ประชาสัมพันธ์ข้อมูลตามมาตราการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้าน) คลิก

หลักสูตร บงส. รุ่นที่ 3 เปิดรับสมัครแล้ว คลิก


 
 
 
  แบบตอบรับ โครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐสู่วิชาชีพ  

โครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐสู่วิชาชีพ

หนังสือกรมบญชีกลาง ด่วนมากที่่ กค ๐๔๐๘.๒/๔๕๔๙๖ ลงวันที่่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการเพื่มผลสัมฤทธิ์ของผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐสู่วิชาชีพ

รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘    แบบตอบรับรุ่นที่ ๑  

ณ ห้องประชุมดำริอิสรานุวรรต ชั้น ๒ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ มกราคม ๒๕๕๙       แบบตอบรับรุ่นที่ ๒

ณ ห้องประชุมชั้น ๗ กรมบัญชีกลาง

สามารถตรวจสอบรายชื่อหน่วยงานได้ตามเอกสารที่แนบนี้

กรุณาส่งแบบตอบรับภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และจะประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ค่ะ

Bitmap
โครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐสู่วิชาชีพ
ลำดับ กระทรวง ส่วนราชการในสังกัด รุ่นที่ ๑             
๑๗-๑๘ ธ.ค.๕๘
 
  จังหวัด กระบี่
    กาญจนบุรี
    กาฬสินธุ์
    กำแพงเพชร
    ขอนแก่น
    ขัยนาท
    จันทบุรี
    ฉะเชิงเทรา
    ชลบุรี
  ๑๐   ชัยภูมิ
  ๑๑   ชุมพร
  ๑๒   เชียงราย
  ๑๓   เชียงใหม่
  ๑๔   ตรัง
  ๑๕   ตราด
  ๑๖   ตาก
  ๑๗   นครนายก
  ๑๘   นครปฐม
  ๑๙   นครพนม
  ๒๐   นครราชสีมา
  ๒๑   นครศีรีธรรมราช
  ๒๒   นครสวรรค์
  ๒๓   นนทบุรี
  ๒๔   นราธิวาส
  ๒๕   น่าน
  ๒๖   บึงกาฬ
  ๒๗   บุรีรัมย์
  ๒๘   ปทุมธานี
  ๒๙   ประจวบคีรีขันธ์
  ๓๐   ปราจีนบุรี
ลำดับ กระทรวง ส่วนราชการในสังกัด รุ่นที่ ๑             
๑๗-๑๘ ธ.ค.๕๘
 
  ๓๑ จังหวัด ปัตตานี
  ๓๒   พะเยา
  ๓๓   พระนครศรีอยุธยา
  ๓๔   พังงา
  ๓๕   พัทลุง
  ๓๖   พิจิตร
  ๓๗   พิษณุโลก
  ๓๘   เพชรบุรี
  ๓๙   เพชรบูรณ์
  ๔๐   แพร่
  ๔๑   ภูเก็ต
  ๔๒   มหาสารคาม
  ๔๓   มุกดาหาร
  ๔๔   แม่ฮ่องสอน
  ๔๕   ยโสธร
  ๔๖   ยะลา
  ๔๗   ร้อยเอ็ด
  ๔๘   ระนอง
  ๔๙   ระยอง
  ๕๐   ราชบุรี
  ๕๑   ลพบุรี
  ๕๒   ลำปาง
  ๕๓   ลำพูน
  ๕๔   เลย
  ๕๕   ศรีสะเกษ
  ๕๖   สกลนคร
  ๕๗   สงขลา
  ๕๘   สตูล
  ๕๙   สมุทรปราการ
  ๖๐   สมุทรสงคราม
  ๖๑   สมุทรสาคร
ลำดับ กระทรวง ส่วนราชการในสังกัด รุ่นที่ ๑             
๑๗-๑๘ ธ.ค.๕๘
 
