ตามที่ปรากฎข่าวว่า กฎหมาย กบข.ให้กลับไปใช้สิทธิบำเหน็จบำนาญตามเดิมได้แล้ว กรมบัญชีกลางขอชี้แจงว่า เนื่องจากกฎหมายดังกล่าวที่เคยผ่านสภาฯ วาระ 1 แล้ว แต่มีการยุบสภาเมื่อ 9 ธันวาคม 2556 จึงไม่ได้พิจารณาในวาระ 2-3 ซึ่งตามขั้นตอนของกฎหมาย ต้องรอรัฐบาลชุดใหม่พิจารณาอีกครั้ง

**ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุ 1 ตุลาคม 2557 สามารถยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้าได้แล้วที่ส่วนราชการต้นสังกัด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รายละเอียด คลิก **
***เนื่องจากระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล ทำให้ไม่สามารถเข้าใช้งานได้เป็นการชั่วคราว***

 

 
      Department       email       Telephone
หมายเลขโทรศัพท์กลาง 0-2127-7000    
call center (กรมฯ) 0-2270-6400    
call center (gfmis) 0-2298-6800 ถึง 19    
call center (opm) 0-2127-7386 ถึง 9    
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร pbsermgt@cgd.go.th 0-2127-7428    
กลุ่มตรวจสอบภายใน intaudit@cgd.go.th 0-2127-7430    
กลุ่มนโยบายการจัดซื้อโดยรัฐระหว่างประเทศ pppd@cgd.go.th 0-2127-7432    
กลุ่มงานพัฒนาเงินนอกงบประมาณ nonbuddg@cgd.go.th 0-2127-7435    
กลุ่มงานพัฒนาระบบลูกจ้าง empsysdg@cgd.go.th 0-2127-7451    
สำนักงานเลขานุการกรม osecrety@cgd.go.th 0-2127-7200    
กองการเจ้าหน้าที่ personal@cgd.go.th 0-2127-7145    
กองแผนงาน plan@cgd.go.th 0-2127-7217    
สำนักพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ humanrd@cgd.go.th 0-2127-7220    
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ informat@cgd.go.th 0-2127-7225    
สำนักกฎหมาย ifoffice@cgd.go.th 0-2127-7251    
สำนักการเงินการคลัง bfinance@cgd.go.th 0-2127-7124    
สำนักกำกับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ iastd@cgd.go.th 0-2127-7127    
สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ gfmis@cgd.go.th 0-2127-7131    
สำนักความรับผิดทางแพ่ง civilbur@cgd.go.th 0-2127-7290    
สำนักบริหารการรับ - จ่ายเงินภาครัฐ bdisburs@cgd.go.th 0-2127-7311    
 
<<   <   1  2  3  ...  >   >>
หน้าที่ : 1 จาก 6
 

   
 
>> แสดงทั้งหมด
>> แสดงทั้งหมด