new ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เฉพาะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สามารถลงทะเบียน ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ตั้งแต่บัดนี้ คลิก

new มติ ครม. วันที่ ๑๖ มิ.ย. ๕๘ กำหนดให้ส่วนราชการที่มีโครงการ/รายการที่ยังไม่ได้เสนอให้รัฐมนตรีพิจารณา ให้ความเห็นชอบในการดำเนินการต่อ หรือปรับแผน ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีภายในวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๕๘ และเสนอต่อ คตร. เพื่อรวบรวมเสนอ ครม. พิจารณา รวมทั้งจะต้องเริ่มดำเนินการหรือก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ก.ค. ๕๘ เท่านั้น

 


download ใบสมัครสมาชิกวารสารกรมบัญชีกลาง
หากต้องการดูรายละเอียดของวารสารทั้งหมด สามารถสมัครสมาชิกวารสารกรมบัญชีกลางได้ที่
กองบรรณาธิการวารสารกรมบัญชีกลาง คุณวัชราพันธ์ สุโพธิณะ คุณจีรพันธ์ จันทร์สงฆ์
โทรศัพท์ 0 2127 7000 ต่อ 4410, 4932, 6944 โทรสาร 0 2127 7435
 
 
 
วารสารกรมบัญชีกลาง ปีที่ 56 ฉบับที่ 2 เดือนมีนาคม – เมษายน 2558 ( )
* บทความพิเศษ1 : กว่าจะมาเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อรพิน เหล่าประเสริฐ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
* บทความพิเศษ2 : การพัฒนาเงินนอกงบประมาณประเภททุนหมุนเวียน โดยจินตนา โตรื่น นักวิชาการคลังชำนาญการ
* ความรู้คู่สิทธิประโยชน์ : สถานะของโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ และศูนย์ศรีพัฒน์ โดยรชตะ อุ่นสุข นิติกรชำนาญการ
* สาระน่ารู้กับบัญชีกลาง : แนวทางการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังของปีงบประมาณก่อน โดยวันวิสาข์ แสงศิลป์ นักบัญชีปฏิบัติการ สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ
* จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ : การเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกผู้สังเกตการณ์ความตกลง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐขององค์การการค้าโลก (Government Procurement Agreement : GPA) โดยรัตนาวลี โรจนารุณ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายการจัดซื้อโดยรัฐระหว่างประเทศ
* คลังตะลอนทัวร์ : @จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานคลังจังหวัดเลย
* รู้ไว้กำไรกว่าอย่าประมาท : เหตุการณ์โดยรวมทั่วไปเดือนมีนาคม 2558 โดยอรชุน ตันฤกษ์สถาพร
* ปกิณกะ : ผักสลัด...มีอะไรบ้าง โดยวันทนีย์ ทรัพย์สุขสำราญ /รวบรวมและเรียบเรียง
* ถามมา ตอบไป
* กฎหมายและระเบียบน่ารู้ + เกมชิงรางวัล
วารสารกรมบัญชีกลาง ปีที่ 56 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2558 ( )
* บทความพิเศษ : นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เผยเคล็ดลับการทำงานแบบถึงไหนถึงกันในสไตล์ของผู้บริหารกรมบัญชีกลาง : การจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว โดย ร.ต.ท.(ญ) ศรันย์กร เลิศโอภาส
* ความรู้คู่สิทธิประโยชน์ : การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิมีคู่สมรสเป็นครูโรงเรียนเอกชน โดยรชตะ อุ่นสุข นิติกรชำนาญการ ,สราวุฒิ บุญทอง นิติกร
* สาระน่ารู้กับบัญชีกลาง : การแก้ไขข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการรับเงิน การนำส่งเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS โดยอิศรา เศวตวงศ์ นักบัญชีปฏิบัติการ สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ
* จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ : การจ้างที่ปรึกษา ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดย ศิริกัญญา รุนประโคน นิติกรชำนาญการ
* คลังตะลอนทัวร์ : @เมืองเลย “เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม” โดยสำนักงานคลังจังหวัดเลย
* ดวงดี : เหตุการณ์โดยรวมทั่วไปเดือนมกราคม 2558 โดยอรชุน ตันฤกษ์สถาพร
* ปกิณกะ : สีกับอารมณ์ความรู้สึก โดยป้าลิเดีย
* ถามมา ตอบไป
* กฎหมายและระเบียบน่ารู้ + เกมชิงรางวัล

