เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตกรมบัญชีกลาง::CGD Internet


 

อธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมประชุม Public Expenditure Management Network in Asia (PEMNA)
นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมประชุม Public Expenditure Management Network in Asia (PEMNA) จัดโดยกระทรวงการคลังของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ร่วมกับ ธนาคารโลก (World Bank) โดยมีตัวแทนจากประเทศต่างๆ ได้แก่ ประเทศไทย ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศมาเลเซีย ประเทศมองโกเลีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐเกาหลี โดยมีผู้สังเกตการณ์ จากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund - IMF) และกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (United Nations Children's Fund - UNICEF) ทั้งนี้ได้มีประเด็นหารือเกี่ยวกับ การบริหารเงินสด การประมาณการเงินสด รวมทั้งได้มีการนำเสนอตัวอย่างประเทศที่ได้ทำความตกลงกับธนาคารกลางในการให้ผลตอบแทนจากการฝากเงินคงคลังให้กับกระทรวงการคลัง ณ กรุงเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2558
อ่านทั้งหมด
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมประชุม Public Expenditure Management Network
in Asia (PEMNA)
GFMIS
บริหารด้านการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ
บำเหน็จ บำนาญ / บำเหน็จค้ำประกัน
จ่ายตรงเงินเดือน
การบริการข้อมูล (e-comp)

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประสานความร่วมมือข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โดยมีนายวิชัย อัศรัสกร รองประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง และมีผู้แทนส่วนราชการและภาคเอกชน ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ๓๐๓ กรมบัญชีกลาง ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของผู้สังเกตการณ์ในโครงการนำร่อง 2 โครงการ ได้แก่ โครงการจัดซื้อรถโดยสารก๊าซธรรมชาติ จำนวน 489 คัน และโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย และการจัดทำหลักสูตรการอบรมผู้สังเกตการณ์ พร้อมทั้ง พิจารณาข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานของคณะผู้สังเกตการณ์โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย และข้อสังเกตของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินในโครงการจัดซื้อรถโดยสารก๊าซธรรมชาติ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติต่อไป
อ่านทั้งหมด
icons บริการข้อมูล กฏหมายระเบียบ และหนังสือเวียนระบบ
icons ฐานข้อมูลการตรวจสอบภายในภาครัฐ
icons ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
icons ระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง
icons ศูนย์ตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงินทดรองราชการฯ(ศตภ.)
icons ระบบฐานข้อมูลเงินนอกงบประมาณ

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานในการประชุมร่วมกับผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานศาลปกครอง สำนักงานศาลยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม และสำนักงาน ก.พ. เพื่อพิจารณาตามดำริของรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ที่ได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังหาข้อยุติเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ... และร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่...) พ.ศ. ....ในประเด็นเกี่ยวกับ 1. คำนิยามของเจ้าหน้าที่และศาล 2. การละเมิดที่เกิดจากความจงใจหรือทุจริตไม่ได้รับการคุ้มครองตาม พรบ. 3. คำวินิจฉัยของหน่วยงานของรัฐไม่ถือว่าเป็นคำสั่งทางศาลปกครอง 4. หนังสือแจ้งให้เจ้าหน้าที่ชำระค่าสินไหมทดแทนมิให้ถือว่าเป็นคำสั่งทางปกครอง 5. ผู้เสียหายฟ้องคดีต่อศาลปกครอง อาจฟ้องเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิดในคดีพิพาทนั้น ซึ่งที่ประชุมมีมติให้มีหนังสือหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2558
อ่านทั้งหมด
ตรวจสอบรายชื่อ สถานพยาบาลร่วมงานตรงกรมบัญชีกลาง
ระบบตรวจสอบสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
ระบบนายทะเบียน ค่ารักษาพยาบาล
icons บัญชีรายการและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
icons ข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล
ระบบบริหารเศรษฐกิจการคลังจังหวัด

คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจฯ สนช. ศึกษาดูงานที่ ก.คลัง
นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดยพลอากาศเอก ชนะ อยู่สถาพร ประธานคณะกรรมาธิการ เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้และแนวโน้มเศรษฐกิจไทย โดยมีนางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะผู้แทนกรมบัญชีกลาง ร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558
อ่านทั้งหมด
   
   
   
   

พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและส่งเสริมพระพุทธศาสนา
นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและส่งเสริมพระพุทธศาสนา ณ กระทรวงการคลัง วันที่ 14 พฤษภาคม 2558
อ่านทั้งหมด

อ่านทั้งหมด


 
จำนวนผู้เข้าชม 21,592,416
 
 
 
 
Best view : 1024x768 pixel / Text size : medium / Browser : IE 6