**กรมบัญชีกลางจะจัดให้มีการชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นเรื่อง พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐจากหน่วยงานภาคเอกชน ในวันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารใหม่ กรมบัญชีกลาง 

  หน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก  
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
                           
 

   
 
>> แสดงทั้งหมด
>> แสดงทั้งหมด