เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตกรมบัญชีกลาง::CGD Internet

new ตั้งแต่วันที่ ๓ ส.ค. ๕๘ เป็นต้นไปส่วนราชการ/ผู้ค้าภาครัฐ ต้องการสอบถาม e-bidding/e-market ให้สอบถามได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง โทร.๐ ๒๒๗๐ ๖๔๐๐ ค่ะ 

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดการสัมมนาร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... ของประเทศไทยกับหลักการมาตรฐานสากล พร้อมกันนี้ Mr. Luc Stevens ผู้ประสานงานองค์การสหประชาชาติประจำประเทศไทยและผู้แทนสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย Mr. Mark Kent เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย ได้กล่าวถึงการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามหลักมาตรฐานสากล โดยมีนายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้การต้อนรับ และกล่าวแนะนำร่างพระราชบัญญัติฯ ว่า ขณะนี้กรมบัญชีกลางอยู่ระหว่างการดำเนินการใน 3 เรื่อง คือ 1. การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร 2. การจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) 3. การยกร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... โดยให้ระเบียบเป็นกฎหมายชั้นพระราชบัญญัติ ทั้งนี้กระทรวงการคลัง ได้มอบหมายให้กรมบัญชีกลาง เป็นหน่วยงานกลางในการกำกันดูแล และพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยยึดหลักความคุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมทั้งลดการทุจริตคอรัปชั่น ใช้จ่ายเงินงบประมาณของประเทศให้คุ้มค่ามากที่สุด เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นมาตรฐานสากล โดยการนำระบบ IT มาใช้และนำ Integrity Pact มาใช้เพื่อให้ประชาชนที่มีความรู้ความสามารถมาร่วมสังเกตการณ์ ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ วันที่ 19 สิงหาคม 2558
อ่านทั้งหมด
การสัมมนาร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... ของประเทศไทยกับหลักการมาตรฐานสากล
GFMIS
บริหารด้านการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ
บำเหน็จ บำนาญ / บำเหน็จค้ำประกัน
จ่ายตรงเงินเดือน
การบริการข้อมูล (e-comp)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมเสวนา “โอกาสการลงทุนในโครงการภาครัฐ”
นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมเสวนา หัวข้อ “โอกาสการลงทุนในโครงการภาครัฐ” โดยมีนายชูศักดิ์ เกวี อธิบดีกรมทางหลวง นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท นายไตรรงค์ บุตรากาศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าเอสเอ็มอี TMB ภายใต้งานสัมมนาคว้าโอกาสการลงทุนในโครงการภาครัฐณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 โดยอธิบดีกรมบัญชีกลางกล่าวว่า ปีงบประมาณ 2559 การใช้จ่ายภาครัฐที่จะกระจายไปภาคเอกชนและลงสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศจะมีวงเงินเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 100,000 ล้านบาท โดยเพิ่มจากปีงบประมาณ 2558 ที่มีการลงทุนขั้นต่ำแล้วถึง 773,915 ล้านบาท แบ่งเป็นงบประมาณรายจ่ายลงทุน 449,476 ล้านบาท เงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 227,876 ล้านบาท เงินนอกงบประมาณ เช่น งบลงทุนของทุนหมุนเวียน 18,268 ล้านบาท และเงินกู้เฉพาะเพื่อโครงการต่าง ๆ กรมบัญชีกลางคาดหวังว่าการจัดซื้อจัดจ้างจะโปร่งใส มีการเบิกจ่ายเงินอย่างรวดเร็ว
อ่านทั้งหมด
icons บริการข้อมูล กฏหมายระเบียบ และหนังสือเวียนระบบ
icons ฐานข้อมูลการตรวจสอบภายในภาครัฐ
icons ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
icons ระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง
icons ศูนย์ตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงินทดรองราชการฯ(ศตภ.)
icons ระบบฐานข้อมูลเงินนอกงบประมาณ

กรมบัญชีกลางลงนามบันทึกความร่วมมือกับสมาคมโรงพยาบาลเอกชน
นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ลงนามบันทึกความร่วมมือกับนายแพทย์เฉลิม หาญพานิชย์ นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน เรื่องการดำเนินโครงการเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยใน สถานพยาบาลของเอกชนกรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้า ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี วันที่ 14 สิงหาคม 2558 โดยโครงการนี้เป็นส่วนต่อยอดจากโครงการเดิม เมื่อปี 2554 ซึ่งมีจำนวนโรงพยาบาลเอกชนที่ให้บริการเพียง 30 แห่งเท่านั้น และเพื่อให้ข้าราชการและครอบครัวมีช่องทางในการเข้ารับบริการมากยิ่งขึ้น จึงได้ขยายจำนวนโรงพยาบาลเอกชนเพิ่มขึ้นอีก 66 แห่ง รวมเป็น 96 แห่งครอบคลุมส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ อีกทั้งยังได้เพิ่มจำนวนโรคที่กำหนดไว้จากเดิม 78 โรค เป็น 86 โรค เช่น ผ่าตัดไส้เลื่อน การผ่าตัดแก้ไขโพรงกระดูกสันหลังส่วนเอวตีบแคบ การผ่าตัดเอ็นหน้าข้อเข่าทำให้ผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดได้รับการรักษาเร็วขึ้นไม่ต้องรอคิวนาน รวมทั้งเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับข้าราชการอีกทางหนึ่งที่สำคัญคือช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่อยู่ในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการให้ดีขึ้น
อ่านทั้งหมด
ตรวจสอบรายชื่อ สถานพยาบาลร่วมงานตรงกรมบัญชีกลาง
ระบบตรวจสอบสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
ระบบนายทะเบียน ค่ารักษาพยาบาล
icons บัญชีรายการและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
icons ข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล
ระบบบริหารเศรษฐกิจการคลังจังหวัด

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประชุมมอบนโยบายแก่ส่วนราชการ
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วย นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายแก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานในกำกับกระทรวงการคลัง โดยมี นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานในกำกับกระทรวงการคลัง เข้าร่วมในการประชุม ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 โดยมอบหมายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเร่งรัดเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้รวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อให้มีเม็ดเงินไหลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการรายเล็ก (SME) จะทำให้เกิดการจ้างงานเพิ่มมากขึ้น และแรงงานมีรายได้เพื่อใช้จ่ายในการบริโภคเพิ่มขึ้นด้วย
อ่านทั้งหมด

ผู้บริหารกรมบัญชีกลางร่วมงาน “ด้วยรักและผูกพัน”
นายณพงศ์ ศิริขันตยกุล รักษาการที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี นางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์ รักษาการที่ปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบการคลัง ร่วมงาน “ด้วยรักและผูกพัน” อำลาอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายสมหมาย ภาษี) โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงการคลังร่วมงานดังกล่าว ณ ธนาคารออมสิน สาขาใหญ่ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558
อ่านทั้งหมด
ผู้บริหารกรมบัญชีกลางร่วมงาน “ด้วยรักและผูกพัน”

อ่านทั้งหมด


 
จำนวนผู้เข้าชม 22,706,936
 
 
 
 
Best view : 1024x768 pixel / Text size : medium / Browser : IE 6