เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตกรมบัญชีกลาง::CGD Internet


 

อธิบดีกรมบัญชีกลาง ประชุมการปิดตรวจสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะ ประชุมการปิดตรวจสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ซึ่งกรมบัญชีกลางมีหน้าที่ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการบริหารพัสดุของ สตง. โดยมีนายปิยพันธุ์ นิมมานเหมินท์ กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นประธานในการประชุม กรมบัญชีกลางได้สรุปข้อตรวจพบ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อ สตง. ณ ห้องประชุมสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เวลา 9.00-12.00 น. วันที่ 19 พฤษภาคม 2558
อ่านทั้งหมด
GFMIS
บริหารด้านการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ
บำเหน็จ บำนาญ / บำเหน็จค้ำประกัน
จ่ายตรงเงินเดือน
การบริการข้อมูล (e-comp)

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประสานความร่วมมือข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โดยมีนายวิชัย อัศรัสกร รองประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง และมีผู้แทนส่วนราชการและภาคเอกชน ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ๓๐๓ กรมบัญชีกลาง ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของผู้สังเกตการณ์ในโครงการนำร่อง 2 โครงการ ได้แก่ โครงการจัดซื้อรถโดยสารก๊าซธรรมชาติ จำนวน 489 คัน และโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย และการจัดทำหลักสูตรการอบรมผู้สังเกตการณ์ พร้อมทั้ง พิจารณาข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานของคณะผู้สังเกตการณ์โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย และข้อสังเกตของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินในโครงการจัดซื้อรถโดยสารก๊าซธรรมชาติ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติต่อไป
อ่านทั้งหมด
icons บริการข้อมูล กฏหมายระเบียบ และหนังสือเวียนระบบ
icons ฐานข้อมูลการตรวจสอบภายในภาครัฐ
icons ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
icons ระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง
icons ศูนย์ตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงินทดรองราชการฯ(ศตภ.)
icons ระบบฐานข้อมูลเงินนอกงบประมาณ

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานในการประชุมร่วมกับผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานศาลปกครอง สำนักงานศาลยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม และสำนักงาน ก.พ. เพื่อพิจารณาตามดำริของรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ที่ได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังหาข้อยุติเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ... และร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่...) พ.ศ. ....ในประเด็นเกี่ยวกับ 1. คำนิยามของเจ้าหน้าที่และศาล 2. การละเมิดที่เกิดจากความจงใจหรือทุจริตไม่ได้รับการคุ้มครองตาม พรบ. 3. คำวินิจฉัยของหน่วยงานของรัฐไม่ถือว่าเป็นคำสั่งทางศาลปกครอง 4. หนังสือแจ้งให้เจ้าหน้าที่ชำระค่าสินไหมทดแทนมิให้ถือว่าเป็นคำสั่งทางปกครอง 5. ผู้เสียหายฟ้องคดีต่อศาลปกครอง อาจฟ้องเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิดในคดีพิพาทนั้น ซึ่งที่ประชุมมีมติให้มีหนังสือหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2558
อ่านทั้งหมด
ตรวจสอบรายชื่อ สถานพยาบาลร่วมงานตรงกรมบัญชีกลาง
ระบบตรวจสอบสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
ระบบนายทะเบียน ค่ารักษาพยาบาล
icons บัญชีรายการและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
icons ข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล
ระบบบริหารเศรษฐกิจการคลังจังหวัด

คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจฯ สนช. ศึกษาดูงานที่ ก.คลัง
นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดยพลอากาศเอก ชนะ อยู่สถาพร ประธานคณะกรรมาธิการ เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้และแนวโน้มเศรษฐกิจไทย โดยมีนางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะผู้แทนกรมบัญชีกลาง ร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558
อ่านทั้งหมด
   
   
   
   

พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและส่งเสริมพระพุทธศาสนา
นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและส่งเสริมพระพุทธศาสนา ณ กระทรวงการคลัง วันที่ 14 พฤษภาคม 2558
อ่านทั้งหมด

อ่านทั้งหมด


 
จำนวนผู้เข้าชม 21,555,424
 
 
 
 
Best view : 1024x768 pixel / Text size : medium / Browser : IE 6