เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตกรมบัญชีกลาง::CGD Internet
กฎหมายว่าด้วยการกลับไปใช้สิทธิในพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ พ.ศ. 2494 (undo) คาดว่าจะมีผลใช้บังคับ ธันวาคม  2557 ขณะนี้ยังไม่เปิดรับสมัคร 

 ประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คลิก

 งานคืนความสุขให้คนไทยจากใจกระทรวงการคลัง สนใจรายละเอียด คลิก

วันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ ๑๒๔ ปี
นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง รับมอบดอกไม้จากนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง และจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ ๑๒๔ ปี โดยมีบุคคลสำคัญร่วมงาน อาทิเช่น นายชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม ประธานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและคณะ ดร.พนัส สิมะเสถียร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล อดีตปลัดกระทรวงการคลัง เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหารระดับสูง อดีตผู้บริหาร และบุคลากรกรมทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคเข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก ในการนี้อธิบดีกรมบัญชีกลางได้ปาฐกถาพิเศษเรื่อง "อนาคตกรมบัญชีกลาง พ.ศ. ๒๕๕๘” โดยกล่าวถึงผลงานเด่นที่ผ่านมาและงานสำคัญที่กรมบัญชีกลางจะต้องดำเนินการในปี ๒๕๕๘ เช่น การกำหนดมาตรการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ การยกร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ การจัดทำ พ.ร.บ.การบัญชีภาครัฐ และการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของส่วนราชการให้ครบทุกหน่วยงานภายในปี ๒๕๕๘ พร้อมกันนี้ได้มีพิธีมอบรางวัลกัลยาณมิตรแห่งกรมบัญชีกลาง และรางวัลนวัตกรรมกรมบัญชีกลาง ครั้งที่ ๓ โดยรางวัลกัลยาณมิตรแห่งกรมบัญชีกลาง พิจารณาจากบุคคลภายนอกที่ทำคุณประโยชน์สำคัญยิ่ง และให้การสนับสนุนภารกิจของกรมบัญชีกลางเป็นอย่างดี เช่น เป็นกรรมการ/อนุกรรมการ ในคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการต่างๆ เกี่ยวกับภารกิจของกรมบัญชีกลาง มาแล้วอย่างน้อย ๓ - ๕ ปี และรางวัลนวัตกรรมกรมบัญชีกลาง ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งมีผู้ส่งผลงานทั้งสิ้น ๗๗ ผลงาน คัดเลือกเพียง ๑๔ ผลงาน แบ่งเป็น รางวัลนวัตกรรมประเภทผลงานที่ดำเนินการมาแล้ว ๗ ผลงาน และประเภทผลงานแนวคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๗ ผลงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และพัฒนาเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงต่อไป ณ บริเวณกรมบัญชีกลาง วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗
อ่านทั้งหมด
GFMIS
บริหารด้านการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ
บำเหน็จ บำนาญ / บำเหน็จค้ำประกัน
จ่ายตรงเงินเดือน
การบริการข้อมูล (e-comp)

การประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (กวพ.อ.)
นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๓๐๓ กรมบัญชีกลาง วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ เพื่อกำหนดให้หน่วยงานภายใต้บังคับระเบียบประกอบด้วย ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐ ปฏิบัติให้เป็นไปตามตัวอย่างประกาศประกวดราคาซื้อและตัวอย่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) ๐๔๒๑.๓/ว ๓๙๘ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ ในส่วนการเสนอราคาผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอราคาโดยรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยที่ประชุมเห็นชอบให้ออกหนังสือเวียนซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการกำหนดราคาซื้อหรือราคาจ้างซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ให้หน่วยงานที่อยู่ภายใต้บังคับปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน
อ่านทั้งหมด
icons บริการข้อมูล กฏหมายระเบียบ และหนังสือเวียนระบบ
icons ฐานข้อมูลการตรวจสอบภายในภาครัฐ
icons ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
icons ระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง
icons ศูนย์ตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงินทดรองราชการฯ(ศตภ.)
icons ระบบฐานข้อมูลเงินนอกงบประมาณ

การประชุม สัมมนาผู้บริหารระดับสูงของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานเปิดการประชุม สัมมนาผู้บริหารระดับสูงของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และมีการเสวนา เรื่อง “การพัฒนางาน Partner เพื่อให้เกิดความยั่งยืน และการพัฒนาศักยภาพของสำนักงานคลังในการปฏิบัติหน้าที่เป็น Represent” ภายในงานนี้ได้รับเกียรติจากนางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง บรรยายเรื่อง Undo กบข. เพื่อให้ผู้บริหารทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ วิพากษ์ประเด็นการปฏิบัติงานในแต่ละส่วน และร่วมกันกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ซึ่งจะทำให้เกิดการบริหารงานและการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังภาครัฐของกรมบัญชีกลางเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น ๗ กรมบัญชีกลาง วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗
อ่านทั้งหมด
ตรวจสอบรายชื่อ สถานพยาบาลร่วมงานตรงกรมบัญชีกลาง
ระบบตรวจสอบสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
ระบบนายทะเบียน ค่ารักษาพยาบาล
ระบบบริหารเศรษฐกิจการคลังจังหวัด

"คืนความสุขให้คนไทยจากใจกระทรวงการคลัง" ครั้งที่ ๒
นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีปิดงาน "คืนความสุขให้คนไทยจากใจกระทรวงการคลัง" ครั้งที่ ๒ วันเสาร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา โดยในช่วงเช้านายประสิทธิ์ สืบชนะ รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดงาน นางกิตติมา นวลทวี รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ และผู้บริหารส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ และประชาชน ร่วมงานจำนวนมาก การจัดงานครั้งนี้เพื่อให้ชาวจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงมีโอกาสซื้อสินค้นที่มีคุณภาพและราคาประหยัด เป็นการช่วยเหลือด้านค่าครองชีพอีกทางหนึ่ง ทำให้มีการซื้อขายเพิ่มขึ้น เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในภูมิภาค กิจกรรมภายในงาน อาทิเช่น การออกบูธของหน่วยงานและธนาคารเฉพาะกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อให้คำปรึกษาด้านภาษี โครงการ Undo การให้บริการทางการเงิน การบริการของหน่วยงานอื่นๆ เช่น การให้บริการด้านสุขภาพ การรับสมัครงาน การจำหน่ายไข่ไก่ฟองละ ๑ บาท จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ฟอง พร้อมลุ้นจับรางวัลไข่ทองคำ รถจักรยานยนต์ นอกจากนี้ยังมีการแสดงศิลปะพื้นบ้าน ตลอดจนการแสดงของดารานักร้อง นักแสดงมากมาย ภายหลังเปิดงานผู้บริหารกระทรวงการคลังได้เดินเยี่ยมเยียนประชาชน และเยี่ยมชมร้านค้าต่างๆ เพื่อขอบคุณและให้กำลังใจพี่น้องชาวจังหวัดสงขลา ทั้งนี้ เพื่อมีส่วนร่วมในการคืนความสุขให้คนไทย
อ่านทั้งหมด
   
   
   
   

วันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบ 47 ปี
นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะ มอบดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ ๔๗ ปี วันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีนายสุรพล จารุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นผู้รับมอบ ณ กรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร ๑ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
อ่านทั้งหมด

อ่านทั้งหมด


 
จำนวนผู้เข้าชม 19,410,016
 
 
 
 
Best view : 1024x768 pixel / Text size : medium / Browser : IE 6