ผู้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ สามารถพิมพ์หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ได้ที่ http://welcgd.cgd.go.th/cgd_tax/search.jsp หรือ คลิก

  หน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก  
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
                           
 

   
 
>> แสดงทั้งหมด
>> แสดงทั้งหมด