เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตกรมบัญชีกลาง::CGD Internet

กรมบัญชีกลาง ขอเชิญบูชาพระพุทธสิทธัตถศาสดาและวัตถุมงคล รุ่นกรมบัญชีกลาง ๑๒๐ ปี สนใจ คลิก 

 กฎหมายว่าด้วยการกลับไปใช้สิทธิในพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ พ.ศ. 2494 (undo) คาดว่าจะมีผลใช้บังคับ ธันวาคม  2557 ขณะนี้ยังไม่เปิดรับสมัคร 

  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการและวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (คลิก)

 

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง แถลงผลการปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ โรงแรมฮาร์ดร็อค พัทยา เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยกล่าวว่า การดำเนินงานของกรมบัญชีกลางได้จัดกลุ่มเป็น ๔ ด้านหลักๆ ได้แก่ ๑. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน ที่ปีนี้ตั้งเป้าเบิกจ่ายภาพรวมไว้ ๙๕% คาดเบิกจ่ายได้จริง ๙๒.๓๘% งบลงทุนตั้งเป้า ๘๒% คาดเบิกจ่ายได้ ๗๔.๖๙% ๒. ควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ ได้แก่ การออกกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆ เช่น การเบิกค่าเดินทาง ที่พัก จัดซื้อ จัดจ้าง ความรับผิดทางแพ่ง เงินนอกงบประมาณ เป็นต้น สำหรับทุนหมุนเวียน ซึ่งเป็นเงินนอกงบประมาณประเภทหนึ่ง ได้วางกฎ ระเบียบให้ปฏิบัติ ปัจจุบันมี ๙๕ กองทุน ๓. ควบคุมงบบุคลากรของบุคลากรภาครัฐ ซึ่งคิดเป็น ๔๐% ของงบประมาณรายจ่าย เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ สวัสดิการต่างๆ รวมทั้งค่ารักษาพยาบาล ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมทั้งศึกษาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ๖ หมื่นล้านบาทในจำนวนนี้ ๘๐% เป็นการเบิกจ่ายค่ายาบัญชีพิเศษ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ได้ปรับลดการเบิกจ่ายค่ายาเพื่อนำค่าใช้จ่ายส่วนนี้ที่ประหยัดได้ประมาณ ๒ พันล้านบาท มาปรับเพิ่มรายการอวัยวะเทียม และอุปกรณ์บำบัดรักษา ๙๐ รายการ และนำมาเพิ่มค่าห้องพักแทน และ ๔. สนับสนุนนโยบายรัฐบาลและกระทรวงการคลัง เช่น มอบหมายให้คลังเขต คลังจังหวัด ช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อดำเนินการตามประกาศ คสช. ที่ ๑๐๔/๒๕๕๗ ในการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. การมอบหมายข้าราชการกรมบัญชีกลางไปช่วยงานใน คตร. ของ คสช. เป็นต้น สำหรับแผนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กรมฯ ได้เตรียมเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจะให้เร่งเบิกจ่ายตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างมีการควบคุมการใช้จ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างโดยเพิ่มระบบ e-bidding และ e-Market ด้านเงินนอกงบประมาณ จะมีการยกร่าง พ.ร.บ.บริหารทุนหมุนเวียน เพื่อเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ผู้บริหารกองทุน รวมทั้งจะพิจารณาทุนหมุนเวียนที่มีเงินสดคงเหลือเกินความจำเป็นส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ด้านความรับผิดทางแพ่ง เสนอร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 โดยเพิ่มประเด็นเกี่ยวกับการวินิจฉัยสั่งการตามความเห็นของกระทรวงการคลังถือเป็นที่สุด ให้ครอบคลุมทั้งรัฐวิสาหกิจ และ อปท. เพื่อไม่ให้เกิดความลักลั่น ในส่วนของกฎหมาย Undo กบข. ได้เตรียมแผนการดำเนินการ เบื้องต้นได้นำเสนอให้ สนช. ทราบแล้ว และในส่วนของการปรับขึ้นเงินเดือน ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และพร้อมดำเนินการตามนโยบายทันที
อ่านทั้งหมด
GFMIS
บริหารด้านการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ
บำเหน็จ บำนาญ / บำเหน็จค้ำประกัน
จ่ายตรงเงินเดือน
การบริการข้อมูล (e-comp)

การประชุมร่างมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
นางอุไร ร่มโพธิหยก ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี เป็นประธานการประชุมร่างมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๕ ต้นทุนการกู้ยืม ฉบับที่ ๑๖ อสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน ณ ห้องประชุม ๓๐๒ กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกร่วมประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๕ และฉบับที่ ๑๖ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว่างประเทศ (International Public Sector Accounting) ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนในรายละเอียดบางประการตามความจำเป็นและเหมาะสมกับการดำเนินงานภาครัฐภายในประเทศ พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะให้มีการเตรียมความพร้อมด้านการให้ความรู้แก่หน่วยงานต่างๆ เพื่อรองรับการสั่งการให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อ่านทั้งหมด
icons บริการข้อมูล กฏหมายระเบียบ และหนังสือเวียนระบบ
icons ฐานข้อมูลการตรวจสอบภายในภาครัฐ
icons ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
icons ระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง
icons ศูนย์ตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงินทดรองราชการฯ(ศตภ.)
icons ระบบฐานข้อมูลเงินนอกงบประมาณ

การประชุมคณะทำงานแบ่งส่วนราชการภายในของกรมบัญชีกลาง
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานแบ่งส่วนราชการภายในของกรมบัญชีกลาง โดยมีผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และผู้บริหารของกรมบัญชีกลางเข้าร่วมประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งส่วนราชการภายในกรมบัญชีกลางให้เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ รวมทั้งให้สอดคล้องกับรูปแบบการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ และการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกรมบัญชีกลาง ณ ห้องประชุม ๓๐๓ กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
อ่านทั้งหมด
ตรวจสอบรายชื่อ สถานพยาบาลร่วมงานตรงกรมบัญชีกลาง
ระบบตรวจสอบสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
ระบบนายทะเบียน ค่ารักษาพยาบาล
ระบบบริหารเศรษฐกิจการคลังจังหวัด

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการกำกับการดำเนินงาน (Steering Committee) ในการบริหารจัดการสินทรัพย์ หนี้สิน และทรัพย์สินที่คงเหลือของบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.) ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ โดยมีนางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นกรรมการ เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์/โอนสิทธิ์การรับจำนองเครื่องจักรของ บสท. ให้แก่ผู้ซื้อ พร้อมทั้งพิจารณาประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ๓๐๒ กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗
อ่านทั้งหมด
   
   
   
   

อธิบดีกรมบัญชีกลาง มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี
นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับนางอุไร ร่มโพธิหยก ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี ที่ได้รับเลือกจากคณะกรรมการสรรหา ให้เป็นคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน(คตง.) ด้านบัญชี โดยคัดเลือกจากผู้มีความชำนาญและประสบการณ์ด้านการตรวจเงินแผ่นดิน การบัญชี การตรวจสอบภายใน การเงินการคลัง หรือด้านอื่น ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้ได้หลักประกันความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลดังกล่าว เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการใช้งบประมาณ และการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาล ในการดำเนินกิจการโครงการต่างๆ ในการบริหารเงินงบประมาณแผ่นดินอย่างเป็นธรรม ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ณ ห้องประชุม ๓๑๑ กรมบัญชีกลาง วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗
อ่านทั้งหมด

อ่านทั้งหมด


 
จำนวนผู้เข้าชม 18,904,014
 
 
 
 
Best view : 1024x768 pixel / Text size : medium / Browser : IE 6