กระทรวงการคลังขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกันฯ ถึง ๓๐ ก.ย. ๕๘ รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๖/ว๒๓ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ คลิก

 ส่วนราชการที่กันเงินเหลือจ่ายไว้เบิกเหลื่อมปีเพื่อจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ ให้ขอหนังสือรับรองจากรัฐวิสาหกิจว่าไม่มีหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ และให้กรอกรายละเอียดในแบบ ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๖/ว๑๘๗ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ คลิก

 
      Department       email       Telephone
หมายเลขโทรศัพท์กลาง 0-2127-7000    
call center (กรมฯ) 0-2270-6400    
call center (gfmis) 0-2298-6800 ถึง 19    
call center (opm) 0-2127-7386 ถึง 9    
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร pbsermgt@cgd.go.th 0-2127-7428    
กลุ่มตรวจสอบภายใน intaudit@cgd.go.th 0-2127-7430    
กลุ่มนโยบายการจัดซื้อโดยรัฐระหว่างประเทศ pppd@cgd.go.th 0-2127-7432    
กลุ่มงานพัฒนาเงินนอกงบประมาณ nonbuddg@cgd.go.th 0-2127-7435    
กลุ่มงานพัฒนาระบบลูกจ้าง empsysdg@cgd.go.th 0-2127-7451    
สำนักงานเลขานุการกรม osecrety@cgd.go.th 0-2127-7200    
กองการเจ้าหน้าที่ personal@cgd.go.th 0-2127-7145    
กองแผนงาน plan@cgd.go.th 0-2127-7217    
สำนักพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ humanrd@cgd.go.th 0-2127-7220    
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ informat@cgd.go.th 0-2127-7225    
สำนักกฎหมาย ifoffice@cgd.go.th 0-2127-7251    
สำนักการเงินการคลัง bfinance@cgd.go.th 0-2127-7124    
สำนักกำกับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ iastd@cgd.go.th 0-2127-7127    
สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ gfmis@cgd.go.th 0-2127-7131    
สำนักความรับผิดทางแพ่ง civilbur@cgd.go.th 0-2127-7290    
สำนักบริหารการรับ - จ่ายเงินภาครัฐ bdisburs@cgd.go.th 0-2127-7311    
 
<<   <   1  2  3  ...  >   >>
หน้าที่ : 1 จาก 6
 

   
 
>> แสดงทั้งหมด
>> แสดงทั้งหมด