พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ. 2557 (UNDO) มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 13 ธันวาคม 2557 เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2557 ถึง 30 มิถุนายน 2558 สนใจรายละเอียด คลิก

 หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความประสงค์กลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494ฯ พ.ศ. 2557 (ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว. 114 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557
 หลักสูตร บงส. รุ่นที่ 2 เปิดรับสมัครแล้ว คลิก

ประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คลิก 

  

 
      Department       email       Telephone
หมายเลขโทรศัพท์กลาง 0-2127-7000    
call center (กรมฯ) 0-2270-6400    
call center (gfmis) 0-2298-6800 ถึง 19    
call center (opm) 0-2127-7386 ถึง 9    
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร pbsermgt@cgd.go.th 0-2127-7428    
กลุ่มตรวจสอบภายใน intaudit@cgd.go.th 0-2127-7430    
กลุ่มนโยบายการจัดซื้อโดยรัฐระหว่างประเทศ pppd@cgd.go.th 0-2127-7432    
กลุ่มงานพัฒนาเงินนอกงบประมาณ nonbuddg@cgd.go.th 0-2127-7435    
กลุ่มงานพัฒนาระบบลูกจ้าง empsysdg@cgd.go.th 0-2127-7451    
สำนักงานเลขานุการกรม osecrety@cgd.go.th 0-2127-7200    
กองการเจ้าหน้าที่ personal@cgd.go.th 0-2127-7145    
กองแผนงาน plan@cgd.go.th 0-2127-7217    
สำนักพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ humanrd@cgd.go.th 0-2127-7220    
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ informat@cgd.go.th 0-2127-7225    
สำนักกฎหมาย ifoffice@cgd.go.th 0-2127-7251    
สำนักการเงินการคลัง bfinance@cgd.go.th 0-2127-7124    
สำนักกำกับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ iastd@cgd.go.th 0-2127-7127    
สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ gfmis@cgd.go.th 0-2127-7131    
สำนักความรับผิดทางแพ่ง civilbur@cgd.go.th 0-2127-7290    
สำนักบริหารการรับ - จ่ายเงินภาครัฐ bdisburs@cgd.go.th 0-2127-7311    
 
<<   <   1  2  3  ...  >   >>
หน้าที่ : 1 จาก 6
 

   
 
>> แสดงทั้งหมด
>> แสดงทั้งหมด