  ๖๒ จังหวัด สระแก้ว
  ๖๓   สระบุรี
  ๖๔   สิงห์บุรี
  ๖๕   สุโขทัย
  ๖๖   สุพรรณบุรี
  ๖๗   สุราษฎร์ธานี
  ๖๘   สุรินทร์
  ๖๙   หนองคาย
  ๗๐   หนองบัวลำภู
  ๗๑   อ่างทอง
  ๗๒   อำนาจเจริญ
  ๗๓   อุดรธานี
  ๗๔   อุตรดิตถ์
  ๗๕   อุทัยธานี
  ๗๖   อุบลราชธานี
        ๗๖
  มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
    มหาวิทยาลัยนครพนม
    มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
    มหาวิทยาลัยเนเรศวร
    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
    มหาวิทยาลัยแม่โจ้
    มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
    มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ๑๐   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ๑๑   สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
  ๑๒   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  ๑๓   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  ๑๔   มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
  ๑๕   มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร

ลำดับ กระทรวง ส่วนราชการในสังกัด รุ่นที่ ๑             
๑๗-๑๘ ธ.ค.๕๘
 
  ๑๖ มหาวิทยาลัยราชภัฎ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
  ๑๗   มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
  ๑๘   มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
  ๑๙   มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
  ๒๐   มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
  ๒๑   มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
  ๒๒   มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
  ๒๓   มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
  ๒๔   มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
  ๒๕   มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
  ๒๖   มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  ๒๗   มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
  ๒๘   มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
  ๒๙   มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
  ๓๐   มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
  ๓๑   มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
  ๓๒   มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์
  ๓๓   มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
  ๓๔   มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
  ๓๕   มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
  ๓๖   มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด
  ๓๗   มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
  ๓๘   มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
  ๓๙   มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
  ๔๐   มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
  ๔๑   มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
  ๔๒   มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ
  ๔๓   มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
  ๔๔   มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
  ๔๕   มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
  ๔๖   มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
ลำดับ กระทรวง ส่วนราชการในสังกัด รุ่นที่ ๑             
๑๗-๑๘ ธ.ค.๕๘
 
  ๔๗ มหาวิทยาลัยราชภัฎ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
  ๔๘   มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
  ๔๙   มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
  ๕๐   มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
  ๕๑   มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
  ๕๒   สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
  ๕๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
  ๕๔   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
  ๕๕   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  ๕๖   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  ๕๗   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
  ๕๘   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  ๕๙   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  ๖๐   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  ๖๑   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
        ๖๑
รวมรุ่นที่ ๑ ทั้งสิ้น จำนวน ๑๓๗

 

Bitmap
โครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐสู่วิชาชีพ
ลำดับ กระทรวง ส่วนราชการในสังกัด รุ่นที่ ๒             
 ๑๑-๑๒ ม.ค.๕๙
 
สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี (กระทรวง)
  สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
  สำนักนายกรัฐมนตรี กรมประชาสัมพันธ์
  สำนักนายกรัฐมนตรี สนง.คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
  สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
  สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
  สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
  สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงบประมาณ
  สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
  ๑๐ สำนักนายกรัฐมนตรี สนง.คณะกรรมการกฤษฎีกา
  ๑๑ สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงาน ก.พ.
  ๑๒ สำนักนายกรัฐมนตรี สนง.คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจฯ
  ๑๓ สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงาน ก.พ.ร.
  ๑๔ สำนักนายกรัฐมนตรี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
      สำนักนายกรัฐมนตรี ๑๔
  การต่างประเทศ  
      การต่างประเทศ
การคลัง กระทรวงการคลัง
  การคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงฯ
  การคลัง กรมธนารักษ์
  การคลัง กรมบัญชีกลาง
  การคลัง กรมศุลกากร
  การคลัง กรมสรรพสามิต
  การคลัง กรมสรรพากร
  การคลัง สนง.คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
  การคลัง สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
  ๑๐ การคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
      การคลัง ๑๐
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานปลัดกระทรวงฯ 
  การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
    กรมกิจการเด็กและเยาวชน
  การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการผู้สูงอายุ
  การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
  การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
      การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เกษตรและสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงฯ
  เกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทาน
  เกษตรและสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  เกษตรและสหกรณ์ กรมประมง
  เกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์
  เกษตรและสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน
  เกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร
  เกษตรและสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร
  ๑๐ เกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
  ๑๑ เกษตรและสหกรณ์ สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
  ๑๒ เกษตรและสหกรณ์ สนง.มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
  ๑๓ เกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
  ๑๔ เกษตรและสหกรณ์ กรมการข้าว
  ๑๕ เกษตรและสหกรณ์ กรมหม่อนไหม 
  ๑๖ เกษตรและสหกรณ์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
      เกษตรและสหกรณ์ ๑๖
กลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงฯ
  กลาโหม กรมราชองค์รักษ์
  กลาโหม กองทัพบก
  กลาโหม กองทัพเรือ
  กลาโหม กองทัพอากาศ
  กลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย
      กลาโหม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงฯ  
  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมอุตุนิยมวิทยา
  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานสถิติแห่งชาติ
      เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์
  พาณิชย์ สำนักงานปลัดกระทรวงฯ
  พาณิชย์ กรมการค้าต่างประเทศ
  พาณิชย์ กรมการค้าภายใน
  พาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  พาณิชย์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
  พาณิชย์ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
  พาณิชย์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
      พาณิชย์
พลังงาน สำนักงานปลัดกระทรวงฯ
  พลังงาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
  พลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน
  พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
  พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
      พลังงาน
๑๐ วัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงฯ 
  วัฒนธรรม กรมการศาสนา
  วัฒนธรรม กรมศิลปากร
  วัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
  วัฒนธรรม สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
  วัฒนธรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์
      วัฒนธรรม
๑๑ คมนาคม กระทรวงคมนาคม
  คมนาคม สำนักงานปลัดกระทรวง ฯ
  คมนาคม กรมเจ้าท่า 
  คมนาคม กรมการขนส่งทางบก
  คมนาคม กรมการบินพลเรือน 
  คมนาคม กรมทางหลวง
  คมนาคม กรมทางหลวงชนบท
  คมนาคม สนง.นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
      คมนาคม
๑๒ แรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงฯ
  แรงงาน กรมการจัดหางาน
  แรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
  แรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  แรงงาน สำนักงานประกันสังคม
      แรงงาน
๑๓ มหาดไทย กระทรวงมหาดไทย
  มหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวงฯ         
  มหาดไทย กรมการปกครอง
  มหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน
  มหาดไทย กรมที่ดิน
  มหาดไทย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  มหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง
  มหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
      มหาดไทย
๑๔ ยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
  ยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวง ฯ
  ยุติธรรม กรมคุมประพฤติ
  ยุติธรรม กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
  ยุติธรรม กรมบังคับคดี
  ยุติธรรม กรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน
  ยุติธรรม กรมราชทัณฑ์              
  ยุติธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ
  ยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม
  ๑๐ ยุติธรรม สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 
  ๑๑ ยุติธรรม สำนักงานคกก.ป้องกันปราบปรามยาเสพติด
  ๑๒ ยุติธรรม สนง.คกก.ป้องกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐ (ปปท.)
      ยุติธรรม ๑๒
๑๕ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัดกระทรวง ฯ
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรธรณี
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรน้ำ
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
  ๑๐ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนง.นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  ๑๑ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมป่าไม้
      ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑๑
๑๖ อุตสาหกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงฯ
  อุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม
  อุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
  อุตสาหกรรม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
  อุตสาหกรรม สนง.คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
  อุตสาหกรรม สนง.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  อุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
  อุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
      อุตสาหกรรม
๑๗ การท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานปลัดกระทรวงฯ
  การท่องเที่ยวและกีฬา กรมการท่องเที่ยว
  การท่องเที่ยวและกีฬา กรมพลศึกษา
  การท่องเที่ยวและกีฬา สถาบันการพลศึกษา
      การท่องเที่ยวและกีฬา
๑๘ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์ละเทคโนโลยี
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงฯ
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
      วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๙ ศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
  ศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงฯ
  ศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
  ศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  ศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
      ศึกษาธิการ
๒๐ สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
  สาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงฯ
  สาธารณสุข กรมการแพทย์
  สาธารณสุข กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
  สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
  สาธารณสุข กรมสุขภาพจิต
  สาธารณสุข กรมควบคุมโรค
  สาธารณสุข กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
  สาธารณสุข กรมอนามัย
  ๑๐ สาธารณสุข สนง.คณะกรรมการอาหารและยา
      สาธารณสุข ๑๐
  ไม่สังกัดกระทรวง ทบวง กรม สำนักงานราชเลขาธิการ
  ไม่สังกัดกระทรวง ทบวง กรม สำนักพระราชวัง
  ไม่สังกัดกระทรวง ทบวง กรม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
  ไม่สังกัดกระทรวง ทบวง กรม สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  ไม่สังกัดกระทรวง ทบวง กรม สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  ไม่สังกัดกระทรวง ทบวง กรม สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
  ไม่สังกัดกระทรวง ทบวง กรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
    สำนักงานป้องกันและปราบปรามฟอกเงิน
  ไม่สังกัดกระทรวง ทบวง กรม สำนักงานอัยการสูงสุด
      ไม่สังกัดกระทรวง ทบวง กรม
    รวมรุ่นที่ ๒ ทั้งสิ้น จำนวน ๑๖๒

