เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตกรมบัญชีกลาง::CGD Internet

 ตามที่ปรากฎข่าวว่า กฎหมาย กบข.ให้กลับไปใช้สิทธิบำเหน็จบำนาญตามเดิมได้แล้ว กรมบัญชีกลางขอชี้แจงว่า เนื่องจากกฎหมายดังกล่าวที่เคยผ่านสภาฯ วาระ 1 แล้ว แต่มีการยุบสภาเมื่อ 9 ธันวาคม 2556 จึงไม่ได้พิจารณาในวาระ 2-3 ซึ่งตามขั้นตอนของกฎหมาย ต้องรอรัฐบาลชุดใหม่พิจารณาอีกครั้ง

**ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุ 1 ตุลาคม 2557 สามารถยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้าได้แล้วที่ส่วนราชการต้นสังกัด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รายละเอียด คลิก **
***เนื่องจากระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล ทำให้ไม่สามารถเข้าใช้งานได้เป็นการชั่วคราว***

 

อธิบดีกรมบัญชีกลาง พบปะสื่อมวลชนประจำกระทรวงการคลัง
นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง พบปะสื่อมวลชนประจำกระทรวงการคลัง พร้อมทั้งตอบข้อซักถามของผู้สื่อข่าวในประเด็นต่างๆ ที่กำลังได้รับความสนใจ ณ กระทรวงการคลัง วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗
อ่านทั้งหมด
GFMIS Report
บริหารด้านการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ
บำเหน็จ บำนาญ / บำเหน็จค้ำประกัน
จ่ายตรงเงินเดือน
การบริการข้อมูล (e-comp)

“การบริหารการคลังและกฎหมายการเงินการคลัง”
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง บรรยายพิเศษเรื่อง “การบริหารการคลัง และกฎหมายการเงินการคลัง” โดยมีนางจินดา สังข์ศรีอินทร์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลางให้การต้อนรับ ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ ๑ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๗
อ่านทั้งหมด
icons บริการข้อมูล กฏหมายระเบียบ และหนังสือเวียนระบบ
icons ฐานข้อมูลการตรวจสอบภายในภาครัฐ
icons ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
icons ระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง
icons ศูนย์ตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงินทดรองราชการฯ(ศตภ.)
icons ระบบฐานข้อมูลเงินนอกงบประมาณ

นางกิตติมา นวลทวี รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำข้อมูลการคลังและเศรษฐกิจจังหวัด รุ่นที่ ๓ เพื่อเพิ่มศักยภาพแก่บุคลากรของสำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัด เกี่ยวกับกระบวนการในการจัดทำสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๗ กรมบัญชีกลาง วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗
อ่านทั้งหมด
ตรวจสอบรายชื่อ สถานพยาบาลร่วมงานตรงกรมบัญชีกลาง
ระบบตรวจสอบสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
ระบบนายทะเบียน ค่ารักษาพยาบาล
ระบบบริหารเศรษฐกิจการคลังจังหวัด

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดรางวัลนวัตกรรมกรมบัญชีกลาง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการประกวดรางวัลนวัตกรรมกรมบัญชีกลาง ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗เพื่อเป็นการผลักดันให้หน่วยงานในสังกัดกรมบัญชีกลางทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ณ ห้องประชุม ๓๐๓ กรมบัญชีกลาง วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗
อ่านทั้งหมด
   
   
   
   

วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการคลัง ครบรอบปีที่ ๑๓๙
นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย นางเบญจา หลุยเจริญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง นางอุไร ร่มโพธิหยก ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง นางกิตติมา นวลทวี รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงการคลัง ทำบุญตักบาตร ในงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการคลัง ครบรอบปีที่ ๑๓๙ พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ และมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ณ กระทรวงการคลัง วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗
อ่านทั้งหมด

อ่านทั้งหมด


 
จำนวนผู้เข้าชม 16661029
 
 
 
 
Best view : 1024x768 pixel / Text size : medium / Browser : IE 6