กรมบัญชีกลาง ขอเชิญบูชาพระพุทธสิทธัตถศาสดาและวัตถุมงคล รุ่นกรมบัญชีกลาง ๑๒๐ ปี สนใจ คลิก 

 กฎหมายว่าด้วยการกลับไปใช้สิทธิในพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ พ.ศ. 2494 (undo) คาดว่าจะมีผลใช้บังคับ ธันวาคม  2557 ขณะนี้ยังไม่เปิดรับสมัคร 

  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการและวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (คลิก)

  
    ( )    
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และระบบงานแบบเบ็ดเสร็จ สำหรับโครงการจัดทำสื่อการสอนด้วยระบบ e-Learning กรมบัญชีกลาง:รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
 
    ( )    
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ยกเลิกการสอบราคาจ้างจัดทำเสิ้อยืดประชาสัมพันธ์ PMQA:รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
 
    ( )    
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง เผยแพร่ร่าง TOR จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และระบบงานแบบเบ็ดเสร็จ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับโครงการจัดทำสื่อการสอนด้วยระบบ e-Learning กรมบัญชีกลาง (ครั้งที่ 2)
 
    ( )    
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง เผยแพร่ร่าง TOR ซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และระบบงานแบบเบ็ดเสร็จสำหรับโครงการจัดทำสื่อการเรียนการสอนด้วยระบบ e-Learnig ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 2 - 4 มีนาคม 2552
 
    ( )    
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2551 - เดือนมกราคม 2552
 
    ( )    
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ส่วนกลาง-ส่วนภูมิภาค อุปกรณ์เครือข่ายและบริหารจัดการระบบเครือข่าย กรมบัญชีกลาง (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 
    ( )    
เผยแพร่ร่าง TOR โครงการจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ส่วนกลาง-ส่วนภูมิภาค อุปกรณ์เครือข่ายและบริหารจัดการระบบเครือข่าย กรมบัญชีกลาง (ครั้งที่ 3) (ฉบับแรก)
ระหว่างวันที่ 13-16 ธันวาคม 2551
 
    ( )    
เผยแพร่ร่าง TOR โครงการจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ส่วนกลาง-ส่วนภูมิภาค อุปกรณ์เครือข่ายและบริหารจัดการระบบเครือข่าย กรมบัญชีกลาง (ครั้งที่ 3) (ฉบับหลัง)
ระหว่างวันที่ 25 - 28 ธันวาคม 2551
 
    ( )    
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ครั้งที่ 3) จำนวน 21 เครื่อง
 
    ( )    
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
 
  <<   <   ...  24  25  26  ...  >   >>
หน้าที่ : 25 จาก 41
   

   
 
>> แสดงทั้งหมด
>> แสดงทั้งหมด