newมติ ครม. วันที่ ๑๖ มิ.ย. ๕๘ กำหนดให้ส่วนราชการที่มีโครงการ/รายการที่ยังไม่ได้เสนอให้รัฐมนตรีพิจารณา ให้ความเห็นชอบในการดำเนินการต่อ หรือปรับแผน ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีภายในวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๕๘ และเสนอต่อ คตร. เพื่อรวบรวมเสนอ ครม. พิจารณา รวมทั้งจะต้องเริ่มดำเนินการหรือก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ก.ค. ๕๘ เท่านั้น

new ผู้มีสิทธิ UNDO ที่เป็นข้าราชการ ผู้รับเบี้ยหวัด ผู้รับบำนาญ ประสงค์จะยื่น UNDO สามารถยื่นได้ถึงวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๘ เท่านั้น 


 
 
เจ้าหน้าที่สถาบันการเงินผู้ประสานงานในระบบบำเหน็จค้ำประกัน

การติดต่อเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลางในระบบบำเหน็จบำนาญและระบบบำเหน็จค้ำประกัน

เจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลางผู้ประสานงานกับสถาบันการเงิน ในระบบบำเหน็จค้ำประกัน

การติดต่อหน่วยงานกรมบัญชีกลางที่รับผิดชอบงานบำเหน็จบำนาญ
ส่วนบริหารการจ่ายเงิน 1  หมายเลข โทรศัพท์ 0-2127-7000 ต่อ 4510
ส่วนบริหารการจ่ายเงิน 2  หมายเลข โทรศัพท์ 0-2127-7000 ต่อ 4295
ส่วนบริหารการจ่ายเงิน 3  หมายเลข โทรศัพท์ 0-2127-7000 ต่อ 6228
ส่วนบริหารการจ่ายเงิน 4  หมายเลข โทรศัพท์ 0-2127-7000 ต่อ 6401
  <<   <   1  >   >>
หน้าที่ : 1 จาก 1
 
 
  

   
 
>> แสดงทั้งหมด
>> แสดงทั้งหมด