  <<   <   ...  24  25  26  ...  >   >>
หน้าที่ : 25 จาก 51
   

   
 
>> แสดงทั้งหมด
>> แสดงทั้งหมด