เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตกรมบัญชีกลาง::CGD Internet

new ตั้งแต่วันที่ ๓ ส.ค. ๕๘ เป็นต้นไปส่วนราชการ/ผู้ค้าภาครัฐ ต้องการสอบถาม e-bidding/e-market ให้สอบถามได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง โทร.๐ ๒๒๗๐ ๖๔๐๐ ค่ะ 

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดการสัมมนาร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... ของประเทศไทยกับหลักการมาตรฐานสากล พร้อมกันนี้ Mr. Luc Stevens ผู้ประสานงานองค์การสหประชาชาติประจำประเทศไทยและผู้แทนสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย Mr. Mark Kent เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย ได้กล่าวถึงการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามหลักมาตรฐานสากล โดยมีนายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้การต้อนรับ และกล่าวแนะนำร่างพระราชบัญญัติฯ ว่า ขณะนี้กรมบัญชีกลางอยู่ระหว่างการดำเนินการใน 3 เรื่อง คือ 1. การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร 2. การจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) 3. การยกร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... โดยให้ระเบียบเป็นกฎหมายชั้นพระราชบัญญัติ ทั้งนี้กระทรวงการคลัง ได้มอบหมายให้กรมบัญชีกลาง เป็นหน่วยงานกลางในการกำกันดูแล และพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยยึดหลักความคุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมทั้งลดการทุจริตคอรัปชั่น ใช้จ่ายเงินงบประมาณของประเทศให้คุ้มค่ามากที่สุด เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นมาตรฐานสากล โดยการนำระบบ IT มาใช้และนำ Integrity Pact มาใช้เพื่อให้ประชาชนที่มีความรู้ความสามารถมาร่วมสังเกตการณ์ ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ วันที่ 19 สิงหาคม 2558
อ่านทั้งหมด
การสัมมนาร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... ของประเทศไทยกับหลักการมาตรฐานสากล
GFMIS
บริหารด้านการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ
บำเหน็จ บำนาญ / บำเหน็จค้ำประกัน
จ่ายตรงเงินเดือน
การบริการข้อมูล (e-comp)

การประชุมคณะอนุกรรมการประสานความร่วมมือข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ครั้งที่ 5/2558
นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประสานความร่วมมือข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ครั้งที่ 5/2558 โดยมีนางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ในฐานะรองประธานและผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 302 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 เพื่อติดตามผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงของโครงการจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 489 คัน ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และความคืบหน้าการดำเนินการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
อ่านทั้งหมด
icons บริการข้อมูล กฏหมายระเบียบ และหนังสือเวียนระบบ
icons ฐานข้อมูลการตรวจสอบภายในภาครัฐ
icons ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
icons ระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง
icons ศูนย์ตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงินทดรองราชการฯ(ศตภ.)
icons ระบบฐานข้อมูลเงินนอกงบประมาณ

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดตั้งทุนหมุนเวียน ครั้งที่ 2/2558
นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดตั้งทุนหมุนเวียน ครั้งที่ 2/2558 โดยมีนายพชร อนันตศิลป์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการประชุม เพื่อพิจารณาการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียนของหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 8 กองทุน โดยมีกรอบการพิจารณาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอจัดตั้งการดำเนินงาน และการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง วันที่ 1 กันยายน 2558
อ่านทั้งหมด
ตรวจสอบรายชื่อ สถานพยาบาลร่วมงานตรงกรมบัญชีกลาง
ระบบตรวจสอบสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
ระบบนายทะเบียน ค่ารักษาพยาบาล
icons บัญชีรายการและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
icons ข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล
ระบบบริหารเศรษฐกิจการคลังจังหวัด

นางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนา "การวิเคราะห์ ติดตาม และควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค สำหรับผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558" ให้กับผู้บริหารกรมบัญชีกลางในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให้ผู้บริหารได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความเห็น และประสบการณ์เกี่ยวกับการวิเคราะห์ ติดตาม และควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค พร้อมทั้งสามารถนำข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหา ไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านเศรษฐกิจการคลังจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ วันที่ 3 กันยายน 2558
อ่านทั้งหมด

ผู้บริหารกรมบัญชีกลางร่วมงาน “ด้วยรักและผูกพัน”
นายณพงศ์ ศิริขันตยกุล รักษาการที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี นางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์ รักษาการที่ปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบการคลัง ร่วมงาน “ด้วยรักและผูกพัน” อำลาอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายสมหมาย ภาษี) โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงการคลังร่วมงานดังกล่าว ณ ธนาคารออมสิน สาขาใหญ่ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558
อ่านทั้งหมด
ผู้บริหารกรมบัญชีกลางร่วมงาน “ด้วยรักและผูกพัน”

อ่านทั้งหมด


 
จำนวนผู้เข้าชม 22,807,812
 
 
 
 
Best view : 1024x768 pixel / Text size : medium / Browser : IE 6