พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ. 2557 (UNDO) มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 13 ธันวาคม 2557 เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2557 ถึง 30 มิถุนายน 2558 สนใจรายละเอียด คลิก

 หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความประสงค์กลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494ฯ พ.ศ. 2557 (ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว. 114 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557
 หลักสูตร บงส. รุ่นที่ 2 เปิดรับสมัครแล้ว คลิก

ประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คลิก 

   
    ( )    
 
    ( )    
ประกาศกรมบัญชีกลาง  เรื่อง  สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 10 เครื่อง
 
    ( )    
 
    ( )    
 
    ( )    
รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2555  เดือนกรกฎาคม 2554 - เดือนมกราคม 2555
 
    ( )    
ประกาศกรมบัญชีกลาง  เรื่อง  สอบราคาจ้างพิมพ์ซอง  จำนวน 7 รายการ
 
    ( )    
ประกาศกรมบัญชีกลาง  เรื่อง  ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายพร้อมการติดตั้ง  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  สำหรับโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายข้อมูล (Network)ให้เข้าสู่มาตรฐานสากล
 
    ( )    
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง สอบราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
 
    ( )    
ประกาศกรมบัญชีกลาง  เรื่อง  สอบราคาจัดจ้างทำจุลสารกรมบัญชีกลาง
 
    ( )    
 
  <<   <   ...  24  25  26  ...  >   >>
หน้าที่ : 25 จาก 51
   

   
 
>> แสดงทั้งหมด
>> แสดงทั้งหมด