เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตกรมบัญชีกลาง::CGD Internet

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลตามมาตราการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้าน) คลิก

หลักสูตร บงส. รุ่นที่ 3 เปิดรับสมัครแล้ว คลิก

บรรยายพิเศษ เรื่องการจัดทำและการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี
นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง และนางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้การต้อนรับ นายธีระพงษ์ วงศ์วะวิลาศ รองเลขาธิการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง การจัดทำและการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี ให้กับบุคลากรกรมบัญชีกลาง วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ แนวทาง และขั้นตอนในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีได้อย่างถูกต้องตามระเบียบของ ทางราชการ
อ่านทั้งหมด
บรรยายพิเศษ เรื่องการจัดทำและการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี
GFMIS
บริหารด้านการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ
บำเหน็จ บำนาญ / บำเหน็จค้ำประกัน
จ่ายตรงเงินเดือน
การบริการข้อมูล (e-comp)

การประชุมคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต (Anti-Corruption Cooperation Committee) ครั้งที่ 4/2558
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต (Anti-Corruption Cooperation Committee) ครั้งที่ 4/2558 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 โดยมีนายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะกรรมการและเลขานุการร่วมประชุม ซึ่งที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบโครงการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) จำนวน 12 โครงการ และแนวทางการคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ในโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม รวมทั้ง รับทราบความคืบหน้าโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมที่ได้ดำเนินการแล้วจำนวน 5 โครงการ และรับทราบรายชื่อผู้สังเกตการณ์โครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมเพิ่มเติมจำนวน 15 โครงการ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
อ่านทั้งหมด
icons บริการข้อมูล กฏหมายระเบียบ และหนังสือเวียนระบบ
icons ฐานข้อมูลการตรวจสอบภายในภาครัฐ
icons ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
icons ระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง
icons ศูนย์ตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงินทดรองราชการฯ(ศตภ.)
icons ระบบฐานข้อมูลเงินนอกงบประมาณ

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทำบัญชีต้นทุนผลผลิตสำหรับส่วนราชการ
นายณพงศ์ ศิริขันตยกุล รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทำบัญชีต้นทุนผลผลิตสำหรับส่วนราชการ ให้แก่ผู้ทำบัญชีของส่วนราชการในส่วนกลาง จำนวน 151 หน่วยงาน ระหว่างวันที่ 1 - 4 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีต้นทุนผลผลิต สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีบริหารของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และสามารถนำความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงาน โดยทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านการบัญชีให้กับบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการสื่อสารภายในหน่วยงานในการนำข้อมูลต้นทุนผลผลิตไปใช้ประโยชน์ให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
อ่านทั้งหมด
ตรวจสอบรายชื่อ สถานพยาบาลร่วมงานตรงกรมบัญชีกลาง
ระบบตรวจสอบสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
ระบบนายทะเบียน ค่ารักษาพยาบาล
icons บัญชีรายการและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
icons ข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล
ระบบบริหารเศรษฐกิจการคลังจังหวัด
ลงทะเบียนตอบรับการเข้าร่วมประชุม DRGs

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมงานสัมมนา เรื่องการจัดตั้งสถาบันวิเคราะห์งบประมาณ ประจำรัฐสภาในบริบทสังคม และการเมืองไทย โดยมีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คนที่ 1 เป็นประธานเปิดงานพร้อมทั้งบรรยายพิเศษในเรื่องดังกล่าว เพื่อเผยแพร่แนวคิดพร้อมรับฟังความคิดเห็น สร้างความเข้าใจในบทบาทและภารกิจ เนื่องจากสมาชิกรัฐสภาต้องทำหน้าที่ตรวจสอบ กลั่นกรอง จัดสรรงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณทางฝ่ายบริหารให้เกิดประโยชน์สูงสุด เนื่องจากปัจจุบัน ฝ่ายนิติบัญญัติ มีข้อจำกัดในเรื่องการเข้าถึงข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐ และขาดเครื่องมือในการวิเคราะห์ จึงเป็นที่มาในการจัดตั้งสถาบันวิเคราะห์งบประมาณประจำรัฐสภา เพื่อเป็นหน่วยงานอิสระที่ให้ข้อมูลและผลวิเคราะห์ทางการคลัง ที่ยึดหลักวิชาการ อีกทั้ง สร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการใช้จ่ายภาครัฐ ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ อาคารรัฐสภา 2 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558
อ่านทั้งหมด
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมงานสัมมนา “การจัดตั้งสถาบันวิเคราะห์งบประมาณประจำรัฐสภาในบริบทสังคม และการเมืองไทย”

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี บันทึกเทปโทรทัศน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2558 โดยมีนายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง และคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และผู้แทนมวลชน ร่วมบันทึกเทป ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558
อ่านทั้งหมด
บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม

อ่านทั้งหมด


 
จำนวนผู้เข้าชม 23,928,136
 
 
 
 
Best view : 1024x768 pixel / Text size : medium / Browser : IE 6