กระทรวงการคลังขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกันฯ ถึง ๓๐ ก.ย. ๕๘ รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๖/ว๒๓ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ คลิก

 ส่วนราชการที่กันเงินเหลือจ่ายไว้เบิกเหลื่อมปีเพื่อจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ ให้ขอหนังสือรับรองจากรัฐวิสาหกิจว่าไม่มีหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ และให้กรอกรายละเอียดในแบบ ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๖/ว๑๘๗ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ คลิก 
    ( )    
ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ
 
    ( )    
ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการเสริมสร้างคุณภาพงานตรวจสอบภายในสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
    ( )    
ประกาศราคากลางโครงการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานภาครัฐ
 
    ( )    
ประกาศราคากลาง จ้างดำเนินการโครงการ "เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเช๊ยน (ASEAN Economics Community-AEC)"
 
    ( )    
ประกาศราคากลาง งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในภาครัฐสำหรับผู้ตรวจสอบภายในมือใหม่
 
    ( )    
ประกาศราคากลาง จัดจ้างพิมพ์คู่มือนายทะเบียน และเอกสารประกอบการบรรยาย จำนวน 3,200 ชุด
 
    ( )    
ประกาศราคากลาง จ้างจัดงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเจ้าหน้าที่ของกรมบัญชีกลางที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้
 
    ( )    
ประกวดราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมการติดตั้ง สำหรับโครงการทดแทนระบบอินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต และสำนักงานอัตโนมัติ ( เพิ่มเติม)
 
    ( )    
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมการติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ครั้งที่2)
 
    ( )    
ประกาศราคากลาง โครงการพัฒนาบัญชีรายการและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เพื่อใช้ในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสวัสดิการข้าราชการ
 
  <<   <   1  2  3  ...  >   >>
หน้าที่ : 1 จาก 52
   

   
 
>> แสดงทั้งหมด
>> แสดงทั้งหมด