เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตกรมบัญชีกลาง::CGD Internet


 กระทรวงการคลังขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกันฯ ถึง ๓๐ ก.ย. ๕๘ รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๖/ว๒๓ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ คลิก

 ส่วนราชการที่กันเงินเหลือจ่ายไว้เบิกเหลื่อมปีเพื่อจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ ให้ขอหนังสือรับรองจากรัฐวิสาหกิจว่าไม่มีหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ และให้กรอกรายละเอียดในแบบ ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๖/ว๑๘๗ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ คลิก

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ประชุมเพื่อติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของกรมการท่องเที่ยว โดยมี ว่าที่ร้อยตรี อานุภาพ เกสรสุวรรณ์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ร่วมประชุมโดยได้ชี้แจงว่า กรมการท่องเที่ยวมีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ดังนั้น ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมากรมฯ ได้รับงบประมาณที่เป็นรายจ่ายลงทุนค่อนข้างมาก จึงพบว่าปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานและการเบิกจ่าย คือต้องเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ซึ่งมีจำนวนประมาณ 1,357 ล้านบาท และการของบประมาณเป็นการขอล่วงหน้า เมื่อมีการดำเนินการจริงมีหลายรายการไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับต่ำกว่าราคาปัจจุบัน จึงต้องมีการปรับรูปแบบรายการ และราคาตามงบประมาณที่ได้รับทำให้ใช้เวลาเพิ่มขึ้น ประกอบกับกรมฯ ไม่มีหน่วยงานและอัตรากำลังในภูมิภาค ทำให้การดำเนินงานต้องขอให้หน่วยงานอื่นดำเนินการแทน ทำให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกงบประมาณแทนกัน และการจัดทำแผนการเบิกจ่าย เพื่อให้สิ้นปีงบประมาณสามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้ตามเป้าหมายที่ร้อยละ 87 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 กรมการท่องเที่ยว วันที่ 17 เมษายน 2558
อ่านทั้งหมด
GFMIS
บริหารด้านการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ
บำเหน็จ บำนาญ / บำเหน็จค้ำประกัน
จ่ายตรงเงินเดือน
การบริการข้อมูล (e-comp)

แถลงผลงานของกระทรวงการคลังในรอบ 6 เดือน
นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วย นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง แถลงผลงานของกระทรวงการคลัง ในรอบ 6 เดือน โดยมีนายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง และคณะ ร่วมรับฟังการแถลงผลงานสรุปได้ว่า รัฐบาลได้เข้ามาบริหารงานภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย โดยอัตราการขยายตัวในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาครึ่งหลังของปี 2557 มีอัตราการเจริญเติบโตร้อยละ 1.4 ต่อปี การขยายตัวด้านต่างๆ มีแนวโน้มที่ดีขึ้น รัฐมีรายได้นำส่งคลัง 970,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9 จากปีก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ขยายตัวได้ร้อยละ 6.8 การเบิกจ่ายภาครัฐเบิกจ่ายได้ 1,460,0000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 อัดฉีดเงินงบประมาณเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจผ่านการขาดดุลงบประมาณ 491,800 ล้านบาท โดยกรมบัญชีกลางมีส่วนช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศดังนี้ การทบทวนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี เร่งรัดการทำสัญญาจ้างรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ 2558 ทบทวนและเร่งรัดเบิกจ่ายงบกลาง (วงเงิน 7,800 ล้านบาท) จัดสรรเงินงบไทยเข้มแข็งที่ยังเหลืออยู่ (วงเงิน 15,200 ล้านบาท) โครงการดำเนินการเพื่อการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ. 2557 การปฏิรูปเงินทุนหมุนเวียน แนวทางดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market) และด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ด้านอื่นๆ เช่น มาตรการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อวางรากฐานระยะยาว เพื่อให้การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน เช่น การปรับปรุงโครงสร้างภาษี สนับสนุนสินเชื่อให้ SMEs มาตรการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ลดภาระหนี้และค่าครองชีพของประชาชน เป็นต้น โดยกระทรวงการคลังมีความมั่นใจว่านโยบายและมาตรการเศรษฐกิจต่างๆ จะสามารถช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ลดความเลื่อมล้ำทางสังคมและลดค่าครองชีพของประชาชน และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในระยะยาว ทำให้ประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุนในภูมิภาค ในอนาคตต่อไป ณ ห้องประชุม 401 กระทรวงการคลัง วันที่ 22 เมษายน 2558
อ่านทั้งหมด
icons บริการข้อมูล กฏหมายระเบียบ และหนังสือเวียนระบบ
icons ฐานข้อมูลการตรวจสอบภายในภาครัฐ
icons ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
icons ระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง
icons ศูนย์ตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงินทดรองราชการฯ(ศตภ.)
icons ระบบฐานข้อมูลเงินนอกงบประมาณ

