เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตกรมบัญชีกลาง::CGD Internet
  ผู้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ สามารถพิมพ์หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ได้ที่ http://welcgd.cgd.go.th/cgd_tax/search.jsp หรือ คลิก
นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมเร่งรัดเบิกจ่ายเงินงบประมาณหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุนสูง จำนวน ๒๐ หน่วยงาน เช่น กรมทางหลวง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท ฯลฯ ณ ห้องประชุม ๓๐๓ กรมบัญชีกลาง เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ โดยประชุมหารือเพื่อติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมถึงร่วมแก้ไขปัญหาอุปสรรคของหน่วยงาน ทั้งนี้ หากหน่วยงานใดไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ กรมบัญชีกลางจะรวบรวมรายชื่อหน่วยงาน พร้อมปัญหาอุปสรรคของหน่วยงานดังกล่าว เสนอคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินภาครัฐพิจารณาภายในเดือนเมษายน ๒๕๕๘ ซึ่งจากการประชุมดังกล่าว หน่วยงานที่เข้าร่วมประชุม ๒๐ หน่วยงาน ได้รายงานความคืบหน้า โดยส่วนใหญ่จะเร่งรัดให้ลงนามในไตรมาส ๒ และสิ้นไตรมาส ๔ จะเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่ ครม. กำหนด โดยปัญหาอุปสรรคที่หน่วยงานส่วนใหญ่ได้รายงานคือมติ ครม. เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ เรื่องมาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ (หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๘๕ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗) ทำให้การลงนามในสัญญาและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าออกไป เนื่องจากหน่วยงานต้องดำเนินการตามมติ ครม. ดังกล่าว
อ่านทั้งหมด
GFMIS
บริหารด้านการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ
บำเหน็จ บำนาญ / บำเหน็จค้ำประกัน
จ่ายตรงเงินเดือน
การบริการข้อมูล (e-comp)

นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดการสัมมนาโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... โดยมี นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบการคลัง ร่วมบรรยายภาพรวมของร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว ให้แก่ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ กองทุนสาธารณะ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็น รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมให้หน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้ตามข้อกำหนดของกฎหมายเมื่อร่างพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐฯ ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘
อ่านทั้งหมด
icons บริการข้อมูล กฏหมายระเบียบ และหนังสือเวียนระบบ
icons ฐานข้อมูลการตรวจสอบภายในภาครัฐ
icons ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
icons ระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง
icons ศูนย์ตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงินทดรองราชการฯ(ศตภ.)
icons ระบบฐานข้อมูลเงินนอกงบประมาณ

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ ๒ โดยมีนายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นผู้กล่าวรายงาน สำหรับผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้บริหารระดับสูงที่ดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน และภาคเอกชน จำนวน ๘๙ คน โดยมีขอบเขตการเรียนรู้ของหลักสูตร แบ่งเป็น ๔ หมวด คือ ๑ ความรู้ด้านการเงินการคลังภาครัฐ ๒ ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๓ ความรู้ด้านบริหารจัดการ ๔ ความรู้ด้านการเสริมสร้างประสบการณ์การบริหารการเงินการคลังภาครัฐ เพื่อให้ผู้รับการอบรมเป็นผู้นำทางการเงินการคลังภาครัฐที่มีวิสัยทัศน์ มีขีดความสามารถสูงในการขับเคลื่อนนโยบายการเงินการคลังของภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) รอบรู้การบริหารงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ เป็นเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การบริหารงานด้านการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การบริหารเงินงบประมาณของแผ่นดินเกิดประโยชน์สูงสุด มีความถูกต้อง ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ส่งผลให้องค์กรมีความเข้มแข็ง ภายใต้กลไกการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบในหน่วยงาน ณ โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๘
อ่านทั้งหมด
ตรวจสอบรายชื่อ สถานพยาบาลร่วมงานตรงกรมบัญชีกลาง
ระบบตรวจสอบสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
ระบบนายทะเบียน ค่ารักษาพยาบาล
ระบบบริหารเศรษฐกิจการคลังจังหวัด

พิธีเปิดสำนักงานคลังจังหวัดนำร่อง
นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ รักษาการที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานพิธีเปิดสำนักงานคลังจังหวัดนำร่อง สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง โดยมีนางสาววิลาวรรณ พยาน้อย คลังจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยบุคลากรให้การต้อนรับ ณ สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ เพื่อให้การบริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เป็นองค์กรที่ทันสมัย เข้มแข็ง และสามารถปฏิบัติงานในฐานะตัวแทนกรมบัญชีกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผ่านการพัฒนาใน ๓ ด้านพร้อมๆ กัน คือ ด้านบุคลากร ด้านสถานที่ และด้านกระบวนการปฏิบัติงาน เริ่มจากสำนักงานคลังจังหวัดต้นแบบ (สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ขยายสู่สำนักงานคลังจังหวัดนำร่อง และจะขยายผลต่อไปยังทุกสำนักงานคลังจังหวัดทั่วประเทศ
อ่านทั้งหมด
   
   
   
   

อธิบดีกรมบัญชีกลาง รับนโยบายจากรองปลัดกระทรวงการคลัง
นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะผู้บริหาร เข้ารับมอบนโยบายพร้อมมอบของที่ระลึกกับนายนริศ ชัยสูตร รองปลัดกระทรวงการคลัง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ กระทรวงการคลัง วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘
อ่านทั้งหมด

อ่านทั้งหมด


 
จำนวนผู้เข้าชม 20,347,752
 
 
 
 
Best view : 1024x768 pixel / Text size : medium / Browser : IE 6