เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตกรมบัญชีกลาง::CGD Internet

กรมบัญชีกลาง ขอเชิญบูชาพระพุทธสิทธัตถศาสดาและวัตถุมงคล รุ่นกรมบัญชีกลาง ๑๒๐ ปี สนใจ คลิก 

 กฎหมายว่าด้วยการกลับไปใช้สิทธิในพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ พ.ศ. 2494 (undo) คาดว่าจะมีผลใช้บังคับ ธันวาคม  2557 ขณะนี้ยังไม่เปิดรับสมัคร 

 

 

พิธีปิดการอบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ ๑
นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรและกล่าวปิดการอบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ ๑ โดยมีนายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมเป็นเกียรติ และแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการอบรมจำนวน ๘๖ คน เพื่อพัฒนาและเติมเต็มศักยภาพทางการบริหารการเงินการคลัง ให้เป็นผู้นำทางการเงินการคลังที่มีวิสัยทัศน์ ภายใต้กรอบวินัยการคลังที่โปร่งใส และตรวจสอบได้ ณ โรงแรมราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา เมือวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗
อ่านทั้งหมด
GFMIS
บริหารด้านการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ
บำเหน็จ บำนาญ / บำเหน็จค้ำประกัน
จ่ายตรงเงินเดือน
การบริการข้อมูล (e-comp)

นายพงษ์ภานุ เศวตรุนทร์ รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ โดยมีนางอุไร ร่มโพธิหยก ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี และผู้แทนจากส่วนราชการและผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ๓๐๓ กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เพื่อพิจารณากำหนดประเภทรางวัล หลักเกณฑ์การตัดสินรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น และคัดเลือกทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗ ที่ประชุมเห็นชอบ ๕ ประเภทรางวัลได้แก่ รางวัลผลการดำเนินงานดีเด่น รางวัลการพัฒนาดีเด่น รางวัลประสิทธิภาพด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียนดีเด่น รางวัลการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดีเด่น และรางวัลเกียรติยศ โดยกำหนดมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗ ในวันจันทร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ๓ ๔ ชั้น ๔ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ
อ่านทั้งหมด
icons บริการข้อมูล กฏหมายระเบียบ และหนังสือเวียนระบบ
icons ฐานข้อมูลการตรวจสอบภายในภาครัฐ
icons ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
icons ระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง
icons ศูนย์ตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงินทดรองราชการฯ(ศตภ.)
icons ระบบฐานข้อมูลเงินนอกงบประมาณ

การประชุมคณะทำงานแบ่งส่วนราชการภายในของกรมบัญชีกลาง
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานแบ่งส่วนราชการภายในของกรมบัญชีกลาง โดยมีผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และผู้บริหารของกรมบัญชีกลางเข้าร่วมประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งส่วนราชการภายในกรมบัญชีกลางให้เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ รวมทั้งให้สอดคล้องกับรูปแบบการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ และการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกรมบัญชีกลาง ณ ห้องประชุม ๓๐๓ กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
อ่านทั้งหมด
ตรวจสอบรายชื่อ สถานพยาบาลร่วมงานตรงกรมบัญชีกลาง
ระบบตรวจสอบสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
ระบบนายทะเบียน ค่ารักษาพยาบาล
ระบบบริหารเศรษฐกิจการคลังจังหวัด

การประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการคลัง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการคลัง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ โดยมีนายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมประชุม เพื่อหารือข้อราชการและงานนโยบายที่สำคัญของกระทรวงการคลัง ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ๑ กระทรวงการคลัง วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
อ่านทั้งหมด
   
   
   
   

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี โดยมีนายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง และคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และผู้แทนมวลชน ร่วมบันทึกเทป ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗
อ่านทั้งหมด

อ่านทั้งหมด


 
จำนวนผู้เข้าชม 18,617,172
 
 
 
 
Best view : 1024x768 pixel / Text size : medium / Browser : IE 6