newมติ ครม. วันที่ ๑๖ มิ.ย. ๕๘ กำหนดให้ส่วนราชการที่มีโครงการ/รายการที่ยังไม่ได้เสนอให้รัฐมนตรีพิจารณา ให้ความเห็นชอบในการดำเนินการต่อ หรือปรับแผน ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีภายในวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๕๘ และเสนอต่อ คตร. เพื่อรวบรวมเสนอ ครม. พิจารณา รวมทั้งจะต้องเริ่มดำเนินการหรือก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ก.ค. ๕๘ เท่านั้น

new ผู้มีสิทธิ UNDO ที่เป็นข้าราชการ ผู้รับเบี้ยหวัด ผู้รับบำนาญ ประสงค์จะยื่น UNDO สามารถยื่นได้ถึงวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๘ เท่านั้น 


 
 
รายชื่อสถานพยาบาลทางราชการที่เข้าร่วมโครงการกับกรมบัญชีกลาง(ปรับปรุงล่าสุด)      
รายละเอียดตามเอกสารแนบ.
 
 
รายชื่อสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการกับกรมบัญชีกลาง(ปรับปรุงล่าสุด)      
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 
 
รายชื่อสถานพยาบาลทางราชการที่เข้าร่วมโครงการกับกรมบัญชีกลาง        
รายละเอียดตามเอกสารแนบ.
 
 
รายชื่อสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการกับกรมบัญชีกลาง(กำลังปรับปรุงข้อมูล)      
 
 
   <<   <   1  >   >>
หน้าที่ : 1 จาก 1
 
  

   
 
>> แสดงทั้งหมด
>> แสดงทั้งหมด