เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตกรมบัญชีกลาง::CGD Internet

 พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ. 2557 (UNDO) มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 13 ธันวาคม 2557 เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2557 ถึง 30 มิถุนายน 2558 สนใจรายละเอียด คลิก

 หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความประสงค์กลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494ฯ พ.ศ. 2557 (ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว. 114 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557

 หลักสูตร บงส. รุ่นที่ 2 เปิดรับสมัครแล้ว คลิก

ประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คลิก 

  

นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบการคลัง ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ กรมบัญชีกลางพร้อมคณะ เดินทางไปเข้าพบนายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองอธิบดีกรมการแพทย์ เพื่อร่วมหารือ และติดตามเร่งรัดการก่อหนี้และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี ๒๕๕๘ และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ณ กรมการแพทย์ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
อ่านทั้งหมด
GFMIS
บริหารด้านการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ
บำเหน็จ บำนาญ / บำเหน็จค้ำประกัน
จ่ายตรงเงินเดือน
การบริการข้อมูล (e-comp)

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานเปิดการสัมมนาครบรอบ 18 ปี พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 พร้อมทั้งเยี่ยมชมบอร์ดนิทรรศการภายในงาน โดยมีนายณพงศ์ ศิริขันยกุล รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี ผู้บริหารของกรมบัญชีกลาง และเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆ ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการดำเนินงานด้านความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ผ่านมา รวมถึงแผนงานในอนาคต และการยกร่างแก้ไขระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 ข้อ 18 เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับส่วนราชการ นอกจากนี้ภายในงานได้เปิดระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่งเพื่อช่วยให้กระบวนการดำเนินงานมีความคล่องตัวมากขึ้น โดยมีการแนะนำวิธีใช้งาน และทดลองใช้ระบบดังกล่าว เพื่อเสริมสร้างความรู้และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับกฎหมายหมายฉบับนี้ รวมทั้งเปิดคลิกนิกรับปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด ซึ่งจะทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องชัดเจน อันจะส่งผลให้การทุจริตและการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานภาครัฐลดน้อยลง สอดคล้องและตรงตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 5-6 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557
อ่านทั้งหมด
icons บริการข้อมูล กฏหมายระเบียบ และหนังสือเวียนระบบ
icons ฐานข้อมูลการตรวจสอบภายในภาครัฐ
icons ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
icons ระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง
icons ศูนย์ตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงินทดรองราชการฯ(ศตภ.)
icons ระบบฐานข้อมูลเงินนอกงบประมาณ

อธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้สัมภาษณ์ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)
นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้สัมภาษณ์ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) เรื่องการปรับเพิ่มเงินค่าครองชีพชั่วคราว (พชค.) ในรายการ “อนาคตเมืองไทย” ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถ. วิภาวดีรังสิต วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยกรมฯ ได้เสนอแก้ไขร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่...) พ.ศ.... ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่มีวุฒิการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี และมีเงินเดือนหรือค่าจ้างไม่ถึงเดือนละ ๑๓,๒๘๕ บาท ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ ๒,๐๐๐ บาท แต่เมื่อรวมกับเงินเดือนและค่าจ้างประจำแล้วต้องไม่เกินเดือนละ ๑๓,๒๘๕ บาท กรณีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณ ที่ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแล้วมีรายได้ไม่ถึง ๑๐,๐๐๐ บาท ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นจนถึง ๑๐,๐๐๐ บาท ทหารกองประจำการที่รับเงินเดือนในระดับ พ.๑ ที่มีเงินเดือนรวมกับเบี้ยเลี้ยงประจำแล้ว มีรายได้ไม่ถึง ๑๐,๐๐๐ บาท ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เพิ่มขึ้นจนถึง ๑๐,๐๐๐ บาท โดยให้มีผลใช้บังคับย้อนหลังตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างระเบียบดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๘ พ.ย. ๕๗ ซึ่งมีผลทำให้ข้าราชการ และลูกจ้างได้รับสิทธิ ตามระเบียบนี้มีประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ คน หลังจากระเบียบมีผลบังคับใช้ ส่วนราชการจะต้องออกคำสั่งให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และขอเบิกเงินที่กรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังจังหวัด ซึ่งกรมบัญชีกลางได้เตรียมการเพื่อรองรับการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวฯ ไว้พร้อมแล้ว
อ่านทั้งหมด
ตรวจสอบรายชื่อ สถานพยาบาลร่วมงานตรงกรมบัญชีกลาง
ระบบตรวจสอบสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
ระบบนายทะเบียน ค่ารักษาพยาบาล
ระบบบริหารเศรษฐกิจการคลังจังหวัด

โครงการอบรม หลักสูตร "นักบริหารระดับต้น" ของกรมบัญชีกลาง รุ่นที่ ๓
นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานเปิดโครงการอบรม หลักสูตร "นักบริหารระดับต้น" ของกรมบัญชีกลาง รุ่นที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องควีนส์ปาล์ม ศูนย์ส่งเสริมและการฝึกอบรมเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม โดยผู้เข้าอบรมประกอบด้วยข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ และประเภททั่วไประดับชำนาญงาน ในสังกัดกระทรวงการคลัง จำนวนทั้งสิ้น ๖๐ คน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ในฐานะผู้บังคับบัญชาและมีความพร้อมที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน หรือนักบริหารระดับต้น พัฒนาความรู้และทักษะด้านการบริหารของการเป็นนักบริหารให้มีความพร้อมสามารถปฏิบัติงานได้ตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่เปลี่ยนแปลงหรือกำลังจะเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงเสริมสร้างให้ผู้เข้าอบรม มีความสามัคคี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในลักษณะที่เป็นทีมงาน เพื่อให้งานบรรลุผลตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน อีกทั้งเสริมสร้างประสบการณ์ให้มีความสามารถปกครอง บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการบริหารที่เหมาะสมและมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเป็นนักบริหารที่มีคุณธรรมต่อไป
อ่านทั้งหมด
   
   
   
   

อธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมผู้บริหารกรมฯ ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณกรมบัญชีกลาง วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
อ่านทั้งหมด

อ่านทั้งหมด


 
จำนวนผู้เข้าชม 19,728,420
 
 
 
 
Best view : 1024x768 pixel / Text size : medium / Browser : IE 6