เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตกรมบัญชีกลาง::CGD Internet
การประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับสูงของกรมบัญชีกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับสูงของกรมบัญชีกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 ได้รับเกียรติจาก ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เสวนาเรื่อง การเตรียมความพร้อมด้านกฎหมายการเงินการคลังกับร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับใหม่) โดยมีผู้บริหารทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคร่วมรับฟัง พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของแต่ละหน่วยงาน เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ซึ่งจะทำให้กรมบัญชีกลางบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ณ ห้องประชุมชั้น 7 กรมบัญชีกลาง วันที่ 5 ตุลาคม 2558
อ่านทั้งหมด
การประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับสูงของกรมบัญชีกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
GFMIS
บริหารด้านการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ
บำเหน็จ บำนาญ / บำเหน็จค้ำประกัน
จ่ายตรงเงินเดือน
การบริการข้อมูล (e-comp)

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณการประกันคุณภาพ งานตรวจสอบภายในภาครัฐ แก่ส่วนราชการที่ผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (Internal Audit Quality Assurance : IAQA) จำนวน 35 หน่วยงาน และมอบประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ แก่ผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการที่สอบผ่านหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (Certified Government Internal Auditor : CGIA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2558 จำนวน 144 คน ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 ซึ่งการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ จะเป็นเครื่องมือผลักดันให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามมาตรฐานสากลส่งผลให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริตและคอรัปชั่น และเกิดธรรมาภิบาล (Good Governance) ในการบริหารงานของส่วนราชการ อีกทั้งเป็นการสนับสนุนและผลักดันให้ผู้ตรวจสอบภายในได้มีการพัฒนาวิชาชีพการตรวจสอบภายในสู่มาตรฐานสากล
อ่านทั้งหมด
icons บริการข้อมูล กฏหมายระเบียบ และหนังสือเวียนระบบ
icons ฐานข้อมูลการตรวจสอบภายในภาครัฐ
icons ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
icons ระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง
icons ศูนย์ตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงินทดรองราชการฯ(ศตภ.)
icons ระบบฐานข้อมูลเงินนอกงบประมาณ

การอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งคลังจังหวัด
นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งคลังจังหวัด พร้อมทั้งให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ ความคาดหวังของผู้บริหารระดับสูงที่มีต่อคลังจังหวัดและนโยบายของกรมบัญชีกลาง ให้กับผู้บริหาร และบุคลากรของกรม โดยกล่าวถึงบทบาทในฐานะผู้บริหารของหน่วยงาน ต้องมีทั้ง Core Competency Functional Competency และ Managerial Competency รวมทั้งต้องให้ความสำคัญกับสิ่งที่ควรทำ (Do) และสิ่งที่ไม่ควรทำ (Don't) ในส่วนของบทบาทในฐานะของคลังจังหวัด ต้องเป็นผู้แทนของกรม โดยปฏิบัติงานเกี่ยวกับภารกิจของกรมเป็น first priority ขอให้งานจบที่จังหวัด เพื่อลดภาระในส่วนกลาง รวมทั้งให้อยู่ร่วมกันด้วยความสุข ผู้บริหารต้องทำงานแบบ lead by example ทำงานเป็นตัวอย่างให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพ วันที่ 14 กันยายน 2558
อ่านทั้งหมด
ตรวจสอบรายชื่อ สถานพยาบาลร่วมงานตรงกรมบัญชีกลาง
ระบบตรวจสอบสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
ระบบนายทะเบียน ค่ารักษาพยาบาล
icons บัญชีรายการและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
icons ข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล
ระบบบริหารเศรษฐกิจการคลังจังหวัด
ลงทะเบียนตอบรับการเข้าร่วมประชุม DRGs

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลนวัตกรรมกรมบัญชีกลาง ครั้งที่ 4 รางวัลหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น และรางวัลการนำเสนอการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อสร้างระบบแรงจูงใจในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของกรมบัญชีกลางให้มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าพูด กล้าคิด และกล้าทำ ซึ่งจะช่วยกันนำพากรมบัญชีกลางก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมชั้น 7 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558
อ่านทั้งหมด
พิธีมอบรางวัลนวัตกรรมกรมบัญชีกลาง รางวัลหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น  และรางวัลการนำเสนอการประเมินผลการปฏิบัติงาน

วันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 125 ปี
วันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 125 ปี นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะผู้บริหาร ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 125 ปี พร้อมทั้งปาฐกถาพิเศษ “อนาคตกรมบัญชีกลาง พ.ศ. 2559” โดยมีผู้บริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมชั้น 7 กรมบัญชีกลาง วันที่ 7 ตุลาคม 2558
อ่านทั้งหมด
วันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 125 ปี

อ่านทั้งหมด


 
จำนวนผู้เข้าชม 23,319,464
 
 
 
 
Best view : 1024x768 pixel / Text size : medium / Browser : IE 6