new ตั้งแต่วันที่ ๓ ส.ค. ๕๘ เป็นต้นไปส่วนราชการ/ผู้ค้าภาครัฐ ต้องการสอบถาม e-bidding/e-market ให้สอบถามได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง โทร.๐ ๒๒๗๐ ๖๔๐๐ ค่ะ

new ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เฉพาะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สามารถลงทะเบียน ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ตั้งแต่บัดนี้ คลิก

new มติ ครม. วันที่ ๑๖ มิ.ย. ๕๘ กำหนดให้ส่วนราชการที่มีโครงการ/รายการที่ยังไม่ได้เสนอให้รัฐมนตรีพิจารณา ให้ความเห็นชอบในการดำเนินการต่อ หรือปรับแผน ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีภายในวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๕๘ และเสนอต่อ คตร. เพื่อรวบรวมเสนอ ครม. พิจารณา รวมทั้งจะต้องเริ่มดำเนินการหรือก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ก.ค. ๕๘ เท่านั้น

  
    ( )    
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน
 
    ( )    
 
    ( )    
รายงานการจัดซื้อ/จัดจ้างของกรมบัญชีกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เดือนพ.ค.- มิ.ย. ๒๕๕๕
 
    ( )    
ประกาศกรมบัญชีกลาง  เรื่อง  ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิเตอร์พร้อมอุปกรณ์และระบบงานแบบเบ็ดเสร็จด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับโครงการปฏิรูประบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างรคบวงจร  รายละเอียดตามไฟล์แนบ
 
    ( )    
ประกาศกรมบัญชีกลาง  เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และระบบงานแบบเบ็ดเสร็จด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับโครงการสร้างฐานข้อมูลกลางของบุคลากรภาครัฐ(Government Office Master Data Management :GOMDM)  รายละเอียดตามไฟล์แนบ
 
    ( )    
 
    ( )    
เผยแพร่ร่าง TOR โครงการสร้างฐานข้อมูลกลางของบุคลากรภาครัฐ (ฉบับหลัง)
 
    ( )    
เผยแพร่ร่าง TOR โครงการปฏิรูประบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร (ฉบับแรก)
 
    ( )    
รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนเมษายน 2555
 
    ( )    
 
  <<   <   ...  24  25  26  ...  >   >>
หน้าที่ : 25 จาก 53
   

   
 
>> แสดงทั้งหมด
>> แสดงทั้งหมด