new ตั้งแต่วันที่ ๓ ส.ค. ๕๘ เป็นต้นไปส่วนราชการ/ผู้ค้าภาครัฐ ต้องการสอบถาม e-bidding/e-market ให้สอบถามได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง โทร.๐ ๒๒๗๐ ๖๔๐๐ ค่ะ 

  หน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก  
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
                           
 

   
 
>> แสดงทั้งหมด
>> แสดงทั้งหมด