ประชาสัมพันธ์ข้อมูลตามมาตราการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้าน) คลิก

หลักสูตร บงส. รุ่นที่ 3 เปิดรับสมัครแล้ว คลิก


download ใบสมัครสมาชิกวารสารกรมบัญชีกลาง
หากต้องการดูรายละเอียดของวารสารทั้งหมด สามารถสมัครสมาชิกวารสารกรมบัญชีกลางได้ที่
กองบรรณาธิการวารสารกรมบัญชีกลาง คุณวัชราพันธ์ สุโพธิณะ คุณจีรพันธ์ จันทร์สงฆ์
โทรศัพท์ 0 2127 7000 ต่อ 4410, 4932, 6944 โทรสาร 0 2127 7435
 
 
 
วารสารกรมบัญชีกลาง ปีที่ 56 ฉบับที่ 4 เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2558 ( )
* บทความพิเศษ : “โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน” โดยนายณพงศ์ ศิริขันตยกุล รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี
* ความรู้คู่สิทธิประโยชน์ : การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีถูกสั่งพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน โดยนายรชตะ อุ่นสุข
* สาระน่ารู้กับบัญชีกลาง : การบัญชีของส่วนราชการ VS การบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยสุธีรา กิจนาบูรณ์ นักบัญชีชำนาญการพิเศษ สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ
* จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ : ข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โดย รัตนาวลี โรจนารุณ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายการจัดซื้อโดยรัฐระหว่างประเทศ
* คลังตะลอนทัวร์ : @ลำปาง เสริมมงคล...ผ่านสายฝน...เมืองลานนา โดยสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง
* รู้ไว้กำไรกว่าอย่าประมาท โดยอรชุน ตันฤกษ์สถาพร
* ปกิณกะ : คุณรู้จัก “เมล็ดเจียหรือเมล็ดเชีย (Chia seeds)” กันหรือยัง โดยปวีณ์สุดา นิ่งนึก รวบรวมและเรียบเรียง
* ถามมา ตอบไป
* กฎหมายและระเบียบน่ารู้

วารสารกรมบัญชีกลาง ปีที่ 56 ฉบับที่ 3 เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2558 ( )
* บทความพิเศษ1 :“งบแผ่นดิน” ความหมายที่ต้องบัญญัติ โดยเยาวนุช วิยาภรณ์ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบการคลัง
* บทความพิเศษ2 : อำนาจการควบคุมกิจการที่มีผลกับงบการเงินรวม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา ต่ออภิชาตตระกูล
* ความรู้คู่สิทธิประโยชน์ : ฐานข้อมูลไม่ถูกต้อง มีผลกระทบอย่างไร โดยนายรชตะ อุ่นสุข
* สาระน่ารู้กับบัญชีกลาง : แนวทางการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีของปีงบประมาณก่อน โดยวันเพ็ญ ใจถวิล สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ
* จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ : ร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... โดย น.ส.สุปราณี จงธรรมวัฒน์ นิติกรชำนาญการพิเศษ
* คลังตะลอนทัวร์ : @จังหวัดกาฬสินธุ์
* รู้ไว้กำไรกว่าอย่าประมาท : เหตุการณ์ในเดือนพฤษภาคม โดยอรชุน ตันฤกษ์สถาพร
* ปกิณกะ : ทายนิสัยจากเครื่องดื่ม โดยป้าลิเดีย/รวบรวมและเรียบเรียง * ถามมา ตอบไป
* กฎหมายและระเบียบน่ารู้ + เกมชิงรางวัล