วารสารกรมบัญชีกลาง ปีที่ 55 ฉบับที่ 6 เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2557 ( )
* บทความพิเศษ : ปาฐกถาพิเศษ อนาคตกรมบัญชีกลาง พ.ศ. 2558 โดยนายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง : UNDO อย่างไรไม่ให้พลาด โดยสุนทรีย์ คล้อยใหญ่ สำนักบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ
* ความรู้คู่สิทธิประโยชน์ : ข้อควรรู้เกี่ยวกับระบบเบิกจ่ายตรง โดยนายรชตะ อุ่นสุข นิติกรชำนาญการ
* สาระน่ารู้กับบัญชีกลาง : การบันทึกรายการเบิกเงินเดือนล่วงล้ำสังกัดในระบบ GFMIS โดยสุธีรา กิจนาบูรณ์ นักบัญชีชำนาญการพิเศษ สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ
* จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ : หลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน โดยสุปราณี จงธรรมวัฒน์ นิติกรชำนาญการพิเศษ : การจัดซื้อจัดจ้างที่คำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Procurement) ของสหภาพยุโรป โดยนายธนพนธ์ ภักดี นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
* คลังตะลอนทัวร์ : สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธ์ โดยสำนักงานคลังจังหวัดสตูล
* ดวงดี : เหตุการณ์โดยรวมทั่วไปเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2557 โดยอรชุน ตันฤกษ์สถาพร
* ปกิณกะ : สาเหตุของการหาว โดยป้าลิเดีย
* ถามมา ตอบไป + กฎหมายและระเบียบน่ารู้ + เกมชิงรางวัล


วารสารกรมบัญชีกลาง ปีที่ 55 ฉบับที่ 5 เดือนกันยายน – ตุลาคม 2557 ( )
บทความพิเศษ : ลูกหนี้เงินกู้ยืม กยศ. กับ ระบบข้อมูลเครดิต โดย สุดา วิศรุตพิชญ์ /รองศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นินิศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนติบัณฑิตไทย นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (กฎหมายเอกชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Master of Law (Private Law), Chuo University, Japan กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายในคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ความรู้คู่สิทธิประโยชน์ : ฟันเทียมและอุปกรณ์...เบิกอย่างไร โดย วัฒนา บุญญรักษ์ธัญญา นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
สาระน่ารู้กับบัญชีกลาง : การเตรียมความพร้อมเพื่อยกเลิกการจัดทำบัญชีเกณฑ์คงค้างด้วยมือ โดย อภิรดา วงศ์สมศรี นักบัญชีปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ : คอร์รัปชั่น...ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดย รัตนาวลี โรจนารุณ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายการจัดซื้อโดยรัฐระหว่างประเทศ กรมบัญชีกลาง
คลังตะลอนทัวร์ : คลังตะลอนทัวร์ 3 วัน เที่ยว 2 ประเทศ โดยสำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร
ดวงดี : ห้วงเวลา 1 – 23 กันยายน 57 และ 24 กันยายน – 22 ตุลาคม 57 โดยอรชุน ตันฤกษ์สถาพร
ปกิณกะ : มะนาว...มีประโยชน์ล้นเหลือ โดย วรรณวิสา ภู่ดี
ถามมา ตอบไป + กฎหมายและระเบียบน่ารู้ + เกมชิงรางวัล


วารสารกรมบัญชีกลาง ปีที่ 55 ฉบับที่ 4 เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2557 ( )
บทความพิเศษ1 : สัมภาษณ์พิเศษ ดร.พนัส สิมะเสถียร
บทความพิเศษ2 : การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ โดย ธวัชชัย ศิริพงษ์ตระกูล นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
บทความพิเศษ3 : การยุบเลิกเงินทุนหมุนเวียน โดยสีคำ เจนหัตถการกิจ นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
ความรู้คู่สิทธิประโยชน์ : เจ็บป่วยฉุกเฉินในโรงพยาบาลเอกชน...เบิกราชการได้ โดย วัฒนา บุญญรักษ์ธัญญา นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
สาระน่ารู้กับบัญชีกลาง : ใกล้สิ้นปีงบประมาณแล้ว เตรียมตัวในระบบ GFMIS อย่างไรกันดี โดย สุธีรา กิจนาบูรณ์ นักบัญชีชำนาญการพิเศษ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ : ขอรับเอกสารประกวดราคาในครั้งใหม่โดยไม่ต้องจ่ายค่าซื้อเอกสารประกวดราคาได้หรือไม่ โดย สุปราณี จงธรรมวัฒน์ นิติกรชำนาญการพิเศษ
คลังตะลอนทัวร์ : @ลำพูน โดยสำนักงานคลังจังหวัดลำพูน
ดวงดี : ห้วงเวลา 27 มิถุนายน 57 – 26 กรกฎาคม 57 และ 27 กรกฎาคม 57 – 24 สิงหาคม 57 โดยอรชุน ตันฤกษ์สถาพร
ปกิณกะ : รู้ไหม...ทำไมถึงต้องรับประทานข้าวกล้อง โดย วันทนี ทรัพย์สุขสำราญ
ถามมา ตอบไป + กฎหมายและระเบียบน่ารู้ + เกมชิงรางวัล
<<   <   1  2  3  ...  >   >>
หน้าที่ : 1 จาก 7

   
 
>> แสดงทั้งหมด
>> แสดงทั้งหมด