เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตกรมบัญชีกลาง::CGD Internet

newมติ ครม. วันที่ ๑๖ มิ.ย. ๕๘ กำหนดให้ส่วนราชการที่มีโครงการ/รายการที่ยังไม่ได้เสนอให้รัฐมนตรีพิจารณา ให้ความเห็นชอบในการดำเนินการต่อ หรือปรับแผน ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีภายในวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๕๘ และเสนอต่อ คตร. เพื่อรวบรวมเสนอ ครม. พิจารณา รวมทั้งจะต้องเริ่มดำเนินการหรือก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ก.ค. ๕๘ เท่านั้น

 

อธิบดีกรมบัญชีกลาง ตอบข้อซักถามผู้สื่อข่าวประจำกระทรวงการคลัง
นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ตอบข้อซักถามกับผู้สื่อข่าวประจำกระทรวงการคลัง พร้อมทั้งอธิบายเกี่ยวกับภารกิจของกรมฯ ในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับ e-Market e-Bidding การกำหนดประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค ปัญหาภัยแล้งฯลฯ ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง วันที่ 3 กรกฎาคม 2558
อ่านทั้งหมด
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ตอบข้อซักถามผู้สื่อข่าวประจำกระทรวงการคลัง
GFMIS
บริหารด้านการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ
บำเหน็จ บำนาญ / บำเหน็จค้ำประกัน
จ่ายตรงเงินเดือน
การบริการข้อมูล (e-comp)

นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ให้สัมภาษณ์กับ นายสมโภชน์โตรักษา ผู้ดำเนินรายการ “คอลัมน์หมายเลข 7 ต้านทุจริตตามติดกลโกง” ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
อ่านทั้งหมด
icons บริการข้อมูล กฏหมายระเบียบ และหนังสือเวียนระบบ
icons ฐานข้อมูลการตรวจสอบภายในภาครัฐ
icons ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
icons ระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง
icons ศูนย์ตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงินทดรองราชการฯ(ศตภ.)
icons ระบบฐานข้อมูลเงินนอกงบประมาณ

ประชุมหารือกับผู้แทนธนาคารโลก (World Bank)
นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับผู้แทนธนาคารโลก Mr.Shabih Ali Mohib ตำแหน่ง Program Leader และ Mr.Thanapat Reungsri ตำแหน่ง Public Sector Specialist เพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐที่มีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่ม การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการขยายอายุเกษียณราชการ ณ ห้องประชุม 301 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 ซึ่งธนาคารโลกได้ให้คำแนะนำเรื่องค่าตอบแทนของบุคลากรภาครัฐว่า การเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนของภาครัฐ กับภาคเอกชน อาจต้องพิจารณาทั้งในส่วนของเงินเดือน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการร่วมด้วย เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ได้เสนอแนะว่ากฎหมาย ที่เกี่ยวข้องควรเป็นลักษณะของการให้กรอกแนวทางในการปฏิบัติไม่ควรจะมีรายละเอียด เพื่อให้ผู้ปฏิบัติมีความคล่องตัว สำหรับเรื่องการขยายอายุเกษียณราชการ เห็นว่า อาจจะต้องพิจารณาทั้งในแง่ของค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน การจ่ายบำเหน็จบำนาญ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องควบคู่กัน ทั้งนี้ธนาคารโลกมีความยินดีที่จะให้ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงานและให้คำแนะนำเพิ่มเติมในงานที่เกี่ยวข้องกับกรมบัญชีกลาง
อ่านทั้งหมด
ตรวจสอบรายชื่อ สถานพยาบาลร่วมงานตรงกรมบัญชีกลาง
ระบบตรวจสอบสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
ระบบนายทะเบียน ค่ารักษาพยาบาล
icons บัญชีรายการและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
icons ข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล
ระบบบริหารเศรษฐกิจการคลังจังหวัด

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ระหว่างสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กับองค์กรเครือข่ายภาครัฐและเอกชน รวม 32 หน่วยงาน โดยมีนายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมลงนามในพิธีดังกล่าว กรมบัญชีกลางมีความประสงค์เข้าร่วมเป็นองค์กรเครือข่ายฯ เพื่อให้ความช่วยเหลือในการส่งเสริมองค์ความรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานภาครัฐให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs พร้อมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อให้ผู้ประกอบการฯ มีความรู้ความเข้าใจ สามารถเข้าถึงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 24 มิถุนายน 2558
อ่านทั้งหมด

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับนายเทวินทร์ วงศ์วานิชประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ครบรอบ 30 ปี ณ อาคาร ENCO A บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) วันที่ 19 มิถุนายน 2558
อ่านทั้งหมด

อ่านทั้งหมด


 
จำนวนผู้เข้าชม 22,083,434
 
 
 
 
Best view : 1024x768 pixel / Text size : medium / Browser : IE 6