Web Content Viewer
Skip portletPortlet Menu

new ตั้งแต่วันที่ ๓ ส.ค. ๕๘ เป็นต้นไปส่วนราชการ/ผู้ค้าภาครัฐ ต้องการสอบถาม e-bidding/e-market ให้สอบถามได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง โทร.๐ ๒๒๗๐ ๖๔๐๐ ค่ะ

new ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เฉพาะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สามารถลงทะเบียน ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ตั้งแต่บัดนี้ คลิก

new มติ ครม. วันที่ ๑๖ มิ.ย. ๕๘ กำหนดให้ส่วนราชการที่มีโครงการ/รายการที่ยังไม่ได้เสนอให้รัฐมนตรีพิจารณา ให้ความเห็นชอบในการดำเนินการต่อ หรือปรับแผน ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีภายในวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๕๘ และเสนอต่อ คตร. เพื่อรวบรวมเสนอ ครม. พิจารณา รวมทั้งจะต้องเริ่มดำเนินการหรือก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ก.ค. ๕๘ เท่านั้น

 


 
 
ตารางขั้นตอนการทำงาน UNDO ของส่วนราชการ กรณีผู้รับบำนาญนำเงินมาคืน

ใบปะหน้าซอง UNDO ส่งกรมบัญชีกลาง / สนง.คลังจังหวัด

คู่มือวิธีปฏิบัติในการตรวจสอบข้อมูลบุคคลที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์และพิพากษาล้มละลายฯ

กค 0420.1/ว 00400 วิธีปฏิบัติในการตรวจสอบข้อมูลบุคคลที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์และพิพากษาล้มละลายในระบบบำเหน็จบำนาญ (e-Pension) และระบบบำเหน็จค้ำประกัน

คู่มือระบบการจัดฝึกอบรมฯ_Download ประเภทเงิน 27-33

คู่มือระบบการจัดฝึกอบรมฯ_Download ประเภทเงิน 22-26

คู่มือระบบการจัดฝึกอบรมฯ_Download ประเภทเงิน 14-19

คู่มือระบบการจัดฝึกอบรมฯ_Download ประเภทเงิน 08-12

คู่มือระบบการจัดฝึกอบรมฯ_Download ประเภทเงิน 02 04 06

คู่มือระบบการจัดฝึกอบรมฯ_Download ประเภทเงิน "05 บำเหน็จตกทอด"

  <<   <   1  2  3  ...  >   >>
หน้าที่ : 1 จาก 7
 
 
  

   
 
>> แสดงทั้งหมด
>> แสดงทั้งหมด