เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตกรมบัญชีกลาง::CGD Internet

กรมบัญชีกลาง ขอเชิญบูชาพระพุทธสิทธัตถศาสดาและวัตถุมงคล รุ่นกรมบัญชีกลาง ๑๒๐ ปี สนใจ คลิก 

 กฎหมายว่าด้วยการกลับไปใช้สิทธิในพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ พ.ศ. 2494 (undo) คาดว่าจะมีผลใช้บังคับ ธันวาคม  2557 ขณะนี้ยังไม่เปิดรับสมัคร 

 

 

พิธีปิดการอบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ ๑
นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรและกล่าวปิดการอบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ ๑ โดยมีนายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมเป็นเกียรติ และแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการอบรมจำนวน ๘๖ คน เพื่อพัฒนาและเติมเต็มศักยภาพทางการบริหารการเงินการคลัง ให้เป็นผู้นำทางการเงินการคลังที่มีวิสัยทัศน์ ภายใต้กรอบวินัยการคลังที่โปร่งใส และตรวจสอบได้ ณ โรงแรมราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา เมือวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗
อ่านทั้งหมด
GFMIS
บริหารด้านการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ
บำเหน็จ บำนาญ / บำเหน็จค้ำประกัน
จ่ายตรงเงินเดือน
การบริการข้อมูล (e-comp)

นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้สัมภาษณ์กับ นายสมโภชน์ โตรักษา ผู้ดำเนินรายการ “คอลัมน์หมายเลข ๗ ต้านทุจริตตามติดกลโกง” ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของท้องถิ่น ณ ห้องรับรองชั้น ๓ กรมบัญชีกลาง วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗
อ่านทั้งหมด
icons บริการข้อมูล กฏหมายระเบียบ และหนังสือเวียนระบบ
icons ฐานข้อมูลการตรวจสอบภายในภาครัฐ
icons ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
icons ระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง
icons ศูนย์ตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงินทดรองราชการฯ(ศตภ.)
icons ระบบฐานข้อมูลเงินนอกงบประมาณ

การประชุมคณะทำงานแบ่งส่วนราชการภายในของกรมบัญชีกลาง
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานแบ่งส่วนราชการภายในของกรมบัญชีกลาง โดยมีผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และผู้บริหารของกรมบัญชีกลางเข้าร่วมประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งส่วนราชการภายในกรมบัญชีกลางให้เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ รวมทั้งให้สอดคล้องกับรูปแบบการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ และการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกรมบัญชีกลาง ณ ห้องประชุม ๓๐๓ กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
อ่านทั้งหมด
ตรวจสอบรายชื่อ สถานพยาบาลร่วมงานตรงกรมบัญชีกลาง
ระบบตรวจสอบสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
ระบบนายทะเบียน ค่ารักษาพยาบาล
ระบบบริหารเศรษฐกิจการคลังจังหวัด

นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมเกี่ยวกับความร่วมมือในการดำเนินการตามประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ ๑๐๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และผู้แทนของสำนักงานคลังเขต ประชุมหารือร่วมกัน เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล บรรลุวัตถุประสงค์ตามประกาศ คสช. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า มีความโปร่งใส และอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงิน และการคลังที่ดี รวมทั้งเป็นการป้องกัน และปราบปรามไม่ให้มีการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปในทางที่มิชอบด้วยกฎหมาย ณ ห้องประชุมชั้น ๓ ชั้น ๗ กรมบัญชีกลาง วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗
อ่านทั้งหมด
   
   
   
   

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี โดยมีนายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง และคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และผู้แทนมวลชน ร่วมบันทึกเทป ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗
อ่านทั้งหมด

อ่านทั้งหมด


 
จำนวนผู้เข้าชม 18,654,496
 
 
 
 
Best view : 1024x768 pixel / Text size : medium / Browser : IE 6