ผู้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ สามารถพิมพ์หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ได้ที่ http://welcgd.cgd.go.th/cgd_tax/search.jsp หรือ คลิก


download ใบสมัครสมาชิกวารสารกรมบัญชีกลาง
หากต้องการดูรายละเอียดของวารสารทั้งหมด สามารถสมัครสมาชิกวารสารกรมบัญชีกลางได้ที่
กองบรรณาธิการวารสารกรมบัญชีกลาง คุณวัชราพันธ์ สุโพธิณะ คุณจีรพันธ์ จันทร์สงฆ์
โทรศัพท์ 0 2127 7000 ต่อ 4410, 4932, 6944 โทรสาร 0 2127 7435
 
 
 
วารสารกรมบัญชีกลาง ปฐมสาระ "การเงินกาคลัง" แห่งราชอาณาจักรไทย ปีที่ 55 ฉบับที่ 2 เดือนมีนาคม - เมษายน 2557 ( )
บทความพิเศษ1 : ก้าวให้พ้นหรือจมลงสู่ Middle Income Trap? ถึงเวลาปรับบทบาทภาครัฐ โดยเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนพฤพุฒิ ประธานกรรมการบริหารสถาบันอนาคตไทยศึกษา และศิริกัญญา ตันสกุล นักวิเคราะห์อาวุโส สถาบันอนาคตไทยศึกษา
บทความพิเศษ2 : วินัยทางการคลังว่าด้วย Golden Rule ห้ามกู้ยืมเพื่อใช้ในงบประจำ!! โดย ดร.นิตินัย ศิริสมรรถการ ประธานกรรมการ บริษัท มาร์เก็ตเมทริกซ์ เอเชีย จำกัด
สาระน่ารู้กับบัญชีกลาง : การแก้ไขข้อคลาดเคลื่อนในระบบสินทรัพย์ถาวรที่ถูกมองข้าม โดยพัสตร์มน ภูเดชาประเสริฐ
ความรู้คู่สิทธิประโยชน์ : เงินบำรุงการศึกษาและเงินค่าเล่าเรียนของบุตร โดยนางเสมอ สมประกอบ นักวิชาการคลังชำนาญการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ : สาระน่ารู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยสุปราณี จงธรรมวัฒน์ นิติกรชำนาญการพิเศษ
คลังตะลอนทัวร์ : จังหวัดสกลนคร โดยสำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร
ดวงดี : รู้ไว้ กำไรกว่า อย่าประมาท โดยอรชุน ตันฤกษ์สถาพร
ปกิณกะ : ความเครียด โดย Lydia
ถามมา ตอบไป + กฎหมายและระเบียบน่ารู้ รอบรั้วบัญชีกลาง + เกมชิงรางวัล

ในโอกาสฉลองครบรอบ 55 ปี วารสารกรมบัญชีกลาง ได้จัดโปรโมชั่นพิเศษมอบแก่สมาชิกวารสารกรมบัญชีกลางปี 2557 สุดคุ้ม 3 ต่อ ( )
คุ้ม 1 เพียงแค่สมัครสมาชิก จะได้รับ Flash Drive Card ออกพิเศษ สำหรับสมาชิก 500 ท่านแรก ฟรี
คุ้ม 2 เล่นเกม ตอบปัญหา ชิงรางวัลมากมาย มูลค่ารวมฉบับละกว่า 5,000 บาท
คุ้ม 3 ลุ้นรางวัลมากมายมูลค่ารวม 200,000 บาท Samsung Galaxy Note 3 จำนวน 2 รางวัล Samsung Galaxy Note 10.1 (2014 Edition) จำนวน 2 รางวัล Power Bank (แบตเตอร์รี่สำรอง) ความจุ 11,200 mAh จำนวน 10 รางวัล ความจุ 5,200 mAh จำนวน 20 รางวัล โดยจับสลากลุ้นรางวัลประมาณเดือนตุลาคม 2557 (ของรางวัลทุกชิ้นมีมูลค่าหรือรุ่นที่เทียบเท่าหรือสูงกว่า)วารสารกรมบัญชีกลาง ปีที่ 55 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2557 ( )
บทความพิเศษ : AEC กับวิชาชีพบัญชี AEC and Accounting Professions โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อรพิน เหล่าประเสริฐ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
บทความพิเศษ : การเตรียมความพร้อมการตรวจสอบภาครัฐกับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน โดยนางสาวบุญมี เลิศพิเชฐ ผู้อำนวยการสำนักกำกับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ
สาระน่ารู้กับบัญชีกลาง : มาทำความรู้จักกับเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 กันเถอะ โดย สุธีรา กิจนาบูรณ์ นักบัญชีชำนาญการพิเศษ
ความรู้คู่สิทธิประโยชน์ : การเบิกจ่ารักษาพยาบาลกรณีเด็กแรกเกิด โดยนายรชตะ อุ่นสุข นิติกรชำนาญการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ : การลงโทษผู้ทิ้งงาน โดยนางสาวสุปราณี จงธรรมวัฒน์ นิติกรชำนาญการพิเศษ
ปกิณกะ : น้ำด่างคืออะไร What is Alkaline Water?
ถามมา ตอบไป : ตอบคำถามทางการเงินการคลัง สวัสดิการค่าง ๆ
กฎหมายและระเบียบน่ารู้ : รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียน ที่น่าสนใจ


