กรมบัญชีกลาง ขอเชิญบูชาพระพุทธสิทธัตถศาสดาและวัตถุมงคล รุ่นกรมบัญชีกลาง ๑๒๐ ปี สนใจ คลิก 

 กฎหมายว่าด้วยการกลับไปใช้สิทธิในพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ พ.ศ. 2494 (undo) คาดว่าจะมีผลใช้บังคับ ธันวาคม  2557 ขณะนี้ยังไม่เปิดรับสมัคร 

 กรมบัญชีกลาง มินิมาธอน ครั้งที่ ๑๓ สนใจ คลิก    
    ( )    
เผยแพร่ร่าง TOR ซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และระบบงานแบบเบ็ดเสร็จสำหรับโครงการส่วนขยาย GFMIS ด้านการพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายเงินภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ระยะที่ 1  (e-Procure Phase l) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 
    ( )    
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนตุลาคม 2552
 
    ( )    
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 13 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)
 
    ( )    
ร่าง TOR งานประกวดราคาจ้างบริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบเครือข่าย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับล่าสุด)
 
    ( )    
เผยแพร่ร่าง TOR งานประกวดราคาจ้างบริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบเครือข่าย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับล่าสุด)
 
    ( )    
ร่าง TOR งานประกวดราคาจ้างบริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบเครือข่าย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับล่าสุด)
 
    ( )    
ร่าง TOR งานประกวดราคาจ้างบริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบเครือข่าย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับล่าสุด)
 
    ( )    
ร่าง TOR งานประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับล่าสุด)
 
    ( )    
ประกาศกรมบัญชีกลาง  เรื่อง  ยกเลิกการประกวดราคาจัดซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์  ห้องประชุมใหญ่  อาคารใหม่  ชั้น 7  กรมบัญชีกลาง  (ครั้งที่ 3)  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  จำนวน  4  ระบบ   รายละเอียดตามไฟล์แนบ
 
    ( )    
ประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 13 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)
 
  <<   <   ...  24  25  26  ...  >   >>
หน้าที่ : 25 จาก 45
   

   
 
>> แสดงทั้งหมด
>> แสดงทั้งหมด