กรมบัญชีกลาง ขอเชิญบูชาพระพุทธสิทธัตถศาสดาและวัตถุมงคล รุ่นกรมบัญชีกลาง ๑๒๐ ปี สนใจ คลิก 

 กฎหมายว่าด้วยการกลับไปใช้สิทธิในพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ พ.ศ. 2494 (undo) คาดว่าจะมีผลใช้บังคับ ธันวาคม  2557 ขณะนี้ยังไม่เปิดรับสมัคร 

  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการและวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (คลิก)

  
    ( )    
ประกาศกรมบัญชีกลาง  เรื่อง  การขายทอดตลาดเศษซากวัสดุ
 
    ( )    
เผยแพร่ร่าง TOR โครงการระบบจัดเก็บข้อมูล Log สำหนับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และระบบ Proxy ของกรมบัญชีกลาง(ฉบับหลัง)
 
    ( )    
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องโทรสาร  จำนวน 11 เครื่อง
 
    ( )    
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล  จำนวน 2 เครื่อง
 
    ( )    
ประกาศราคากลางสอบราคาจัดซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 11 เครื่อง
 
    ( )    
ประกาศราคากลางซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล จำนวน 2 เครื่อง
 
    ( )    
ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงห้องชั้น 3 อาคารใหม่ เป็นห้องที่ปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบการคลัง
 
    ( )    
รายงานการจัดซื้อ/จัดจ้างของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เดือน เม.ย. - ก.ค. 2557
 
    ( )    
เผยแพร่ร่าง TOR โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูล Log สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และระบบ Proxy ของกรมบัญชีกลาง (ฉบับแรก)
 
    ( )    
ประกาศราคากลางจัดจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารโครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 
  <<   <   1  2  3  ...  >   >>
หน้าที่ : 1 จาก 42
   

   
 
>> แสดงทั้งหมด
>> แสดงทั้งหมด