ตามที่ปรากฎข่าวว่า กฎหมาย กบข.ให้กลับไปใช้สิทธิบำเหน็จบำนาญตามเดิมได้แล้ว กรมบัญชีกลางขอชี้แจงว่า เนื่องจากกฎหมายดังกล่าวที่เคยผ่านสภาฯ วาระ 1 แล้ว แต่มีการยุบสภาเมื่อ 9 ธันวาคม 2556 จึงไม่ได้พิจารณาในวาระ 2-3 ซึ่งตามขั้นตอนของกฎหมาย ต้องรอรัฐบาลชุดใหม่พิจารณาอีกครั้ง

**ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุ 1 ตุลาคม 2557 สามารถยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้าได้แล้วที่ส่วนราชการต้นสังกัด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รายละเอียด คลิก **
***เนื่องจากระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล ทำให้ไม่สามารถเข้าใช้งานได้เป็นการชั่วคราว***

  
    ( )    
ประกาศราคากลางการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และระบบงานแบบเบ็ดเสร็จ สำหรับโครงการพัฒนาระบบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 
    ( )    
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และระบบงานแบบเบ็ดเสร็จ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับโครงการพัฒนาระบบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 
    ( )    
รายงานการจัดซื้อ/จัดจ้างของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เดือน ต.ค.56 - ธ.ค. 56
 
    ( )    
ประกาศราคากลางกรมบัญชีกลาง เรื่อง จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการตรวจสอบการเบิกจ่ายค่ายาตามมาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ การศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบระบบการตรวจสอบการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลภายใต้ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
 
    ( )    
ประกาศราคากลางกรมบัญชีกลาง เรื่อง จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการศึกษาวิเคราะห์เพื่อพัฒนารูปแบบวิธีการจ่ายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกฯ
 
    ( )    
รายงานการจัดซื้อ/จัดจ้างของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เดือน ส.ค.- ก.ย. 2556
 
    ( )    
ประกาศราคากลางกรมบัญชีกลาง  เรื่อง การจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียนประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 
    ( )    
ประกาศราคากลางกรมบัญชีกลาง เรื่อง จ้างปรับปรุงห้องสุขาชาย หญิง อาคาร 9 ชั้น 7 และ อาคารใหม่ชั้น 7
 
    ( )    
เผยแพร่ร่าง TOR โครงการพัฒนาระบบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (ฉบับหลัง ครั้งที่ 2)
 
    ( )    
ประกาศราคากลางการพัฒนาระบบเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 
  <<   <   1  2  3  ...  >   >>
หน้าที่ : 1 จาก 40
   

   
 
>> แสดงทั้งหมด
>> แสดงทั้งหมด