เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตกรมบัญชีกลาง::CGD Internet

กรมบัญชีกลาง ขอเชิญบูชาพระพุทธสิทธัตถศาสดาและวัตถุมงคล รุ่นกรมบัญชีกลาง ๑๒๐ ปี สนใจ คลิก 

 กฎหมายว่าด้วยการกลับไปใช้สิทธิในพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ พ.ศ. 2494 (undo) คาดว่าจะมีผลใช้บังคับ ธันวาคม  2557 ขณะนี้ยังไม่เปิดรับสมัคร 

 กรมบัญชีกลาง มินิมาธอน ครั้งที่ ๑๓ สนใจ คลิก   

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มอบนโยบายแก่ผู้บริหารกระทรวงการคลัง
นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารระดับสูงส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง โดยมีนายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะผู้บริหารร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยกล่าวว่าการทำงานขอให้ข้าราชการและลูกจ้างของกระทรวงฯ และหน่วยงานในกำกับดูแลยึดหลัก ๔ ป ได้แก่ ประสิทธิภาพ - โดยต้องรวดเร็ว ตรงประเด็น และมุ่งผลสัมฤทธิ์ โปร่งใส – มีกระบวนการทำงานที่ชัดเจน มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสม สามารถตรวจสอบได้และไร้ซึ่งการทุจริต เป็นธรรม – ส่งเสริมโอกาสด้านเศรษฐกิจที่เท่าเทียมแก่ทุกภาคส่วน ประทับใจ - โดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชนต้องยึดประโยชน์ และความพึงพอใจของประชาชนเป็นที่ตั้ง รวมทั้งมีการวางแนวทางการทำงานเรื่องเร่งด่วนให้สอดคล้องกับการทำงานตามนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. และให้เกิดความต่อเนื่องในการทำงาน ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ๔ กระทรวงการคลัง วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗
อ่านทั้งหมด
GFMIS
บริหารด้านการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ
บำเหน็จ บำนาญ / บำเหน็จค้ำประกัน
จ่ายตรงเงินเดือน
การบริการข้อมูล (e-comp)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้การต้อนรับ นายกสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย
นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้การต้อนรับนายวัลลภ ภักดีสุข นายกสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ เพื่อหารือแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบการพัสดุ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และช่วยผลักดัน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น พร้อมทั้งร่วมป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเป็นระบบ และไม่ขัดต่อกฎหมายตามนโยบายรัฐบาล ณ ห้องประชุม ๓๐๑ กรมบัญชีกลาง วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗
อ่านทั้งหมด
icons บริการข้อมูล กฏหมายระเบียบ และหนังสือเวียนระบบ
icons ฐานข้อมูลการตรวจสอบภายในภาครัฐ
icons ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
icons ระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง
icons ศูนย์ตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงินทดรองราชการฯ(ศตภ.)
icons ระบบฐานข้อมูลเงินนอกงบประมาณ

การประชุมคณะทำงานแบ่งส่วนราชการภายในของกรมบัญชีกลาง
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานแบ่งส่วนราชการภายในของกรมบัญชีกลาง โดยมีผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และผู้บริหารของกรมบัญชีกลางเข้าร่วมประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งส่วนราชการภายในกรมบัญชีกลางให้เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ รวมทั้งให้สอดคล้องกับรูปแบบการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ และการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกรมบัญชีกลาง ณ ห้องประชุม ๓๐๓ กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
อ่านทั้งหมด
ตรวจสอบรายชื่อ สถานพยาบาลร่วมงานตรงกรมบัญชีกลาง
ระบบตรวจสอบสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
ระบบนายทะเบียน ค่ารักษาพยาบาล
ระบบบริหารเศรษฐกิจการคลังจังหวัด

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการกำกับการดำเนินงาน (Steering Committee) ในการบริหารจัดการสินทรัพย์ หนี้สิน และทรัพย์สินที่คงเหลือของบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.) ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ โดยมีนางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นกรรมการ เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับกรณี ธอส. ยื่นฟ้อง บสท. (รายบริษัทอยุธยาวังทอง จำกัด) การฟ้องเรียกชำระผลขาดทุนจาก ICBC การชำระผลกำไร และรายงานผลการโอนสิทธิการจำนอง พร้อมทั้งพิจารณาประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ๓๐๒ กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗
อ่านทั้งหมด
   
   
   
   

นางกิตติมา นวลทวี รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง มอบดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ครบรอบปีที่ ๙๙ โดยมีนางสาวประพีร์ อังกินันทร์ รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน รักษาการ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมดำริ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗
อ่านทั้งหมด

อ่านทั้งหมด


 
จำนวนผู้เข้าชม 19,104,156
 
 
 
 
Best view : 1024x768 pixel / Text size : medium / Browser : IE 6