กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว รอบเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๖/ว๒๓ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ คลิก


 
 
 
  เลื่อนการจัดอบรมรุ่นที่ 2 โครงการอบรมตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557   

   โครงการอบรมตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล       ข้าราชการของส่วนราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

 

กรมบัญชีกลาง  ขอเลื่อนการจัดอบรมรุ่นที่ 2 จากวันที่  28-29 พฤศจิกายน 56 เป็นวันที่  6-7  กุมภาพันธ์ 2557  ซึ่งจะจัดเป็นรุ่นสุดท้าย ส่วนราชการใดที่ยังไม่ได้ส่ง ผู้ตรวจสอบภายในเข้ารับการอบรมสามารถเข้าอบรมได้  โดยเป็นผู้สังเกตการณ์

 

ติดต่อ  มณีโชค  ตติยไตรรงค์  มือถือ 0877949750 

 

 
  ข่าวประชาสัมพันธ์การอบรมตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ  

ข่าวประชาสัมพันธ์การอบรมตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ 

กรมบัญชีกลางโดยสำนักกำกับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐจะดำเนินการจัดอบรมโครงการอบรมตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ  (สำหรับบุคลากรภาครัฐ)        ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  จำนวน  2  รุ่น

กลุ่มเป้าหมาย  คือ ผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานส่วนกลาง  และส่วนภูมิภาคที่ยังไม่ได้รับการอบรมตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิ ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ  ปีงบประมาณ 2556

 โดยกำหนดการจัดฝึกอบรม ดังนี้ 

รุ่นที่  1  วันที่  19-20  พฤศจิกายน  2556

รุ่นที่  2  วันที่  28-29  พฤศจิกายน  2556 

  ห้องประชุม ชั้น  7  กรมบัญชีกลาง

สำหรับรายชื่อหน่วยงานและจำนวนผู้เข้ารับการอบรมในแต่ละรุ่นปรากฏตามเอกสารแนบ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  มณีโชค  ตติยไตรรงค์ สำนักกำกับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ       โทร.  08-7794-9750 02-127-7000  ต่อ  4374 , 4606

 

 

 
  โครงการสัมมนาและมอบประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (Certified Government Internal Auditor – CGIA)  

โครงการสัมมนาและมอบประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (Certified Government Internal Auditor – CGIA)

กรมบัญชีกลางจะมีพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ตรวจสอบภายในที่สอบผ่านหลักสูตร CGIA ระดับรวบยอด และการเสวนาผู้บริหารในเรื่อง การตรวจสอบภายในเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กรอย่างไร

        ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

        ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

        ถนนวิภาวดีรังสิต  หลักสี่  กรุงเทพฯ

        ผู้เข้ารับการสัมมนา โปรดแต่งกายสุภาพ (สีดำ/สีกรมท่า)

 

        ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ โทรศัพท์  ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๔๘  และสำนักกำกับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ โทรศัพท์  ๐ ๒๑๒๗ ๗๒๘๕

 

 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมพัฒนาขีดสมรรถนะของผู้ตรวจสอบภายใน  

โครงการส่งเสริมพัฒนาขีดสมรรถนะของผู้ตรวจสอบภายใน

๑.        การตรวจสอบการบริหารพัสดุ

      รุ่นที่ ๑  วันที่  ๒๙  เมษายน    พฤษภาคม  ๒๕๕๖

      รุ่นที่ ๒  วันที่  ๒๗  -  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๖

      รุ่นที่ ๓  วันที่    -  ๑๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๖

      รุ่นที่ ๔  วันที่  ๒๙  กรกฎาคม  -    สิงหาคม  ๒๕๕๖

      รุ่นที่ ๕  วันที่  ๑๙  -  ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๕๖

      รุ่นที่ ๖  วันที่    -    กันยายน  ๒๕๕๖

      รุ่นที่ ๗  วันที่  ๙  -  ๑๓  กันยายน  ๒๕๕๖

 

๒.       แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ GFMIS

รุ่นที่ ๑  วันที่  ๑๓  -  ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๕๖

รุ่นที่ ๒  วันที่  ๒๐  -  ๒๑  มิถุนายน  ๒๕๕๖

รุ่นที่ ๓  วันที่  ๒๕  -  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๖

รุ่นที่ ๔  วันที่    -    กรกฎาคม  ๒๕๕๖

รุ่นที่ ๕  วันที่  ๑๘  -  ๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๖

