new ตั้งแต่วันที่ ๓ ส.ค. ๕๘ เป็นต้นไปส่วนราชการ/ผู้ค้าภาครัฐ ต้องการสอบถาม e-bidding/e-market ให้สอบถามได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง โทร.๐ ๒๒๗๐ ๖๔๐๐ ค่ะ 


 
 
รายชื่อสถานพยาบาลทางราชการที่เข้าร่วมโครงการกับกรมบัญชีกลาง(ปรับปรุงล่าสุด)      
รายละเอียดตามเอกสารแนบ.
 
 
รายชื่อสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการกับกรมบัญชีกลาง(ปรับปรุงล่าสุด)      
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 
 
รายชื่อสถานพยาบาลทางราชการที่เข้าร่วมโครงการกับกรมบัญชีกลาง        
รายละเอียดตามเอกสารแนบ.
 
 
รายชื่อสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการกับกรมบัญชีกลาง(กำลังปรับปรุงข้อมูล)      
 
 
   <<   <   1  >   >>
หน้าที่ : 1 จาก 1
 
  

   
 
>> แสดงทั้งหมด
>> แสดงทั้งหมด