เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตกรมบัญชีกลาง::CGD Internet
  ผู้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ สามารถพิมพ์หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ได้ที่ http://welcgd.cgd.go.th/cgd_tax/search.jsp หรือ คลิก
การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ซึ่งนายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะกรรมการ ร่วมประชุมด้วย โดยมีนายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฯ ร่วมประชุมและได้รายงานมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเติม ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และสรุปผลการประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัด กลุ่มจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งพิจารณาแนวทางการผ่อนคลายมาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐตามราคาน้ำมันที่ลดลงด้วย ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
อ่านทั้งหมด
GFMIS
บริหารด้านการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ
บำเหน็จ บำนาญ / บำเหน็จค้ำประกัน
จ่ายตรงเงินเดือน
การบริการข้อมูล (e-comp)

การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ โดยมีผู้แทนส่วนราชการและผู้ทรงคุณวุฒิร่วมประชุม เพื่อพิจารณามาตรการแนวทางการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ โดยมติที่ประชุมเห็นชอบตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่องการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับและติดตามการดำเนินงานทุนหมุนเวียนตามมติคณะรัฐมนตรี และแนวทางการพัฒนาระบบประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน สำหรับเรื่องระบบแรงจูงใจแก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของทุนหมุนเวียน ให้นำเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาอีกครั้ง ก่อนการนำเสนอคณะรัฐมนตรี ณ ห้องประชุม ๓๐๓ กรมบัญชีกลาง วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
อ่านทั้งหมด
icons บริการข้อมูล กฏหมายระเบียบ และหนังสือเวียนระบบ
icons ฐานข้อมูลการตรวจสอบภายในภาครัฐ
icons ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
icons ระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง
icons ศูนย์ตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงินทดรองราชการฯ(ศตภ.)
icons ระบบฐานข้อมูลเงินนอกงบประมาณ

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ ๒ โดยมีนายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นผู้กล่าวรายงาน สำหรับผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้บริหารระดับสูงที่ดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน และภาคเอกชน จำนวน ๘๙ คน โดยมีขอบเขตการเรียนรู้ของหลักสูตร แบ่งเป็น ๔ หมวด คือ ๑ ความรู้ด้านการเงินการคลังภาครัฐ ๒ ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๓ ความรู้ด้านบริหารจัดการ ๔ ความรู้ด้านการเสริมสร้างประสบการณ์การบริหารการเงินการคลังภาครัฐ เพื่อให้ผู้รับการอบรมเป็นผู้นำทางการเงินการคลังภาครัฐที่มีวิสัยทัศน์ มีขีดความสามารถสูงในการขับเคลื่อนนโยบายการเงินการคลังของภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) รอบรู้การบริหารงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ เป็นเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การบริหารงานด้านการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การบริหารเงินงบประมาณของแผ่นดินเกิดประโยชน์สูงสุด มีความถูกต้อง ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ส่งผลให้องค์กรมีความเข้มแข็ง ภายใต้กลไกการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบในหน่วยงาน ณ โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๘
อ่านทั้งหมด
ตรวจสอบรายชื่อ สถานพยาบาลร่วมงานตรงกรมบัญชีกลาง
ระบบตรวจสอบสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
ระบบนายทะเบียน ค่ารักษาพยาบาล
icons บัญชีรายการและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
ระบบบริหารเศรษฐกิจการคลังจังหวัด

นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “แนวนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง” โดยมีนายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ร่วมปาฐกถาในการประชุมขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง มีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการคลังทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้ารับฟังประมาณ ๖๕๐ คน พร้อมกันนี้ในช่วงบ่าย นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมเสวนาในหัวข้อ “แนวนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง” โดยกล่าวถึง ภารกิจหลักของกรมบัญชีกลางทั้ง ๔ ด้านคือ ๑.ควบคุมการเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน ควบคุมดูแลการรับ-จ่ายเงินของภาครัฐ โดยรับเงินเข้าเป็นรายได้แผ่นดินปีละกว่า ๒.๑ ล้านล้านบาทและจ่ายเงินสู่ระบบเศรษฐกิจ ปีละกว่า ๔.๙ ล้านล้านบาท โดยเบิกจ่ายผ่านระบบ GFMIS ปีละมากกว่า ๓๐ ล้านTransaction ๒.ควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ ควบคุมและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ ผ่านกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติต่างๆกว่า ๕๐๐ ฉบับ รวมทั้งทำหน้าที่ให้คำปรึกษาผ่านการตอบข้อหารือส่วนราชการปีละกว่า ๖๐๐ เรื่องด้านการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการผ่านระบบ e-GP และขณะนี้ได้พัฒนาเป็นระบบ e-Market และ e-Bidding เพื่อเพิ่มความโปร่งใส และคล่องตัวในการปฏิบัติงาน สำหรับด้านความรับผิดทางแพ่งได้เสนอให้ใช้บังคับครอบคลุมทุกหน่วยงาน ทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓.ควบคุมงบบุคลากรภาครัฐ โดยวางกฎ ระเบียบที่เหมาะสม สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน และไม่เป็นภาระกับงบประมาณแผ่นดิน ๔.สนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลังและรัฐบาล โดยเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในบริบทด้านการเงินการคลังปีละกว่า ๒๐๐ เรื่อง นอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้สำนักงานคลังเขต สำนักงานคลังจังหวัด ซึ่งเป็นกลไกขับเคลื่อนงานในส่วนภูมิภาค ทำหน้าที่แทนกรมบัญชีกลาง เพื่อให้งานในภูมิภาคเบ็ดเสร็จที่จังหวัด รวมทั้งนำเสนอนโยบายที่เหมาะสมแก่รัฐบาล และดำเนินการตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) สุดท้ายได้กล่าวถึงการทำงานเพื่อให้มีความยั่งยืน ภายใต้ปรัชญาที่ว่า “ตัวเราเข้มแข็งส่วนราชการเข้มแข็งประเทศก็จะเข้มแข็ง” ณ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
อ่านทั้งหมด
   
   
   
   

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง บรรยายพิเศษและอภิปรายร่วมกับเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และผู้แทนเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ในหลักสูตรธรรมาธิบาลทางการแพทย์ เรื่องบทบาทและทิศทางขององค์กรภาครัฐกับการสร้างความเป็นธรรมในระบบสุขภาพ โดยได้อธิบายถึงที่มาและภาพรวมของสวัสดิการ งบประมาณ ปัญหา อุปสรรคในการกำกับค่าใช้จ่ายระบบสวัสดิการ และทิศทางการพัฒนาระบบในอนาคต โดยคาดหวังให้ผู้มีสิทธิรวมถึงครอบครัว เข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่จำเป็น เหมาะสม และคุ้มค่า ณ สถาบันพระปกเกล้า เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
อ่านทั้งหมด

อ่านทั้งหมด


 
จำนวนผู้เข้าชม 20,753,718
 
 
 
 
Best view : 1024x768 pixel / Text size : medium / Browser : IE 6