**กรมบัญชีกลางจะจัดให้มีการชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นเรื่อง พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐจากหน่วยงานภาคเอกชน ในวันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารใหม่ กรมบัญชีกลาง  
    ( )    
ประกาศกรมบัญชีกลาง  เรื่อง  ประกวดราคาจัดซื้อระบบงานและระบบคอมพิวเตอร์พร้อมการติดตั้งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับโครงการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลของกรมบัญชีกลาง  รายละเอียดตามไฟล์แนบ
 
    ( )    
 
    ( )    
 
    ( )    
ประกาศกรมบัญชีกลาง  เรื่อง  สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 10 เครื่อง
 
    ( )    
 
    ( )    
 
    ( )    
รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2555  เดือนกรกฎาคม 2554 - เดือนมกราคม 2555
 
    ( )    
ประกาศกรมบัญชีกลาง  เรื่อง  สอบราคาจ้างพิมพ์ซอง  จำนวน 7 รายการ
 
    ( )    
ประกาศกรมบัญชีกลาง  เรื่อง  ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายพร้อมการติดตั้ง  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  สำหรับโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายข้อมูล (Network)ให้เข้าสู่มาตรฐานสากล
 
    ( )    
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง สอบราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
 
  <<   <   ...  24  25  26  ...  >   >>
หน้าที่ : 25 จาก 52
   

   
 
>> แสดงทั้งหมด
>> แสดงทั้งหมด