newมติ ครม. วันที่ ๑๖ มิ.ย. ๕๘ กำหนดให้ส่วนราชการที่มีโครงการ/รายการที่ยังไม่ได้เสนอให้รัฐมนตรีพิจารณา ให้ความเห็นชอบในการดำเนินการต่อ หรือปรับแผน ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีภายในวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๕๘ และเสนอต่อ คตร. เพื่อรวบรวมเสนอ ครม. พิจารณา รวมทั้งจะต้องเริ่มดำเนินการหรือก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ก.ค. ๕๘ เท่านั้น

 


download ใบสมัครสมาชิกวารสารกรมบัญชีกลาง
หากต้องการดูรายละเอียดของวารสารทั้งหมด สามารถสมัครสมาชิกวารสารกรมบัญชีกลางได้ที่
กองบรรณาธิการวารสารกรมบัญชีกลาง คุณวัชราพันธ์ สุโพธิณะ คุณจีรพันธ์ จันทร์สงฆ์
โทรศัพท์ 0 2127 7000 ต่อ 4410, 4932, 6944 โทรสาร 0 2127 7435
 
 
 
วารสารกรมบัญชีกลาง ปีที่ 55 ฉบับที่ 6 เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2557 ( )
* บทความพิเศษ : ปาฐกถาพิเศษ อนาคตกรมบัญชีกลาง พ.ศ. 2558 โดยนายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง : UNDO อย่างไรไม่ให้พลาด โดยสุนทรีย์ คล้อยใหญ่ สำนักบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ
* ความรู้คู่สิทธิประโยชน์ : ข้อควรรู้เกี่ยวกับระบบเบิกจ่ายตรง โดยนายรชตะ อุ่นสุข นิติกรชำนาญการ
* สาระน่ารู้กับบัญชีกลาง : การบันทึกรายการเบิกเงินเดือนล่วงล้ำสังกัดในระบบ GFMIS โดยสุธีรา กิจนาบูรณ์ นักบัญชีชำนาญการพิเศษ สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ
* จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ : หลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน โดยสุปราณี จงธรรมวัฒน์ นิติกรชำนาญการพิเศษ : การจัดซื้อจัดจ้างที่คำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Procurement) ของสหภาพยุโรป โดยนายธนพนธ์ ภักดี นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
* คลังตะลอนทัวร์ : สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธ์ โดยสำนักงานคลังจังหวัดสตูล
* ดวงดี : เหตุการณ์โดยรวมทั่วไปเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2557 โดยอรชุน ตันฤกษ์สถาพร
* ปกิณกะ : สาเหตุของการหาว โดยป้าลิเดีย
* ถามมา ตอบไป + กฎหมายและระเบียบน่ารู้ + เกมชิงรางวัล


วารสารกรมบัญชีกลาง ปีที่ 55 ฉบับที่ 5 เดือนกันยายน – ตุลาคม 2557 ( )
บทความพิเศษ : ลูกหนี้เงินกู้ยืม กยศ. กับ ระบบข้อมูลเครดิต โดย สุดา วิศรุตพิชญ์ /รองศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นินิศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนติบัณฑิตไทย นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (กฎหมายเอกชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Master of Law (Private Law), Chuo University, Japan กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายในคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ความรู้คู่สิทธิประโยชน์ : ฟันเทียมและอุปกรณ์...เบิกอย่างไร โดย วัฒนา บุญญรักษ์ธัญญา นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
สาระน่ารู้กับบัญชีกลาง : การเตรียมความพร้อมเพื่อยกเลิกการจัดทำบัญชีเกณฑ์คงค้างด้วยมือ โดย อภิรดา วงศ์สมศรี นักบัญชีปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ : คอร์รัปชั่น...ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดย รัตนาวลี โรจนารุณ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายการจัดซื้อโดยรัฐระหว่างประเทศ กรมบัญชีกลาง
คลังตะลอนทัวร์ : คลังตะลอนทัวร์ 3 วัน เที่ยว 2 ประเทศ โดยสำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร
ดวงดี : ห้วงเวลา 1 – 23 กันยายน 57 และ 24 กันยายน – 22 ตุลาคม 57 โดยอรชุน ตันฤกษ์สถาพร
ปกิณกะ : มะนาว...มีประโยชน์ล้นเหลือ โดย วรรณวิสา ภู่ดี
ถามมา ตอบไป + กฎหมายและระเบียบน่ารู้ + เกมชิงรางวัล


