( )    
เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์สำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับหลัง)
 
    ( )    
ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ(จ่ายตรงเงินเดือน)
 
    ( )    
ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาและแก้ไขอุปกรณ์สนับสนุนห้องศูนย์คอมพิวเตอร์(Data Center)
 
    ( )    
ประกาศราคากลางจ้างบริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบเครือข่าย
 
    ( )    
ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องปรับอากาศชนิดพิเศษ
 
    ( )    

ประกาศราคากลางจ้างวิเคราะห์และรายงานผลภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์

 
    ( )    
ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 
    ( )    
ประกาศราคากลางงานจ้างดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ กรมบัญชีกลาง (ระยะที่2)
 
    ( )    
ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 
    ( )    
ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาแบะซ่อมแซมแก้ไขเครื่องปรับอากาศ (แบบรวมอะไหล่)
 
  <<   <   1  2  3  ...  >   >>
หน้าที่ : 1 จาก 57
   

   
 
>> แสดงทั้งหมด
>> แสดงทั้งหมด