 

๓.       ประสิทธิภาพการเขียนรายงานด้านการตรวจสอบ

รุ่นที่ ๑  วันที่  ๑๑  -  ๑๒  มิถุนายน  ๒๕๕๖

รุ่นที่ ๒  วันที่  ๑๘  -  ๑๙  มิถุนายน  ๒๕๕๖

รุ่นที่ ๓  วันที่  ๒๗  -  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๕๖

รุ่นที่ ๔  วันที่    -    กรกฎาคม  ๒๕๕๖

รุ่นที่ ๕  วันที่  ๑๑  - ๑๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๖

 
  การอบรมตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ  

ข่าวประชาสัมพันธ์การอบรมตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ

กรมบัญชีกลางโดยสำนักกำกับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐจะดำเนินการจัดอบรมโครงการอบรมตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ  (สำหรับบุคลากรภาครัฐ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  จำนวน    รุ่น  โดยกำหนดการจัดฝึกอบรม ดังนี้ 

รุ่นที่    วันที่  ๑๑ - ๑๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๖

รุ่นที่    วันที่  ๘ - ๙  สิงหาคม  ๒๕๕๖

รุ่นที่    วันที่  ๑๕ - ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๕๖

รุ่นที่    วันที่  ๕ - ๖  กันยายน  ๒๕๕๖

รุ่นที่    วันที่  ๑๒ - ๑๓  กันยายน  ๒๕๕๖

  ห้องประชุม ชั้น    กรมบัญชีกลาง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางมณีโชค  ตติยไตรรงค์ โทร.  ๐๘๖ ๕๐๘๒๓๗๒ 

 
  แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๕  
           เพื่อใช้ในการสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประกะนคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ   
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ การสัมมนาเตรียมความพร้อมโครงการประกัน ฯ ปี ๕๖  

          ขอให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน ส่งข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อให้เป็นข้อมูลในการสัมมนาเตรียมความพร้อมเข้ารับการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามลิงค์รูปด้านล่างนี้  

 การสัมมนาเตรียมความพร้อมโครงการประกัน ฯ

 
  การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในภาครัฐ  

กค ๐๔๐๘.๒ / ว ๑๖๐ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในภาครัฐ 

ช่องทางการเผยแพร่

www.cgd.go.th  ช่องทาง บัญชีและตรวจสอบภายในภาครัฐ     กำกับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ     ประชาสัมพันธ์  สำหรับ หนังสือเวียน / ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม  

www.cgd.go.th  ช่องทาง บัญชีและตรวจสอบภายในภาครัฐ    กำกับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ   อื่นๆ  สำหรับ คู่มือ / มาตรฐาน / ระเบียบ / แนวปฏิบัติ / เอกสารประกอบการอบรม  

         

 
  ข่าวประชาสัมพันธ์การอบรม โครงการเสริมทักษะการเป็นที่ปรึกษาด้านการควบคุมภายในของส่วนราชการ  

กรมบัญชีกลาง โดยสำนักกำกับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ จะดำเนินการจัดอบรม โครงการเสริมทักษะการเป็นที่ปรึกษาด้านการควบคุมภายในของส่วนราชการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวน ๒ รุ่น 
โดยกำหนดจัดการฝึกอบรม ดังนี้
รุ่นที่ ๑ วันที่ ๖ - ๑๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕
รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๒ - ๑๖ มีนาคม  ๒๕๕๕
ณ ห้องประชุม ๓  ชั้น ๗ กรมบัญชีกลาง

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม ต้องเป็นผู้ตรวจสอบภายในที่มีความรู้ด้านการควบคุมภายใน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักกำกับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ  เบอร์โทรศัพท์  ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๓๗๔,๔๗๔๔

 
  แจ้งข่าว หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ ด้านการตรวจสอบภายใน  

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ ด้านการตรวจสอบภายใน 

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว๒๙  ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 

ซึ่งสำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการกำหนด

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ด้านตรวจสอบภายใน ระดับกรม และนักวิชาการ

ตรวจสอบภายใน เพิ่มเติม ตามเอกสารแนบ

 
  <<   <   1  2  3  ...  >   >>
หน้าที่ : 1 จาก 4
   
   
 
  

   
 
>> แสดงทั้งหมด
>> แสดงทั้งหมด