วารสารกรมบัญชีกลาง ปีที่ 55 ฉบับที่ 4 เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2557 ( )
บทความพิเศษ1 : สัมภาษณ์พิเศษ ดร.พนัส สิมะเสถียร
บทความพิเศษ2 : การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ โดย ธวัชชัย ศิริพงษ์ตระกูล นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
บทความพิเศษ3 : การยุบเลิกเงินทุนหมุนเวียน โดยสีคำ เจนหัตถการกิจ นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
ความรู้คู่สิทธิประโยชน์ : เจ็บป่วยฉุกเฉินในโรงพยาบาลเอกชน...เบิกราชการได้ โดย วัฒนา บุญญรักษ์ธัญญา นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
สาระน่ารู้กับบัญชีกลาง : ใกล้สิ้นปีงบประมาณแล้ว เตรียมตัวในระบบ GFMIS อย่างไรกันดี โดย สุธีรา กิจนาบูรณ์ นักบัญชีชำนาญการพิเศษ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ : ขอรับเอกสารประกวดราคาในครั้งใหม่โดยไม่ต้องจ่ายค่าซื้อเอกสารประกวดราคาได้หรือไม่ โดย สุปราณี จงธรรมวัฒน์ นิติกรชำนาญการพิเศษ
คลังตะลอนทัวร์ : @ลำพูน โดยสำนักงานคลังจังหวัดลำพูน
ดวงดี : ห้วงเวลา 27 มิถุนายน 57 – 26 กรกฎาคม 57 และ 27 กรกฎาคม 57 – 24 สิงหาคม 57 โดยอรชุน ตันฤกษ์สถาพร
ปกิณกะ : รู้ไหม...ทำไมถึงต้องรับประทานข้าวกล้อง โดย วันทนี ทรัพย์สุขสำราญ
ถามมา ตอบไป + กฎหมายและระเบียบน่ารู้ + เกมชิงรางวัล
( )
บทความพิเศษ1 : สัมภาษณ์พิเศษ นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง
บทความพิเศษ2 : สัญญาซื้อขายสินค้าหรือบริการมีสัญญาเช่าแฝงอยู่หรือไม่ โดย สุกัญญา ต่ออภิชาตตระกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำคณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ความรู้คู่สิทธิประโยชน์ : ค่าเช่าบ้าน กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทอื่นโอนมาเป็นข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยค่าเช่าบ้าน ข้าราชการจะมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านจากทางราชการหรือไม่ โดย นางสาวพัชชา ปึงเจริญ นิติกรชำนาญการ
สาระน่ารู้กับบัญชีกลาง : การประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดย นางอภิรดา วงศ์สมศรี นักบัญชีปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ : ความตกลงการค้าเสรีระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐชิลี โดย นางสาวสมคิด สังข์พันธ์ นักวิชาการคลังชำนาญการ
คลังตะลอนทัวร์ : @แปดริ้ว (ฉะเชิงเทรา) โดยสำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา
ดวงดี : เหตุการณ์ในรอบระยะเวลา 2 เดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2557 โดยอรชุน ตันฤกษ์สถาพร
ปกิณกะ : เปลี่ยนพฤติกรรมการกินในวันนี้ เพื่อสุขภาพที่ดีตลอดไป โดย วันทนี ทรัพย์สุขสำราญ
ถามมา ตอบไป + กฎหมายและระเบียบน่ารู้ + เกมชิงรางวัล

วารสารกรมบัญชีกลาง ปฐมสาระ "การเงินกาคลัง" แห่งราชอาณาจักรไทย ปีที่ 55 ฉบับที่ 2 เดือนมีนาคม - เมษายน 2557 ( )
บทความพิเศษ1 : ก้าวให้พ้นหรือจมลงสู่ Middle Income Trap? ถึงเวลาปรับบทบาทภาครัฐ โดยเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนพฤพุฒิ ประธานกรรมการบริหารสถาบันอนาคตไทยศึกษา และศิริกัญญา ตันสกุล นักวิเคราะห์อาวุโส สถาบันอนาคตไทยศึกษา
บทความพิเศษ2 : วินัยทางการคลังว่าด้วย Golden Rule ห้ามกู้ยืมเพื่อใช้ในงบประจำ!! โดย ดร.นิตินัย ศิริสมรรถการ ประธานกรรมการ บริษัท มาร์เก็ตเมทริกซ์ เอเชีย จำกัด
สาระน่ารู้กับบัญชีกลาง : การแก้ไขข้อคลาดเคลื่อนในระบบสินทรัพย์ถาวรที่ถูกมองข้าม โดยพัสตร์มน ภูเดชาประเสริฐ
ความรู้คู่สิทธิประโยชน์ : เงินบำรุงการศึกษาและเงินค่าเล่าเรียนของบุตร โดยนางเสมอ สมประกอบ นักวิชาการคลังชำนาญการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ : สาระน่ารู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยสุปราณี จงธรรมวัฒน์ นิติกรชำนาญการพิเศษ
คลังตะลอนทัวร์ : จังหวัดสกลนคร โดยสำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร
ดวงดี : รู้ไว้ กำไรกว่า อย่าประมาท โดยอรชุน ตันฤกษ์สถาพร
ปกิณกะ : ความเครียด โดย Lydia
ถามมา ตอบไป + กฎหมายและระเบียบน่ารู้ รอบรั้วบัญชีกลาง + เกมชิงรางวัล

<<   <   1  2  3  ...  >   >>
หน้าที่ : 1 จาก 7

   
 
>> แสดงทั้งหมด
>> แสดงทั้งหมด