newมติ ครม. วันที่ ๑๖ มิ.ย. ๕๘ กำหนดให้ส่วนราชการที่มีโครงการ/รายการที่ยังไม่ได้เสนอให้รัฐมนตรีพิจารณา ให้ความเห็นชอบในการดำเนินการต่อ หรือปรับแผน ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีภายในวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๕๘ และเสนอต่อ คตร. เพื่อรวบรวมเสนอ ครม. พิจารณา รวมทั้งจะต้องเริ่มดำเนินการหรือก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ก.ค. ๕๘ เท่านั้น

 


 
 
 
 
 
  <<   <   1  2  3  >   >>
หน้าที่ : 1 จาก 3
    
หมายเหตุ: สถิติการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 - 2552 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ
 

   
 
>> แสดงทั้งหมด
>> แสดงทั้งหมด