กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว รอบเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๖/ว๒๓ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ คลิก

  หน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก  
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
                           
 

   
 
>> แสดงทั้งหมด
>> แสดงทั้งหมด