การประชุมเกี่ยวกับการปรับปรุงอัตราค่าบริการสาธารณสุขและการกำหนดราคายา
นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมเกี่ยวกับการปรับปรุงอัตราค่าบริการสาธารณสุขและการกำหนดราคายา ระหว่างกรมบัญชีกลาง กับ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHOSNET) ณ ห้องประชุม ๓๐๒ กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยที่ประชุมรับข้อสังเกตข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างอัตราค่าบริการสาธารณสุขและการกำหนดราคายาที่จะปรับปรุงใหม่ของกลุ่ม UHOSNET ไว้เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการกำหนดอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการต่อไป
อ่านทั้งหมด
ตรวจสอบรายชื่อ สถานพยาบาลร่วมงานตรงกรมบัญชีกลาง
ระบบตรวจสอบสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
ระบบนายทะเบียน ค่ารักษาพยาบาล
icons บัญชีรายการและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
icons ข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล
ระบบบริหารเศรษฐกิจการคลังจังหวัด

อธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมแถลงข่าวต่อต้านการทุจริต
นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการประสานความร่วมมือข้อตกลงคุณธรรม แถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) ว่า ได้รายงานต่อที่ประชุมรับทราบถึงการทำสัญญาคุณธรรมว่า โครงการจัดซื้อรถโดยสารที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (เอ็นจีวี) จำนวน 489 คัน ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และโครงการจัดหาผู้เดินรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ซึ่ง คตช.เคยมอบหมายให้ไปทำสัญญาคุณธรรม นั้น ขณะนี้โครงการจัดซื้อรถโดยสารเอ็นจีวีฯ ได้จัดทำสัญญาคุณธรรมแล้ว นอกจากนี้ คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตที่มี นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานนั้น ได้เสนอให้เพิ่มโครงการที่จะต้องทำสัญญาคุณธรรม จำนวน 3 โครงการ คือ 1.โครงการเปลี่ยนผ่านการส่งโทรทัศน์จากระบบอนาล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล ของกรมประชาสัมพันธ์ วงเงินประมาณ 1,000 ล้านบาท 2.การจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง 3.การจัดซื้อเครื่องจักรสำหรับโรงงานยาสูบ ดังนั้นมีโครงการที่ต้องทำสัญญาคุณธรรมรวม 5 โครงการ สำหรับการสรรหาผู้สังเกตการณ์ จะให้คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) และองค์การต่อต้านการคอร์รัปชัน เสนอผู้ที่มีความรู้ ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อคัดเลือกเข้ามาเป็นผู้สังเกตการณ์ โดยผู้สังเกตการณ์ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการอบรมให้ความรู้จากสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (ไอโอดี) และกรมบัญชีกลาง ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558
อ่านทั้งหมด
   
   
   
   

วันสถาปนากระทรวงการคลัง ครบรอบ ๑๔๐ ปี
นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสถาปนากระทรวงการคลัง ครบรอบ ๑๔๐ ปี และพิธีรดน้ำขอพรจากผู้บริหารระดับสูง เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทยอันดีงามร่วมกันโดยมีนายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะผู้บริหารสังกัดกระทรวงการคลังร่วมในพิธี พร้อมกันนี้ได้มีพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร “ผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต”โดยมีนางสาวอาริษา ชาญศักดิ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง เป็นผู้รับมอบโล่ฯ จากรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลัง ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘
อ่านทั้งหมด

อ่านทั้งหมด


 
จำนวนผู้เข้าชม 21,285,906
 
 
 
 
Best view : 1024x768 pixel / Text size : medium / Browser : IE 6