กรมบัญชีกลาง ขอเชิญบูชาพระพุทธสิทธัตถศาสดาและวัตถุมงคล รุ่นกรมบัญชีกลาง ๑๒๐ ปี สนใจ คลิก 

 กฎหมายว่าด้วยการกลับไปใช้สิทธิในพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ พ.ศ. 2494 (undo) คาดว่าจะมีผลใช้บังคับ ธันวาคม  2557 ขณะนี้ยังไม่เปิดรับสมัคร 

  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการและวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (คลิก)

  
    ( )    
เผยแพร่ร่าง TOR โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูล Log สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และระบบ Proxy ของกรมบัญชีกลาง (ฉบับแรก)
 
    ( )    
ประกาศราคากลางจัดจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารโครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 
    ( )    
ประกาศราคากลางโครงการพัฒนาระบบกำกับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ
 
    ( )    
ประกาศราคากลางจัดจ้างปรับปรุงห้องประชุม 302 พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ
 
    ( )    
ประกาศราคากลางจัดจ้างทำกระเป๋าหรือสิ่งใช้บรรจุเอกสาร
 
    ( )    
ตารางราคากลางจ้างจัดทำป้ายกรมบัญชีกลางเพิ่มเติม จำนวน 1 ป้าย
 
    ( )    
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และระบบงานแบบเบ็ดเสร็จด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับโครงการพัฒนาระบบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่2)
 
    ( )    
ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการศึกษาแนวทางการย้าย Data Center และระบบการสื่อสารของกรมบัญชีลางออกไปสู่พื้นที่มั่นคงภายนอกกรมบัญชีกลาง
 
    ( )    
ประกาศราคากลางโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำเหน็จบำนาญ (e-Pension)และสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
 
    ( )    
ประกาศราคากลางกาคำนวณราคากลางก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)
 
  <<   <   1  2  3  ...  >   >>
หน้าที่ : 1 จาก 41
   

   
 
>> แสดงทั้งหมด
>> แสดงทั้งหมด