( )    
เผยแพร่ร่าง TOR โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับแรก)
 
    ( )    
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง สอบราคาซื้อตู้บริหารจัดการอุปกรณ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส (Tablet Managment) รายละเอียดตามไฟล์แนบ
 
    ( )    
เผยแพร่ร่าง TOR สำหรับการประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารกรมบัญชีกลาง ตั้งแต่วันที่ 20-25 กันยายน 2556 รายละเอียดตามไฟล์แนบ
 
    ( )    
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการเสริมสร้างทักษะความเป็นนักคิดวิเคราะห์ในระบบ GFMIS และการเพิ่มประสิทธิภาพทีมงาน
 
    ( )    
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง สอบราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องปรับอากาศ (แบบรวมอะไหล่) รายละเอียดตามไฟล์แนบ
 
    ( )    
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศราคากลาง จ้างจัดทำกระเป๋าใส่เอกสารประกอบการบรรยาย
 
    ( )    

ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศราคากลาง จ้างจัดงาน "ประกาศเกียรติคุณบัญชีภาครัฐดีเด่น โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555"

 
    ( )    
เผยแพร่ร่าง TOR สำหรับงานประกวดราคาโครงการพัฒนาระบบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 3-6 กันยายน 2556 รายละเอียดตามไฟล์แนบ
 
    ( )    
เผยแพร่ร่าง TOR สำหรับการประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารกรบัญชีกลาง รายละเอียดตามไฟล์แนบ วันที่ 3-6 กันยายน 2556
 
    ( )    
รายงานการจัดซื้อ/จัดจ้างของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เดือน มิ.ย.56 - ก.ค.56
 
  <<   <   ...  24  25  26  ...  >   >>
หน้าที่ : 25 จาก 57
   

   
 
>> แสดงทั้งหมด
>> แสดงทั้งหมด