วารสารกรมบัญชีกลาง ปีที่ 56 ฉบับที่ 2 เดือนมีนาคม – เมษายน 2558 ( )
* บทความพิเศษ1 : กว่าจะมาเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อรพิน เหล่าประเสริฐ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
* บทความพิเศษ2 : การพัฒนาเงินนอกงบประมาณประเภททุนหมุนเวียน โดยจินตนา โตรื่น นักวิชาการคลังชำนาญการ
* ความรู้คู่สิทธิประโยชน์ : สถานะของโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ และศูนย์ศรีพัฒน์ โดยรชตะ อุ่นสุข นิติกรชำนาญการ
* สาระน่ารู้กับบัญชีกลาง : แนวทางการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังของปีงบประมาณก่อน โดยวันวิสาข์ แสงศิลป์ นักบัญชีปฏิบัติการ สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ
* จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ : การเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกผู้สังเกตการณ์ความตกลง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐขององค์การการค้าโลก (Government Procurement Agreement : GPA) โดยรัตนาวลี โรจนารุณ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายการจัดซื้อโดยรัฐระหว่างประเทศ
* คลังตะลอนทัวร์ : @จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานคลังจังหวัดเลย
* รู้ไว้กำไรกว่าอย่าประมาท : เหตุการณ์โดยรวมทั่วไปเดือนมีนาคม 2558 โดยอรชุน ตันฤกษ์สถาพร
* ปกิณกะ : ผักสลัด...มีอะไรบ้าง โดยวันทนีย์ ทรัพย์สุขสำราญ /รวบรวมและเรียบเรียง
* ถามมา ตอบไป
* กฎหมายและระเบียบน่ารู้ + เกมชิงรางวัล
วารสารกรมบัญชีกลาง ปีที่ 56 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2558 ( )
* บทความพิเศษ : นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เผยเคล็ดลับการทำงานแบบถึงไหนถึงกันในสไตล์ของผู้บริหารกรมบัญชีกลาง : การจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว โดย ร.ต.ท.(ญ) ศรันย์กร เลิศโอภาส
* ความรู้คู่สิทธิประโยชน์ : การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิมีคู่สมรสเป็นครูโรงเรียนเอกชน โดยรชตะ อุ่นสุข นิติกรชำนาญการ ,สราวุฒิ บุญทอง นิติกร
* สาระน่ารู้กับบัญชีกลาง : การแก้ไขข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการรับเงิน การนำส่งเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS โดยอิศรา เศวตวงศ์ นักบัญชีปฏิบัติการ สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ
* จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ : การจ้างที่ปรึกษา ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดย ศิริกัญญา รุนประโคน นิติกรชำนาญการ
* คลังตะลอนทัวร์ : @เมืองเลย “เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม” โดยสำนักงานคลังจังหวัดเลย
* ดวงดี : เหตุการณ์โดยรวมทั่วไปเดือนมกราคม 2558 โดยอรชุน ตันฤกษ์สถาพร
* ปกิณกะ : สีกับอารมณ์ความรู้สึก โดยป้าลิเดีย
* ถามมา ตอบไป
* กฎหมายและระเบียบน่ารู้ + เกมชิงรางวัล

วารสารกรมบัญชีกลาง ปีที่ 55 ฉบับที่ 6 เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2557 ( )
* บทความพิเศษ : ปาฐกถาพิเศษ อนาคตกรมบัญชีกลาง พ.ศ. 2558 โดยนายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง : UNDO อย่างไรไม่ให้พลาด โดยสุนทรีย์ คล้อยใหญ่ สำนักบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ
* ความรู้คู่สิทธิประโยชน์ : ข้อควรรู้เกี่ยวกับระบบเบิกจ่ายตรง โดยนายรชตะ อุ่นสุข นิติกรชำนาญการ
* สาระน่ารู้กับบัญชีกลาง : การบันทึกรายการเบิกเงินเดือนล่วงล้ำสังกัดในระบบ GFMIS โดยสุธีรา กิจนาบูรณ์ นักบัญชีชำนาญการพิเศษ สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ
* จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ : หลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน โดยสุปราณี จงธรรมวัฒน์ นิติกรชำนาญการพิเศษ : การจัดซื้อจัดจ้างที่คำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Procurement) ของสหภาพยุโรป โดยนายธนพนธ์ ภักดี นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
* คลังตะลอนทัวร์ : สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธ์ โดยสำนักงานคลังจังหวัดสตูล
* ดวงดี : เหตุการณ์โดยรวมทั่วไปเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2557 โดยอรชุน ตันฤกษ์สถาพร
* ปกิณกะ : สาเหตุของการหาว โดยป้าลิเดีย
* ถามมา ตอบไป + กฎหมายและระเบียบน่ารู้ + เกมชิงรางวัล


<<   <   1  2  3  ...  >   >>
หน้าที่ : 1 จาก 8

   
 
>> แสดงทั้งหมด
>> แสดงทั้งหมด