เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตกรมบัญชีกลาง::CGD Internet

 พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ. 2557 (UNDO) มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 13 ธันวาคม 2557 เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2557 ถึง 30 มิถุนายน 2558 สนใจรายละเอียด คลิก

 หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความประสงค์กลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494ฯ พ.ศ. 2557 (ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว. 114 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557
 หลักสูตร บงส. รุ่นที่ 2 เปิดรับสมัครแล้ว คลิก

ประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คลิก 

  

การประชุมเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ โดยมีนายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะผู้บริหารร่วมประชุม ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ๔ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยเชิญหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขให้สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาการใช้ระบบ e-Auction ใหม่ในเร็วๆ นี้ เพื่อให้สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้เร็วและโปร่งใสขึ้น
อ่านทั้งหมด
GFMIS
บริหารด้านการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ
บำเหน็จ บำนาญ / บำเหน็จค้ำประกัน
จ่ายตรงเงินเดือน
การบริการข้อมูล (e-comp)

การประชุมคณะกรรมการประสานความร่วมมือระหว่าง ๓ กองทุนสุขภาพ
นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานความร่วมมือระหว่างกรมบัญชีกลาง สำนักงานประกันสังคม และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข ครั้งที่ ๑๕ (๒/๒๕๕๗) โดยมี นายอัมมาร สยามวาลา นักวิชาการเกียรติคุณสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เป็นประธาน นายแพทย์วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และ นายรักษ์ศักดิ์ โชติชัยสถิตย์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ร่วมประชุม ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยที่ประชุมมีมติในการเตรียมการจัดตั้งองค์กรกลาง ทำหน้าที่กำหนดสิทธิประโยชน์กลาง ๓ กองทุนสุขภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสิทธิการรักษาพยาบาล ทั้งนี้นำต้นแบบการจัดการระบบสุขภาพของประเทศเบลเยียมมาใช้ ซึ่งจะร่าง พ.ร.บ. จัดตั้งองค์กรใหม่ เพื่อนำเสนอไปยังคณะกรรมการประสานงานกองทุนภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพ ๓ กองทุน และนำเสนอรัฐบาล สภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป นอกจากนี้ ยังเห็นควรจัดทำเคลียริ่งเฮาส์ระดับชาติ เพื่อติดตามข้อมูลด้านสุขภาพ และจัดสรรงบประมาณในการดูแลผู้ป่วยแต่ละกองทุน โดยจะอยู่ในโครงสร้างเดียวกันกับองค์กรกลาง
อ่านทั้งหมด
icons บริการข้อมูล กฏหมายระเบียบ และหนังสือเวียนระบบ
icons ฐานข้อมูลการตรวจสอบภายในภาครัฐ
icons ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
icons ระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง
icons ศูนย์ตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงินทดรองราชการฯ(ศตภ.)
icons ระบบฐานข้อมูลเงินนอกงบประมาณ

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ให้เกียรติเป็นผู้บรรยายในโครงการบรรยายพิเศษ “ภาพรวมในทุกมิติแห่งพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ พ.ศ. ๒๕๕๗” โดยมีผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และผู้อำนวยการกองคลังของทุกส่วนราชการ เข้ารับฟังการบรรยาย ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๗ กรมบัญชีกลาง วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ เพื่อรับทราบระบบการทำงาน Undo ในหน่วยงานของส่วนราชการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยโครงการบรรยายในครั้งนี้ คาดว่าจะสามารถส่งเสริมการปฏิบัติงานขั้นรับสมัคร Undo ในทุกพื้นที่ให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น
อ่านทั้งหมด
ตรวจสอบรายชื่อ สถานพยาบาลร่วมงานตรงกรมบัญชีกลาง
ระบบตรวจสอบสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
ระบบนายทะเบียน ค่ารักษาพยาบาล
ระบบบริหารเศรษฐกิจการคลังจังหวัด

โครงการประชุม/สัมมนาผู้บริหารระดับสูงของกรมบัญชีกลาง
นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุม/สัมมนาผู้บริหารระดับสูงของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๗-๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมโรแมนติก รีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ผู้ข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของกรมทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค จำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๑๒๐ คน ในโครงการจัดให้มีการเสนอความคืบหน้าในการดำเนินงานของงาน Current Issue ในช่วง ๒ เดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ดังนี้ ๑. งานภารกิจหลัก ประกอบด้วย ภารกิจการควบคุมการจ่ายเงินของแผ่นดิน ภารกิจการควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ ภารกิจการควบคุมงบบุคลากรภาครัฐ ภารกิจสนับสนุนนโยบายกระทรวงการคลังและรัฐบาล ๒. งานภารกิจสนับสนุน ประกอบด้วย การปรับโครงสร้างภายในกรมบัญชีกลาง และการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งดำเนินการโครงการโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ โดยความร่วมมือของสำนักงานคลังเขต ๓
อ่านทั้งหมด
   
   
   
   

มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ รองเลขาธิการ ศอ.บต
นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง มอบของที่ระลึก และดอกไม้แสดงความยินดีกับนางกิตติมา นวลทวี รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เนื่องในโอกาสเดินทางไปปฏิบัติงานในตำแหน่งรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต) โดยได้รับเกียรติจากนางอุไร ร่มโพธิหยก กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง นางจินดา สังข์ศรีอินทร์ อดีตรองอธิบดีกรมบัญชีกลางและผู้บริหารกรมบัญชีกลางร่วมแสดงความยินดี ณ กรมบัญชีกลาง วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
อ่านทั้งหมด

อ่านทั้งหมด


 
จำนวนผู้เข้าชม 19,947,556
 
 
 
 
Best view : 1024x768 pixel / Text size : medium / Browser : IE 6