Web Content Viewer
Skip portletPortlet Menu

 พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ. 2557 (UNDO) มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 13 ธันวาคม 2557 เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2557 ถึง 30 มิถุนายน 2558 สนใจรายละเอียด คลิก

 หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความประสงค์กลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494ฯ พ.ศ. 2557 (ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว. 114 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557
 หลักสูตร บงส. รุ่นที่ 2 เปิดรับสมัครแล้ว คลิก

ประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คลิก 

  


 
 
ใบปะหน้าซอง UNDO ส่งกรมบัญชีกลาง / สนง.คลังจังหวัด

คู่มือวิธีปฏิบัติในการตรวจสอบข้อมูลบุคคลที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์และพิพากษาล้มละลายฯ

กค 0420.1/ว 00400 วิธีปฏิบัติในการตรวจสอบข้อมูลบุคคลที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์และพิพากษาล้มละลายในระบบบำเหน็จบำนาญ (e-Pension) และระบบบำเหน็จค้ำประกัน

คู่มือระบบการจัดฝึกอบรมฯ_Download ประเภทเงิน 27-33

คู่มือระบบการจัดฝึกอบรมฯ_Download ประเภทเงิน 22-26

คู่มือระบบการจัดฝึกอบรมฯ_Download ประเภทเงิน 14-19

คู่มือระบบการจัดฝึกอบรมฯ_Download ประเภทเงิน 08-12

คู่มือระบบการจัดฝึกอบรมฯ_Download ประเภทเงิน 02 04 06

คู่มือระบบการจัดฝึกอบรมฯ_Download ประเภทเงิน "05 บำเหน็จตกทอด"

คู่มือระบบการจัดฝึกอบรมฯ_Download ประเภทเงิน "03 บำนาญปกติ"

  <<   <   1  2  3  ...  >   >>
หน้าที่ : 1 จาก 6
 
 
  

   
 
>> แสดงทั้งหมด
>> แสดงทั้งหมด