newมติ ครม. วันที่ ๑๖ มิ.ย. ๕๘ กำหนดให้ส่วนราชการที่มีโครงการ/รายการที่ยังไม่ได้เสนอให้รัฐมนตรีพิจารณา ให้ความเห็นชอบในการดำเนินการต่อ หรือปรับแผน ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีภายในวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๕๘ และเสนอต่อ คตร. เพื่อรวบรวมเสนอ ครม. พิจารณา รวมทั้งจะต้องเริ่มดำเนินการหรือก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ก.ค. ๕๘ เท่านั้น

  
    ( )    
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างถมดิน บริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก(Data Center)กรมบัญชีกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-Bidding)
 
    ( )    
เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานจ้างถมดินบริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center) ของกรมบัญชีกลาง
 
    ( )    
ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ
 
    ( )    
ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการเสริมสร้างคุณภาพงานตรวจสอบภายในสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
    ( )    
ประกาศราคากลางโครงการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานภาครัฐ
 
    ( )    
ประกาศราคากลาง จ้างดำเนินการโครงการ "เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเช๊ยน (ASEAN Economics Community-AEC)"
 
    ( )    
ประกาศราคากลาง งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในภาครัฐสำหรับผู้ตรวจสอบภายในมือใหม่
 
    ( )    
ประกาศราคากลาง จัดจ้างพิมพ์คู่มือนายทะเบียน และเอกสารประกอบการบรรยาย จำนวน 3,200 ชุด
 
    ( )    
ประกาศราคากลาง จ้างจัดงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเจ้าหน้าที่ของกรมบัญชีกลางที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้
 
    ( )    
ประกวดราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมการติดตั้ง สำหรับโครงการทดแทนระบบอินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต และสำนักงานอัตโนมัติ ( เพิ่มเติม)
 
  <<   <   1  2  3  ...  >   >>
หน้าที่ : 1 จาก 52
   

   
 
>> แสดงทั้งหมด
>> แสดงทั้งหมด