กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว รอบเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๖/ว๒๓ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ คลิก 
    ( )    
ประกาศราคากลางโครงการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานภาครัฐ
 
    ( )    
ประกาศราคากลาง จ้างดำเนินการโครงการ "เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเช๊ยน (ASEAN Economics Community-AEC)"
 
    ( )    
ประกาศราคากลาง งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในภาครัฐสำหรับผู้ตรวจสอบภายในมือใหม่
 
    ( )    
ประกาศราคากลาง จัดจ้างพิมพ์คู่มือนายทะเบียน และเอกสารประกอบการบรรยาย จำนวน 3,200 ชุด
 
    ( )    
ประกาศราคากลาง จ้างจัดงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเจ้าหน้าที่ของกรมบัญชีกลางที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้
 
    ( )    
ประกวดราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมการติดตั้ง สำหรับโครงการทดแทนระบบอินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต และสำนักงานอัตโนมัติ ( เพิ่มเติม)
 
    ( )    
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมการติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ครั้งที่2)
 
    ( )    
ประกาศราคากลาง โครงการพัฒนาบัญชีรายการและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เพื่อใช้ในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสวัสดิการข้าราชการ
 
    ( )    
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมการติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับโครงการทดแทนระบบอินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต และสำนักงานอัตโนมัติ
 
    ( )    
เผยแพร่ร่าง TOR ซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมการติดตั้ง สำหรับโครงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ครั้งที่2) (ฉบับแรก)
 
  <<   <   1  2  3  ...  >   >>
หน้าที่ : 1 จาก 52
   

   
 
>> แสดงทั้งหมด
>> แสดงทั้งหมด