กรมบัญชีกลาง ขอเชิญบูชาพระพุทธสิทธัตถศาสดาและวัตถุมงคล รุ่นกรมบัญชีกลาง ๑๒๐ ปี สนใจ คลิก 

 กฎหมายว่าด้วยการกลับไปใช้สิทธิในพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ พ.ศ. 2494 (undo) คาดว่าจะมีผลใช้บังคับ ธันวาคม  2557 ขณะนี้ยังไม่เปิดรับสมัคร 

 

  
    ( )    
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ส่วนกลาง-ส่วนภูมิภาค อุปกรณ์เครือข่ายและบริหารจัดการระบบเครือข่าย กรมบัญชีกลาง (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 
    ( )    
เผยแพร่ร่าง TOR โครงการจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ส่วนกลาง-ส่วนภูมิภาค อุปกรณ์เครือข่ายและบริหารจัดการระบบเครือข่าย กรมบัญชีกลาง (ครั้งที่ 3) (ฉบับแรก)
ระหว่างวันที่ 13-16 ธันวาคม 2551
 
    ( )    
เผยแพร่ร่าง TOR โครงการจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ส่วนกลาง-ส่วนภูมิภาค อุปกรณ์เครือข่ายและบริหารจัดการระบบเครือข่าย กรมบัญชีกลาง (ครั้งที่ 3) (ฉบับหลัง)
ระหว่างวันที่ 25 - 28 ธันวาคม 2551
 
    ( )    
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ครั้งที่ 3) จำนวน 21 เครื่อง
 
    ( )    
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
 
    ( )    
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง สอบราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม เอ 4 จำนวน 5,000 รีม
ติดต่อขอรับเอกสารได้ระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2551 ถึง 12 ธันวาคม 2551
 
    ( )    
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซอมแซมแก้ใขระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส่วนกลาง-ส่วนภูมิภาค อุปกรณ์เครือข่ายและบริหารจัดการระบบเครือข่ายกรมบัญชีกลาง (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 
    ( )    
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง สอบราคาจ้างจัดทำเสื้อยืดประชาสัมพันธ์ PMQA จำนวน 1,510 ตัว
สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน 2551 ถึง 28 พฤศจิกายน 2551
 
    ( )    
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์ ห้องประชุมใหญ่ อาคารใหม่ ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 
    ( )    
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส่วนกลาง-ส่วนภูมิภาค อุปกรณ์เครือข่ายและบริหารจัดการระบบเครือข่าย กรมบัญชีกลาง (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 
  <<   <   ...  24  25  26  ...  >   >>
หน้าที่ : 25 จาก 41
   

   
 
>> แสดงทั้งหมด
>> แสดงทั้งหมด