new ตั้งแต่วันที่ ๓ ส.ค. ๕๘ เป็นต้นไปส่วนราชการ/ผู้ค้าภาครัฐ ต้องการสอบถาม e-bidding/e-market ให้สอบถามได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง โทร.๐ ๒๒๗๐ ๖๔๐๐ ค่ะ  
    ( )    
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ประกวดราคาการจ้างพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)
 
    ( )    
ประกาศราคากลางการจ้างพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)
 
    ( )    

ประกาศราคากลางโครงการแผ่นพับประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market :e-marlet)และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic market :e-bidding)

 
    ( )    
ประกาศประกวดรคาอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ประกวดราคาการจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Market :e-market) และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
 
    ( )    
ประกาศราคากลางโครงการเพิ่มขีดความสามารถบุคลากรกองกำกับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานทุนหมุนเวียนตามมาตรการและแนวทางของมติคณะรัฐมนตรี
 
    ( )    
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
    ( )    
ประกาศราคากลาง จัดจ้างทำการประชาสัมพันธ์สารคดีสั้นเพื่อเผยแพร่เกี่ยวกับระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Market:e-market)และระบบการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Bidding:e-bidding)
 
    ( )    
ประกาศราคากลาง จ้างจัดงานมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 
    ( )    
ประกาศราคากลาง จัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐ
 
    ( )    
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์(e-bidding)
 
  <<   <   1  2  3  ...  >   >>
หน้าที่ : 1 จาก 53
   

   
 
>> แสดงทั้งหมด
>> แสดงทั้งหมด