เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตกรมบัญชีกลาง::CGD Internet
กฎหมายว่าด้วยการกลับไปใช้สิทธิในพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ พ.ศ. 2494 (undo) คาดว่าจะมีผลใช้บังคับ ธันวาคม  2557 ขณะนี้ยังไม่เปิดรับสมัคร 

 ประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คลิก

 งานคืนความสุขให้คนไทยจากใจกระทรวงการคลัง สนใจรายละเอียด คลิก

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง บันทึกเทปโทรทัศน์สัมภาษณ์พิเศษในรายการ “เดินหน้าประเทศไทย” หัวข้อ “ร่างพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ พ.ศ. .... ” โดยมีนายบัญชา ชุมชัยเวช เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ อ.ส.ม.ท. อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ สำหรับร่าง พ.ร.บ. การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตาม พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญ พ.ศ. ๒๔๙๔ พ.ศ. .... ผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว และจะมีผลใช้บังคับใช้เมื่อพ้น ๓๐ วัน นับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยผู้ที่ประสงค์จะขอใช้สิทธิ Undo สามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับจนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ในกรณีต้องคืนเงินให้ทางราชการทั้งจำนวนให้คืนภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ และกรณีผ่อนให้แบ่งชำระเป็น ๓ งวด ๆ ละเท่า ๆ กัน ชำระเงินตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ หากพ้นกำหนดนี้ ให้ถือว่าสิทธิเป็นอันยุติ การแสดงความประสงค์ถ้าเป็นข้าราชการไม่ว่าประเภทใด และยังคงปฏิบัติราชการอยู่ ให้ไปที่หน่วยงานที่ทำงานอยู่ในปัจจุบัน แต่ถ้าเป็นผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ ให้ไปที่หน่วยเบิกบำนาญของตน
อ่านทั้งหมด
GFMIS
บริหารด้านการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ
บำเหน็จ บำนาญ / บำเหน็จค้ำประกัน
จ่ายตรงเงินเดือน
การบริการข้อมูล (e-comp)

การประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (กวพ.อ.)
นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๓๐๓ กรมบัญชีกลาง วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ เพื่อกำหนดให้หน่วยงานภายใต้บังคับระเบียบประกอบด้วย ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐ ปฏิบัติให้เป็นไปตามตัวอย่างประกาศประกวดราคาซื้อและตัวอย่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) ๐๔๒๑.๓/ว ๓๙๘ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ ในส่วนการเสนอราคาผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอราคาโดยรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยที่ประชุมเห็นชอบให้ออกหนังสือเวียนซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการกำหนดราคาซื้อหรือราคาจ้างซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ให้หน่วยงานที่อยู่ภายใต้บังคับปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน
อ่านทั้งหมด
icons บริการข้อมูล กฏหมายระเบียบ และหนังสือเวียนระบบ
icons ฐานข้อมูลการตรวจสอบภายในภาครัฐ
icons ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
icons ระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง
icons ศูนย์ตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงินทดรองราชการฯ(ศตภ.)
icons ระบบฐานข้อมูลเงินนอกงบประมาณ

การประชุม สัมมนาผู้บริหารระดับสูงของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานเปิดการประชุม สัมมนาผู้บริหารระดับสูงของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และมีการเสวนา เรื่อง “การพัฒนางาน Partner เพื่อให้เกิดความยั่งยืน และการพัฒนาศักยภาพของสำนักงานคลังในการปฏิบัติหน้าที่เป็น Represent” ภายในงานนี้ได้รับเกียรติจากนางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง บรรยายเรื่อง Undo กบข. เพื่อให้ผู้บริหารทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ วิพากษ์ประเด็นการปฏิบัติงานในแต่ละส่วน และร่วมกันกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ซึ่งจะทำให้เกิดการบริหารงานและการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังภาครัฐของกรมบัญชีกลางเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น ๗ กรมบัญชีกลาง วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗
อ่านทั้งหมด
ตรวจสอบรายชื่อ สถานพยาบาลร่วมงานตรงกรมบัญชีกลาง
ระบบตรวจสอบสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
ระบบนายทะเบียน ค่ารักษาพยาบาล
ระบบบริหารเศรษฐกิจการคลังจังหวัด

"คืนความสุขให้คนไทยจากใจกระทรวงการคลัง" ครั้งที่ ๓
คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดขอนแก่น (คบจ.) ซึ่งมีนายอาณัติ ชวนะเกรียงไกร คลังจังหวัดขอนแก่น ประธานคบจ. และนางสาวอัจฉรา ปริญญาพล ปริญญาพล คลังเขต ๔ จังหวัดอุดรธานีในฐานะผู้กำกับและประสานงาน ร่วมกันจัดงาน "คืนความสุขให้คนไทยจากใจกระทรวงการคลัง" ครั้งที่ ๓ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ คอนเวนชั่นฮอล์ล ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซ่า ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายณพงศ์ ศิริขันตยกุล นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ผู้บริหารส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ และประชาชน ร่วมงานจำนวนมาก ต่อจากนั้น นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง และผู้บริหารได้เดินเยี่ยมชมบูธต่าง ๆ ภายในงาน เพื่อให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานร่วมเล่นเกมส์ และมอบของรางวัลให้ประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม ในการจัดงานครั้งนี้ได้จัดอย่างยิ่งใหญ่ ทำให้ชาวจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียงมีความสุข และมีความพึงพอใจ อีกทั้งมีโอกาสซื้อสินค้าที่มีคุณภาพและราคาประหยัด เป็นการช่วยเหลือด้านค่าครองชีพอีกทางหนึ่ง ทำให้มีการซื้อขายเพิ่มขึ้น เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในภูมิภาค กิจกรรมภายในงาน อาทิเช่น การออกบูธของหน่วยงานและธนาคารเฉพาะกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อให้คำปรึกษาด้านภาษี โครงการ Undo การให้บริการทางการเงิน การบริการของหน่วยงานอื่นๆ เช่น การให้บริการด้านสุขภาพ การรับสมัครงาน การจำหน่ายไข่ไก่ฟองละ ๑ บาท จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ฟอง การจำหน่ายสินค้า OTOP เป็นต้นพร้อมลุ้นจับรางวัลไข่ทองคำ และรถจักรยานยนต์ นอกจากนี้ยังมีการแสดงศิลปะพื้นบ้าน ตลอดจนการแสดงของดารานักร้อง นักแสดงมากมาย
อ่านทั้งหมด
   
   
   
   

วันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบ 47 ปี
นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะ มอบดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ ๔๗ ปี วันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีนายสุรพล จารุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นผู้รับมอบ ณ กรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร ๑ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
อ่านทั้งหมด

อ่านทั้งหมด


 
จำนวนผู้เข้าชม 19,478,516
 
 
 
 
Best view : 1024x768 pixel / Text size : medium / Browser : IE 6