ตามที่ปรากฎข่าวว่า กฎหมาย กบข.ให้กลับไปใช้สิทธิบำเหน็จบำนาญตามเดิมได้แล้ว กรมบัญชีกลางขอชี้แจงว่า เนื่องจากกฎหมายดังกล่าวที่เคยผ่านสภาฯ วาระ 1 แล้ว แต่มีการยุบสภาเมื่อ 9 ธันวาคม 2556 จึงไม่ได้พิจารณาในวาระ 2-3 ซึ่งตามขั้นตอนของกฎหมาย ต้องรอรัฐบาลชุดใหม่พิจารณาอีกครั้ง

**ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุ 1 ตุลาคม 2557 สามารถยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้าได้แล้วที่ส่วนราชการต้นสังกัด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รายละเอียด คลิก **
***เนื่องจากระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล ทำให้ไม่สามารถเข้าใช้งานได้เป็นการชั่วคราว***

 


download ใบสมัครสมาชิกวารสารกรมบัญชีกลาง
หากต้องการดูรายละเอียดของวารสารทั้งหมด สามารถสมัครสมาชิกวารสารกรมบัญชีกลางได้ที่
กองบรรณาธิการวารสารกรมบัญชีกลาง คุณวัชราพันธ์ สุโพธิณะ คุณจีรพันธ์ จันทร์สงฆ์
โทรศัพท์ 0 2127 7000 ต่อ 4410, 4932, 6944 โทรสาร 0 2127 7435
 
 
 
ในโอกาสฉลองครบรอบ 55 ปี วารสารกรมบัญชีกลาง ได้จัดโปรโมชั่นพิเศษมอบแก่สมาชิกวารสารกรมบัญชีกลางปี 2557 สุดคุ้ม 3 ต่อ ( )
คุ้ม 1 เพียงแค่สมัครสมาชิก จะได้รับ Flash Drive Card ออกพิเศษ สำหรับสมาชิก 500 ท่านแรก ฟรี
คุ้ม 2 เล่นเกม ตอบปัญหา ชิงรางวัลมากมาย มูลค่ารวมฉบับละกว่า 5,000 บาท
คุ้ม 3 ลุ้นรางวัลมากมายมูลค่ารวม 200,000 บาท Samsung Galaxy Note 3 จำนวน 2 รางวัล Samsung Galaxy Note 10.1 (2014 Edition) จำนวน 2 รางวัล Power Bank (แบตเตอร์รี่สำรอง) ความจุ 11,200 mAh จำนวน 10 รางวัล ความจุ 11,200 mAh จำนวน 10 รางวัล โดยจับสลากลุ้นรางวัลประมาณเดือนตุลาคม 2557 (ของรางวัลทุกชิ้นมีมูลค่าหรือรุ่นที่เทียบเท่าหรือสูงกว่า)วารสารกรมบัญชีกลาง เล่ม 1 พ.ศ.2557 ( )


วารสารกรมบัญชีกลาง เล่ม 6 พ.ศ.2556 ( )
ปกหน้า
บทสัมภาษณ์ : นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง
บทความ : การพัฒนาระบบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ รวบรวมโดย กลุ่มงานพัฒนาราคากลาง สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
บทความ : สัดส่วน ชวนคุณรู้ รวบรวมโดย นางสุธาทิพย์ กิตติเกษมศิลป์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านละเมิดและแพ่ง
บทความ : โครงการการศึกษาพัฒนาศักยภาพของภาครัฐให้โปร่งใสตรวจสอบได้ตามมาตรฐานสากลของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน รวบรวมโดย นายจักรพันธ์ คงคาประสิทธิ์ กลุ่มนโยบายจัดซื้อโดยรัฐระหว่างประเทศ
บทความ : การศึกษาเปรียบเทียบความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยใช้แบบจำลอง CAPM (The Comparisons of Risk and Rates of Return of Securities in the Information and Communication Technology Sector by Capital Asset Pricing Model (CAPM)) รวบรวมโดย ศิริวรรณ แตงถมยา ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
บทความ : การตรวจสอบภายในภาครัฐ รวบรวมโดย สำนักกำกับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐวารสารกรมบัญชีกลาง เล่ม 5 พ.ศ.2556 ( )
ปกหน้า
บทความ : มารู้จักกับโปรแกรมการคำนวณต้นทุน CGD_Costing V.2554 รวบรวมโดย นางสาวอุไรวรรณ รุกขวัฒนกุล นักบัญชีชำนาญการพิเศษ สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ
บทความ : การบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 รวบรวมโดย กลุ่มงานมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐมาตรฐาน
บทความ : การประเมินผลบัญชีภาครัฐ รวบรวมโดย สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ
บทความ : “กับดัก” กับ “การพัฒนาระบบราชการ” รวบรวมโดย นายกุลเศขร์ ลิมปิยากร นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
บทความ : “การศึกษาเปรียบเทียบความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์หมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้างโดยใช้แบบจำลอง CAPM : กรณีศึกษาหลักทรัพย์ DCON , DRT , Q-CON , RCI , SUPER , และ TASCO” (A Study of the comparisons of risk and rates of return of building materials business by Capital Asset Pricing Model (CAPM) : Securities cases DCON, DRT,Q-CON, RCI, SUPER, and TASCO) รวบรวมโดย อนงค์นาง เส้งประถม ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
บทความ : เกร็ดเล็กๆ น้อยๆ ที่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย เกี่ยวกับการทำฐานข้อมูล เพื่อใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล รวบรวมโดย กลุ่มงานสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ สำนักมาตรฐานค่าตอบแทนและสวัสดิการวารสารกรมบัญชีกลาง เล่ม 4 พ.ศ.2556 ( )
ปกหน้า
บทสัมภาษณ์พิเศษ : ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง : นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ
บทความ : แนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับสมาชิก กบข. โดยสมัครใจสรุปสาระสำคัญและคำถาม - คำตอบ รวบรวมโดย นิโลบล แวววับศรี* และทีมงาน กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบด้านเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ
บทความ : โครงการประมาณการรายจ่ายเงินบำนาญของข้าราชการ รวบรวมโดย นายอภิลาภ เฮงประเสริฐ , นางสาวจิตติสุดา สายมาลา
บทความ : คณะกรรมการระดับสูงนั้นสำคัญไฉน รวบรวมโดย ลักขณา สิวะอมรรัตน์ สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน สำนักงาน ก.พ.
บทความ : การเปรียบเทียบความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค โดยใช้แบบจำลองการกำหนดราคาหลักทรัพย์ (CAPM) : กรณีศึกษาหลักทรัพย์ SCG,SGP,SOLAR,SPCG,SUSCO,และTCC (The Comparisons of Risk and Rate of Return on the Securities in Energy and Utility Sector by Capital Asset Pricing Model (CAPM) : The Case Study of SCG, SGP,SOLAR, SPCG, SUSCO, and TCC)
<<   <   1  2  3  ...  >   >>
หน้าที่ : 1 จาก 6

   
 
>> แสดงทั้งหมด
>> แสดงทั้งหมด