เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตกรมบัญชีกลาง::CGD Internet

 กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว รอบเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๖/ว๒๓ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ คลิก
การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ซึ่งนายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะกรรมการ ร่วมประชุมด้วย โดยมีนายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฯ ร่วมประชุมและได้รายงานมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเติม ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และสรุปผลการประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัด กลุ่มจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งพิจารณาแนวทางการผ่อนคลายมาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐตามราคาน้ำมันที่ลดลงด้วย ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
อ่านทั้งหมด
GFMIS
บริหารด้านการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ
บำเหน็จ บำนาญ / บำเหน็จค้ำประกัน
จ่ายตรงเงินเดือน
การบริการข้อมูล (e-comp)

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ โดยมีนายณพงศ์ ศิริขันตยกุล รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี ในฐานะรองประธาน และคณะกรรมการฯ ณ ห้องประชุม ๓๐๒ กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ทั้งนี้ที่ประชุมได้พิจารณาผลสรุปคะแนนเบื้องต้นของการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐของหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑ จำนวน ๓๓ หน่วยงาน ซึ่งคณะกรรมการฯ เห็นชอบผลการประเมินในเบื้องต้น จำนวน ๑๔ หน่วยงาน แบ่งเป็นระดับ “เป็นไปตามมาตรฐานระดับดี” จำนวน ๘ หน่วยงาน ผ่านการประเมินระดับ “เป็นไปตามมาตรฐาน” จำนวน ๖ หน่วยงาน และไม่ผ่านการประเมิน จำนวน ๑๙ หน่วยงาน ทั้งนี้ ได้พิจารณาถึงแนวทางการพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายในภาครัฐให้มีความเข้มแข็ง โดยให้ผู้บริหารคำนึงถึงความสำคัญของงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อ่านทั้งหมด
icons บริการข้อมูล กฏหมายระเบียบ และหนังสือเวียนระบบ
icons ฐานข้อมูลการตรวจสอบภายในภาครัฐ
icons ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
icons ระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง
icons ศูนย์ตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงินทดรองราชการฯ(ศตภ.)
icons ระบบฐานข้อมูลเงินนอกงบประมาณ

การประชุมเกี่ยวกับการปรับปรุงอัตราค่าบริการสาธารณสุขและการกำหนดราคายา
นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมเกี่ยวกับการปรับปรุงอัตราค่าบริการสาธารณสุขและการกำหนดราคายา ระหว่างกรมบัญชีกลาง กับ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHOSNET) ณ ห้องประชุม ๓๐๒ กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยที่ประชุมรับข้อสังเกตข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างอัตราค่าบริการสาธารณสุขและการกำหนดราคายาที่จะปรับปรุงใหม่ของกลุ่ม UHOSNET ไว้เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการกำหนดอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการต่อไป
อ่านทั้งหมด
ตรวจสอบรายชื่อ สถานพยาบาลร่วมงานตรงกรมบัญชีกลาง
ระบบตรวจสอบสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
ระบบนายทะเบียน ค่ารักษาพยาบาล
icons บัญชีรายการและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
ระบบบริหารเศรษฐกิจการคลังจังหวัด

พิธีเปิดสำนักงานคลังจังหวัดนำร่อง สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว
นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์ รักษาการที่ปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบการคลัง พร้อมด้วยนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีเปิดสำนักงานคลังจังหวัดนำร่อง สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว โดยมีนายสมบูรณ์ สุจิตรานุช คลังจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยบุคลากรให้การต้อนรับ ณ สำนักงานคลังจังหวัดฯ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ การปรับปรุงสำนักงานคลังจังหวัด เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการ และสอดคล้องกับการปรับบทบาท ภารกิจของสำนักงานคลังจังหวัด เพื่อให้การบริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เป็นองค์กรที่ทันสมัย เข้มแข็ง และสามารถปฏิบัติงานในฐานะตัวแทนกรมบัญชีกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผ่านการพัฒนาใน ๓ ด้านพร้อมๆ กัน คือ ด้านบุคลากร ด้านสถานที่ และด้านกระบวนการปฏิบัติงาน เริ่มจากสำนักงานคลังจังหวัดต้นแบบ (สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ขยายสู่สำนักงานคลังจังหวัดนำร่อง และจะขยายผลต่อไปยังทุกสำนักงานคลังจังหวัดทั่วประเทศ
อ่านทั้งหมด
   
   
   
   

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาท โดยมีนายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะกรรมการธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดให้เช่าบูชาเหรียญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ระลึก ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับใช้ในอาคารดังกล่าว รวมทั้งบำรุงศูนย์ดวงตาและศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย ณ ห้องรับรองชั้นล่าง อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร เจริญ สุวฑฺฒโน เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘
อ่านทั้งหมด

อ่านทั้งหมด


 
จำนวนผู้เข้าชม 21,084,564
 
 
 
 
Best view : 1024x768 pixel / Text size : medium / Browser : IE 6