ประชาสัมพันธ์ข้อมูลตามมาตราการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้าน) คลิก

หลักสูตร บงส. รุ่นที่ 3 เปิดรับสมัครแล้ว คลิก 
    ( )    
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง จ้างรักษาความปลอดภัย บริเวณอาคารกรมบัญชีกลาง
 
    ( )    

ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง จ้างรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารเก็บเอกสารการเงินการคลัง จังหวัดนนทบุรี

 
    ( )    

ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการทาความสะอาด อาคารกรมบัญชีกลาง ระยะเวลา 1 เดือน 

 
    ( )    
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง จ้างบำรุงรักษาระบบศูนย์บริการข้อมูลการเงินการคลังภาครัฐ
 
    ( )    

ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง จ้างบารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบงานคอมพิวเตอร์โครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

 
    ( )    

ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง จ้างบารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ ยี่ห้อ NEC

 
 
    ( )    
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง จ้างบารุงรักษาระบบสารสนเทศกฎหมายและระเบียบการคลัง
 
    ( )    

ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง เช่าใช้บริการระบบสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ต Internet (CAT)

 
    ( )    
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง เช่าใช้บริการเครือข่ายสำหรับโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
 
    ( )    
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ รายละเอียดตามไฟล์แนบ
 
  <<   <   ...  24  25  26  ...  >   >>
หน้าที่ : 25 จาก 58
   

   
 
>> แสดงทั้งหมด
>> แสดงทั้งหมด