เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตกรมบัญชีกลาง::CGD Internet

 พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ. 2557 (UNDO) มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 13 ธันวาคม 2557 เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2557 ถึง 30 มิถุนายน 2558 สนใจรายละเอียด คลิก

 หลักสูตร บงส. รุ่นที่ 2 เปิดรับสมัครแล้ว คลิก

ประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คลิก 

  

นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบการคลัง ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ กรมบัญชีกลางพร้อมคณะ เดินทางไปเข้าพบนายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองอธิบดีกรมการแพทย์ เพื่อร่วมหารือ และติดตามเร่งรัดการก่อหนี้และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี ๒๕๕๘ และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ณ กรมการแพทย์ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
อ่านทั้งหมด
GFMIS
บริหารด้านการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ
บำเหน็จ บำนาญ / บำเหน็จค้ำประกัน
จ่ายตรงเงินเดือน
การบริการข้อมูล (e-comp)

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานเปิดการสัมมนาครบรอบ 18 ปี พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 พร้อมทั้งเยี่ยมชมบอร์ดนิทรรศการภายในงาน โดยมีนายณพงศ์ ศิริขันยกุล รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี ผู้บริหารของกรมบัญชีกลาง และเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆ ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการดำเนินงานด้านความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ผ่านมา รวมถึงแผนงานในอนาคต และการยกร่างแก้ไขระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 ข้อ 18 เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับส่วนราชการ นอกจากนี้ภายในงานได้เปิดระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่งเพื่อช่วยให้กระบวนการดำเนินงานมีความคล่องตัวมากขึ้น โดยมีการแนะนำวิธีใช้งาน และทดลองใช้ระบบดังกล่าว เพื่อเสริมสร้างความรู้และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับกฎหมายหมายฉบับนี้ รวมทั้งเปิดคลิกนิกรับปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด ซึ่งจะทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องชัดเจน อันจะส่งผลให้การทุจริตและการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานภาครัฐลดน้อยลง สอดคล้องและตรงตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 5-6 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557
อ่านทั้งหมด
icons บริการข้อมูล กฏหมายระเบียบ และหนังสือเวียนระบบ
icons ฐานข้อมูลการตรวจสอบภายในภาครัฐ
icons ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
icons ระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง
icons ศูนย์ตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงินทดรองราชการฯ(ศตภ.)
icons ระบบฐานข้อมูลเงินนอกงบประมาณ

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาประชาสัมพันธ์การให้สมาชิก กบข. โดยสมัครใจกลับไปเลือกรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ รุ่นที่ ๑ สำหรับส่วนราชการ โดยมีเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการ เข้ารับฟังการบรรยาย ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๗ กรมบัญชีกลาง ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เพื่อให้ผู้รับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว และสามารถนำไปปฏิบัติงานและนำไปถ่ายทอดความรู้ ให้กับข้าราชการและผู้รับบำนาญซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ที่รับราชการอยู่ก่อนวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๐ และสมัครเป็นสมาชิก กบข. สามารถแสดงความประสงค์กลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ได้
อ่านทั้งหมด
ตรวจสอบรายชื่อ สถานพยาบาลร่วมงานตรงกรมบัญชีกลาง
ระบบตรวจสอบสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
ระบบนายทะเบียน ค่ารักษาพยาบาล
ระบบบริหารเศรษฐกิจการคลังจังหวัด

โครงการอบรม หลักสูตร "นักบริหารระดับต้น" ของกรมบัญชีกลาง รุ่นที่ ๓
นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานเปิดโครงการอบรม หลักสูตร "นักบริหารระดับต้น" ของกรมบัญชีกลาง รุ่นที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องควีนส์ปาล์ม ศูนย์ส่งเสริมและการฝึกอบรมเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม โดยผู้เข้าอบรมประกอบด้วยข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ และประเภททั่วไประดับชำนาญงาน ในสังกัดกระทรวงการคลัง จำนวนทั้งสิ้น ๖๐ คน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ในฐานะผู้บังคับบัญชาและมีความพร้อมที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน หรือนักบริหารระดับต้น พัฒนาความรู้และทักษะด้านการบริหารของการเป็นนักบริหารให้มีความพร้อมสามารถปฏิบัติงานได้ตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่เปลี่ยนแปลงหรือกำลังจะเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงเสริมสร้างให้ผู้เข้าอบรม มีความสามัคคี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในลักษณะที่เป็นทีมงาน เพื่อให้งานบรรลุผลตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน อีกทั้งเสริมสร้างประสบการณ์ให้มีความสามารถปกครอง บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการบริหารที่เหมาะสมและมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเป็นนักบริหารที่มีคุณธรรมต่อไป
อ่านทั้งหมด
   
   
   
   

อธิบดีกรมบัญชีกลาง แสดงความยินดีกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะผู้บริหาร แสดงความยินดีกับนายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เนื่องในโอกาสได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง(รมช.) โดยรมช.ขอให้กรมบัญชีกลางติดตามงาน ๒ เรื่อง คือ การเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน และการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส เพื่อให้นโยบายของรัฐบาลเกิดผลที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม ณ ห้องรับรองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
อ่านทั้งหมด

อ่านทั้งหมด


 
จำนวนผู้เข้าชม 19,686,418
 
 
 
 
Best view : 1024x768 pixel / Text size : medium / Browser : IE 6