กระทรวงการคลังขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกันฯ ถึง ๓๐ ก.ย. ๕๘ รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๖/ว๒๓ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ คลิก

 ส่วนราชการที่กันเงินเหลือจ่ายไว้เบิกเหลื่อมปีเพื่อจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ ให้ขอหนังสือรับรองจากรัฐวิสาหกิจว่าไม่มีหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ และให้กรอกรายละเอียดในแบบ ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๖/ว๑๘๗ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ คลิก 
    ( )    
 
    ( )    
ประกาศกรมบัญชีกลาง  เรื่อง สอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 10 เครื่อง  รายละเอียดตามไฟล์แนบ
 
    ( )    
ประกาศกรมบัญชีกลาง  เรื่อง  ประกวดราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมการติดตั้งระบบซอฟแวร์ Microsoft office ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดตามๆฟล์แนบ
 
    ( )    
ประกาศกรมบัญชีกลาง  เรื่อง  ประกวดราคาจัดซื้อระบบงานและระบบคอมพิวเตอร์พร้อมการติดตั้งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับโครงการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลของกรมบัญชีกลาง  รายละเอียดตามไฟล์แนบ
 
    ( )    
 
    ( )    
 
    ( )    
ประกาศกรมบัญชีกลาง  เรื่อง  สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 10 เครื่อง
 
    ( )    
 
    ( )    
 
    ( )    
รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2555  เดือนกรกฎาคม 2554 - เดือนมกราคม 2555
 
  <<   <   ...  24  25  26  ...  >   >>
หน้าที่ : 25 จาก 52
   

   
 
>> แสดงทั้งหมด
>> แสดงทั้งหมด