เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตกรมบัญชีกลาง::CGD Internet

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลตามมาตราการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้าน) คลิก

หลักสูตร บงส. รุ่นที่ 3 เปิดรับสมัครแล้ว คลิก

การประชุมการรับชำระเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
นางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมการรับชำระเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมพิจารณาและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดขั้นตอนการรับชำระเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และรองรับการดำเนินงานของระบบ National Single Window (NSW) สำหรับให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการออกใบรับรอง ใบอนุญาต ในการนำเข้า ส่งออกสินค้า ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2558 จะช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจสร้างสินค้าและบริการใหม่ๆ ที่ตรงกับความต้องการของตลาดได้ง่ายขึ้น มีช่องทางการจัดจำหน่ายและบริการที่มีความหลากหลาย ช่วยให้การทำงานมีความยืดหยุ่น และสามารถทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา เพื่อรองรับนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล ณ ห้องประชุม 315 กรมบัญชีกลาง วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558
อ่านทั้งหมด
การประชุมการรับชำระเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
GFMIS
บริหารด้านการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ
บำเหน็จ บำนาญ / บำเหน็จค้ำประกัน
จ่ายตรงเงินเดือน
การบริการข้อมูล (e-comp)

นายณพงศ์ ศิริขันตยกุล รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ครั้งที่ 4/2558 ณ ห้องประชุม 313 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการประชุม เพื่อพิจารณาปรับเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินและบัญชีบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รวมทั้งพิจารณาเกณฑ์การให้คะแนนส่วนราชการให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยผลของการประชุมที่มติ ดังนี้ 1) พิจารณาปรับเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้มีความเหมาะสม 2) เห็นชอบเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 5 ขั้นตอน 3) พิจารณาแบ่งกลุ่มส่วนราชการตามโครงสร้างหน่วยงานทางบัญชี ออกเป็น 5 กลุ่ม และพิจารณาเกณฑ์การให้คะแนนส่วนราชการที่มีหน่วยงานทางบัญชีจำนวนมากให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
อ่านทั้งหมด
icons บริการข้อมูล กฏหมายระเบียบ และหนังสือเวียนระบบ
icons ฐานข้อมูลการตรวจสอบภายในภาครัฐ
icons ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
icons ระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง
icons ศูนย์ตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงินทดรองราชการฯ(ศตภ.)
icons ระบบฐานข้อมูลเงินนอกงบประมาณ

นางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารการเงินการคลังภาครัฐในบทบาทของกรมบัญชีกลาง ให้แก่ บุคลากรกรมบัญชีกลาง เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติที่เป็นสาระสำคัญที่เกี่ยวกับการบริหารการเงินการคลังได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน มีความรอบรู้ด้านการเงินการคลัง สามารถให้คำปรึกษา แนะนำ รวมทั้งเพื่อเป็นความรู้พื้นฐานในการสับเปลี่ยนหมุนเวียน ในการปฏิบัติงานข้ามสายงานในอนาคต ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง ระหว่างวันที่ 16 - 19 พฤศจิกายน 2558
อ่านทั้งหมด
ตรวจสอบรายชื่อ สถานพยาบาลร่วมงานตรงกรมบัญชีกลาง
ระบบตรวจสอบสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
ระบบนายทะเบียน ค่ารักษาพยาบาล
icons บัญชีรายการและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
icons ข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล
ระบบบริหารเศรษฐกิจการคลังจังหวัด
ลงทะเบียนตอบรับการเข้าร่วมประชุม DRGs

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมงานสัมมนา เรื่องการจัดตั้งสถาบันวิเคราะห์งบประมาณ ประจำรัฐสภาในบริบทสังคม และการเมืองไทย โดยมีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คนที่ 1 เป็นประธานเปิดงานพร้อมทั้งบรรยายพิเศษในเรื่องดังกล่าว เพื่อเผยแพร่แนวคิดพร้อมรับฟังความคิดเห็น สร้างความเข้าใจในบทบาทและภารกิจ เนื่องจากสมาชิกรัฐสภาต้องทำหน้าที่ตรวจสอบ กลั่นกรอง จัดสรรงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณทางฝ่ายบริหารให้เกิดประโยชน์สูงสุด เนื่องจากปัจจุบัน ฝ่ายนิติบัญญัติ มีข้อจำกัดในเรื่องการเข้าถึงข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐ และขาดเครื่องมือในการวิเคราะห์ จึงเป็นที่มาในการจัดตั้งสถาบันวิเคราะห์งบประมาณประจำรัฐสภา เพื่อเป็นหน่วยงานอิสระที่ให้ข้อมูลและผลวิเคราะห์ทางการคลัง ที่ยึดหลักวิชาการ อีกทั้ง สร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการใช้จ่ายภาครัฐ ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ อาคารรัฐสภา 2 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558
อ่านทั้งหมด
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมงานสัมมนา “การจัดตั้งสถาบันวิเคราะห์งบประมาณประจำรัฐสภาในบริบทสังคม และการเมืองไทย”

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี บันทึกเทปโทรทัศน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2558 โดยมีนายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง และคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และผู้แทนมวลชน ร่วมบันทึกเทป ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558
อ่านทั้งหมด
บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม

อ่านทั้งหมด


 
จำนวนผู้เข้าชม 23,896,980
 
 
 
 
Best view : 1024x768 pixel / Text size : medium / Browser : IE 6