เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตกรมบัญชีกลาง::CGD Internet

new ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เฉพาะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สามารถลงทะเบียน ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ตั้งแต่บัดนี้ คลิก

new มติ ครม. วันที่ ๑๖ มิ.ย. ๕๘ กำหนดให้ส่วนราชการที่มีโครงการ/รายการที่ยังไม่ได้เสนอให้รัฐมนตรีพิจารณา ให้ความเห็นชอบในการดำเนินการต่อ หรือปรับแผน ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีภายในวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๕๘ และเสนอต่อ คตร. เพื่อรวบรวมเสนอ ครม. พิจารณา รวมทั้งจะต้องเริ่มดำเนินการหรือก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ก.ค. ๕๘ เท่านั้น

 

การประชุมติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ โดยมีนายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯนางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 เพื่อพิจารณาความคืบหน้าของผลการดำเนินงานการเบิกจ่ายงบประมาณของส่วนราชการ จำนวน 14 หน่วยงาน รวมทั้งให้รายงานปัญหาอุปสรรคที่ทำให้การดำเนินงานล่าช้า ที่ประชุมมีมติให้กรมบัญชีกลาง ติดตามความก้าวหน้าของรายการต่างๆ ที่หน่วยงานชี้แจงรอบ 30 วัน (6 สิงหาคม 2558) และ 60 วัน (6 กันยายน 2558) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนที่เป็นเรื่องภายในของหน่วยงาน ให้พร้อมไว้ก่อน เพื่อให้สามารถดำเนินการลงนามในสัญญาได้เร็วกว่าปีก่อนๆ
อ่านทั้งหมด
การประชุมติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
GFMIS
บริหารด้านการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ
บำเหน็จ บำนาญ / บำเหน็จค้ำประกัน
จ่ายตรงเงินเดือน
การบริการข้อมูล (e-comp) .

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่งให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานภาครัฐ วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 และ 2 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานภาครัฐ มีความรู้ความเข้าใจ ขั้นตอนการทำงานของระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานและตรวจสอบด้านระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่งของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานภาครัฐ ตามลำดับ
อ่านทั้งหมด
icons บริการข้อมูล กฏหมายระเบียบ และหนังสือเวียนระบบ
icons ฐานข้อมูลการตรวจสอบภายในภาครัฐ
icons ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
icons ระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง
icons ศูนย์ตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงินทดรองราชการฯ(ศตภ.)
icons ระบบฐานข้อมูลเงินนอกงบประมาณ

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556 ซึ่งอธิบดีกรมบัญชีกลางได้มีดำริให้เร่งรัดการดำเนินมาตรการประชาสัมพันธ์อย่างเป็นรูปธรรมและรณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง หรือพนักงานราชการของกรมบัญชีกลาง ที่เป็นผู้กู้ยืมเงินกองทุนให้ชำระเงินที่กู้ยืม คืนเงินให้กับกองทุน กยศ. ในฐานะที่กรมบัญชีกลางจะเป็นหน่วยงานต้นแบบ (Role model) ให้แก่หน่วยงานราชการอื่นๆ ในการชำระหนี้คืนกองทุน กยศ. เรื่องนี้อธิบดีกรมบัญชีกลางได้มอบหมายให้ นายพชร อนันตศิลป์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลางจัดประชุมร่วมกับสำนักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) พร้อมหัวหน้าส่วนงานที่เกี่ยวข้องในกรมฯ ได้แก่ กองการเจ้าหน้าที่ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ สำนักงานเลขานุการกรม และกองกำกับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ เพื่อกำหนดมาตรการเชิงรุกที่จะส่งผลให้มีการชำระหนี้ และแก้ไขปัญหาการชำระหนี้ของ กยศ. มีผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย ทั้ง กยศ. ในฐานะผู้ให้กู้ และบุคลากรของกรมบัญชีกลางที่เป็นผู้กู้ที่ดี ณ ห้องประชุม 313 กรมบัญชีกลาง วันที่ 22 กรกฎาคม 2558
อ่านทั้งหมด
ตรวจสอบรายชื่อ สถานพยาบาลร่วมงานตรงกรมบัญชีกลาง
ระบบตรวจสอบสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
ระบบนายทะเบียน ค่ารักษาพยาบาล
icons บัญชีรายการและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
icons ข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล
ระบบบริหารเศรษฐกิจการคลังจังหวัด

โครงการปฏิรูปประเทศไทยกับการปฏิบัติการด้านการคลังของกรมบัญชีกลาง
นางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปฏิรูปประเทศไทยกับการปฏิบัติการด้านการคลังของกรมบัญชีกลาง และการบริหารราชการแผ่นดิน ณ ห้องประชุม 1 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 โดยมีข้าราชการและบุคลากรของกรมฯ ร่วมรับฟัง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและนำไปสู่การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการปฏิรูปประเทศไทยที่จะส่งผลต่อการดำเนินงานในบริบทต่าง ๆ ของกรมฯ ในอนาคต
อ่านทั้งหมด

บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี โดยมีนายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง และคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และผู้แทนมวลชน ร่วมบันทึกเทป ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558
อ่านทั้งหมด

อ่านทั้งหมด


 
จำนวนผู้เข้าชม 22,357,428
 
 
 
 
Best view : 1024x768 pixel / Text size : medium / Browser : IE 6