วารสารกรมบัญชีกลาง เล่ม 6 พ.ศ.2556 ( )
ปกหน้า
บทสัมภาษณ์ : นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง
บทความ : การพัฒนาระบบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ รวบรวมโดย กลุ่มงานพัฒนาราคากลาง สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
บทความ : สัดส่วน ชวนคุณรู้ รวบรวมโดย นางสุธาทิพย์ กิตติเกษมศิลป์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านละเมิดและแพ่ง
บทความ : โครงการการศึกษาพัฒนาศักยภาพของภาครัฐให้โปร่งใสตรวจสอบได้ตามมาตรฐานสากลของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน รวบรวมโดย นายจักรพันธ์ คงคาประสิทธิ์ กลุ่มนโยบายจัดซื้อโดยรัฐระหว่างประเทศ
บทความ : การศึกษาเปรียบเทียบความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยใช้แบบจำลอง CAPM (The Comparisons of Risk and Rates of Return of Securities in the Information and Communication Technology Sector by Capital Asset Pricing Model (CAPM)) รวบรวมโดย ศิริวรรณ แตงถมยา ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
บทความ : การตรวจสอบภายในภาครัฐ รวบรวมโดย สำนักกำกับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐวารสารกรมบัญชีกลาง เล่ม 5 พ.ศ.2556 ( )
ปกหน้า
บทความ : มารู้จักกับโปรแกรมการคำนวณต้นทุน CGD_Costing V.2554 รวบรวมโดย นางสาวอุไรวรรณ รุกขวัฒนกุล นักบัญชีชำนาญการพิเศษ สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ
บทความ : การบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 รวบรวมโดย กลุ่มงานมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐมาตรฐาน
บทความ : การประเมินผลบัญชีภาครัฐ รวบรวมโดย สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ
บทความ : “กับดัก” กับ “การพัฒนาระบบราชการ” รวบรวมโดย นายกุลเศขร์ ลิมปิยากร นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
บทความ : “การศึกษาเปรียบเทียบความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์หมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้างโดยใช้แบบจำลอง CAPM : กรณีศึกษาหลักทรัพย์ DCON , DRT , Q-CON , RCI , SUPER , และ TASCO” (A Study of the comparisons of risk and rates of return of building materials business by Capital Asset Pricing Model (CAPM) : Securities cases DCON, DRT,Q-CON, RCI, SUPER, and TASCO) รวบรวมโดย อนงค์นาง เส้งประถม ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
บทความ : เกร็ดเล็กๆ น้อยๆ ที่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย เกี่ยวกับการทำฐานข้อมูล เพื่อใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล รวบรวมโดย กลุ่มงานสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ สำนักมาตรฐานค่าตอบแทนและสวัสดิการ<<   <   1  2  3  ...  >   >>
หน้าที่ : 1 จาก 6

   
 
>> แสดงทั้งหมด
>> แสดงทั้งหมด