เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตกรมบัญชีกลาง::CGD Internet

กรมบัญชีกลาง ขอเชิญบูชาพระพุทธสิทธัตถศาสดาและวัตถุมงคล รุ่นกรมบัญชีกลาง ๑๒๐ ปี สนใจ คลิก 

 กฎหมายว่าด้วยการกลับไปใช้สิทธิในพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ พ.ศ. 2494 (undo) คาดว่าจะมีผลใช้บังคับ ธันวาคม  2557 ขณะนี้ยังไม่เปิดรับสมัคร 

  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการและวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (คลิก)

 

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง แถลงผลการปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ โรงแรมฮาร์ดร็อค พัทยา เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยกล่าวว่า การดำเนินงานของกรมบัญชีกลางได้จัดกลุ่มเป็น ๔ ด้านหลักๆ ได้แก่ ๑. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน ที่ปีนี้ตั้งเป้าเบิกจ่ายภาพรวมไว้ ๙๕% คาดเบิกจ่ายได้จริง ๙๒.๓๘% งบลงทุนตั้งเป้า ๘๒% คาดเบิกจ่ายได้ ๗๔.๖๙% ๒. ควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ ได้แก่ การออกกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆ เช่น การเบิกค่าเดินทาง ที่พัก จัดซื้อ จัดจ้าง ความรับผิดทางแพ่ง เงินนอกงบประมาณ เป็นต้น สำหรับทุนหมุนเวียน ซึ่งเป็นเงินนอกงบประมาณประเภทหนึ่ง ได้วางกฎ ระเบียบให้ปฏิบัติ ปัจจุบันมี ๙๕ กองทุน ๓. ควบคุมงบบุคลากรของบุคลากรภาครัฐ ซึ่งคิดเป็น ๔๐% ของงบประมาณรายจ่าย เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ สวัสดิการต่างๆ รวมทั้งค่ารักษาพยาบาล ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมทั้งศึกษาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ๖ หมื่นล้านบาทในจำนวนนี้ ๘๐% เป็นการเบิกจ่ายค่ายาบัญชีพิเศษ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ได้ปรับลดการเบิกจ่ายค่ายาเพื่อนำค่าใช้จ่ายส่วนนี้ที่ประหยัดได้ประมาณ ๒ พันล้านบาท มาปรับเพิ่มรายการอวัยวะเทียม และอุปกรณ์บำบัดรักษา ๙๐ รายการ และนำมาเพิ่มค่าห้องพักแทน และ ๔. สนับสนุนนโยบายรัฐบาลและกระทรวงการคลัง เช่น มอบหมายให้คลังเขต คลังจังหวัด ช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อดำเนินการตามประกาศ คสช. ที่ ๑๐๔/๒๕๕๗ ในการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. การมอบหมายข้าราชการกรมบัญชีกลางไปช่วยงานใน คตร. ของ คสช. เป็นต้น สำหรับแผนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กรมฯ ได้เตรียมเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจะให้เร่งเบิกจ่ายตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างมีการควบคุมการใช้จ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างโดยเพิ่มระบบ e-bidding และ e-Market ด้านเงินนอกงบประมาณ จะมีการยกร่าง พ.ร.บ.บริหารทุนหมุนเวียน เพื่อเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ผู้บริหารกองทุน รวมทั้งจะพิจารณาทุนหมุนเวียนที่มีเงินสดคงเหลือเกินความจำเป็นส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ด้านความรับผิดทางแพ่ง เสนอร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 โดยเพิ่มประเด็นเกี่ยวกับการวินิจฉัยสั่งการตามความเห็นของกระทรวงการคลังถือเป็นที่สุด ให้ครอบคลุมทั้งรัฐวิสาหกิจ และ อปท. เพื่อไม่ให้เกิดความลักลั่น ในส่วนของกฎหมาย Undo กบข. ได้เตรียมแผนการดำเนินการ เบื้องต้นได้นำเสนอให้ สนช. ทราบแล้ว และในส่วนของการปรับขึ้นเงินเดือน ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และพร้อมดำเนินการตามนโยบายทันที
อ่านทั้งหมด
GFMIS
บริหารด้านการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ
บำเหน็จ บำนาญ / บำเหน็จค้ำประกัน
จ่ายตรงเงินเดือน
การบริการข้อมูล (e-comp)

กรมบัญชีกลางปิดตรวจสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะตรวจสอบของกรมบัญชีกลาง ร่วมประชุมกับนางสาวประพีร์ อังกินันทร์ รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน รักษาการผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อแจ้งผลการตรวจสอบการรับจ่ายเงินและทรัพย์สินอื่นๆ ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งคณะตรวจสอบฯ ดังกล่าวแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยให้อธิบดีกรมบัญชีกลาง และบุคคลที่อธิบดีฯ มอบหมายเป็นผู้ตรวจสอบ เพื่อให้การใช้จ่ายเงินหรือการใช้ทรัพย์สินของ สตง. มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง โปร่งใส ซึ่ง สตง. รับทราบผลการตรวจสอบ รวมทั้งข้อคิดเห็น และรับข้อเสนอแนะของกรมบัญชีกลางเพื่อนำไปดำเนินการต่อไป ณ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗
อ่านทั้งหมด
icons บริการข้อมูล กฏหมายระเบียบ และหนังสือเวียนระบบ
icons ฐานข้อมูลการตรวจสอบภายในภาครัฐ
icons ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
icons ระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง
icons ศูนย์ตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงินทดรองราชการฯ(ศตภ.)
icons ระบบฐานข้อมูลเงินนอกงบประมาณ

การประชุมคณะทำงานแบ่งส่วนราชการภายในของกรมบัญชีกลาง
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานแบ่งส่วนราชการภายในของกรมบัญชีกลาง โดยมีผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และผู้บริหารของกรมบัญชีกลางเข้าร่วมประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งส่วนราชการภายในกรมบัญชีกลางให้เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ รวมทั้งให้สอดคล้องกับรูปแบบการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ และการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกรมบัญชีกลาง ณ ห้องประชุม ๓๐๓ กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
อ่านทั้งหมด
ตรวจสอบรายชื่อ สถานพยาบาลร่วมงานตรงกรมบัญชีกลาง
ระบบตรวจสอบสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
ระบบนายทะเบียน ค่ารักษาพยาบาล
ระบบบริหารเศรษฐกิจการคลังจังหวัด

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมการจัดกิจกรรม “คืนความสุขให้ประชาชน โดยกระทรวงการคลัง” ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๓๐๓ ชั้น ๓ กรมบัญชีกลาง วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ซึ่งได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังให้จัดงานดังกล่าว เพื่อส่งเสริมความเข้าใจ สร้างภาพลักษณ์ที่ดี โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง เข้าร่วมพิจารณาแนวทางการจัดงาน แนวทางการคัดเลือกผู้รับจ้างในการดำเนินงาน และการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างและตรวจการจ้าง ซึ่งได้กำหนดจัดกิจกรรมคืนความสุขให้ประชาชน ในวันเสาร์ จำนวน ๔ ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ ๑ จัดที่จังหวัดลพบุรี วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒ จัดที่จังหวัดสงขลา วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๓ จัดที่จังหวัดขอนแก่น วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ และครั้งที่ ๔ จัดที่จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
อ่านทั้งหมด
   
   
   
   

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมสรรพากร ครบรอบปีที่ ๙๙ และร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย โดยมีนางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาฐานภาษี เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องพระอุเทน ๑ กรมสรรพากร วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗
อ่านทั้งหมด

อ่านทั้งหมด


 
จำนวนผู้เข้าชม 18,950,472
 
 
 
 
Best view : 1024x768 pixel / Text size : medium / Browser : IE 6