 
  ขอข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ  

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๒/๓๘๖๒๙ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๙

          ด้วยกรมบัญชีกลางมีความประสงค์จะขอข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เพื่อนำมาใช้ประกอบการศึกษาความเป็นไปได้ในการพิจารณาตำแหน่งและกำหนดเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู่้ตรวจสอบภายในภาครัฐ

          ดังนั้น จึงขอความร่วมมือให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่แนบและจัดส่งข้่อมูลให้กรมบัญชีกลาง พร้อมทั้งจัดส่งผ่าน E-Mail : iastd.cgd@gmail.com ภายในวันศุกร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป จะขอบคุณมาก

 
  ยกเลิก โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง ติดตามผลการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
เนื่องจากเกิดเหตุขัดข้องบางประการจึงขอยกเลิก โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง ติดตามผลการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ   ที่จัดอบรม รุ่นที่ 1 วันที่ 19-20 สิงหาคม  2558  รุ่นที่ 2 วันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2558

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-127-7000 ต่อ 4374    มณีโชค   ตติยไตรรงค์

 
  ติดตามผลการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ   

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง ติดตามผลการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ

               กรมบัญชีกลางโดยสำนักกำกับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐจะดำเนินการจัดอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ติดตามผลการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ

  (สำหรับบุคลากรภาครัฐ)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  จำนวน  2  รุ่น

กลุ่มเป้าหมาย  คือ หน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการที่ผลการประเมินยังไม่ผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน

 โดยกำหนดการจัดฝึกอบรม ดังนี้ 

รุ่นที่  1  วันที่  19-20  สิงหาคม  2558

รุ่นที่  2  วันที่  26-27  สิงหาคม  2558 

  ห้องประชุม ชั้น 7  กรมบัญชีกลาง

ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางจะมีหนังสือแจ้งเชิญอย่างเป็นทางการต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  มณีโชค  ตติยไตรรงค์ สำนักกำกับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ  โทร.  08-6508-2372 หรือ 02-127-7000  ต่อ  4374 , 4606

 
  เลื่อนการจัดอบรมรุ่นที่ 2 โครงการอบรมตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557   

   โครงการอบรมตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล       ข้าราชการของส่วนราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

 

กรมบัญชีกลาง  ขอเลื่อนการจัดอบรมรุ่นที่ 2 จากวันที่  28-29 พฤศจิกายน 56 เป็นวันที่  6-7  กุมภาพันธ์ 2557  ซึ่งจะจัดเป็นรุ่นสุดท้าย ส่วนราชการใดที่ยังไม่ได้ส่ง ผู้ตรวจสอบภายในเข้ารับการอบรมสามารถเข้าอบรมได้  โดยเป็นผู้สังเกตการณ์

 

ติดต่อ  มณีโชค  ตติยไตรรงค์  มือถือ 0877949750 

 

 
  ข่าวประชาสัมพันธ์การอบรมตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ  

ข่าวประชาสัมพันธ์การอบรมตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ 

กรมบัญชีกลางโดยสำนักกำกับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐจะดำเนินการจัดอบรมโครงการอบรมตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ  (สำหรับบุคลากรภาครัฐ)        ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  จำนวน  2  รุ่น

กลุ่มเป้าหมาย  คือ ผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานส่วนกลาง  และส่วนภูมิภาคที่ยังไม่ได้รับการอบรมตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิ ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ  ปีงบประมาณ 2556

 โดยกำหนดการจัดฝึกอบรม ดังนี้ 

รุ่นที่  1  วันที่  19-20  พฤศจิกายน  2556

รุ่นที่  2  วันที่  28-29  พฤศจิกายน  2556 

  ห้องประชุม ชั้น  7  กรมบัญชีกลาง

สำหรับรายชื่อหน่วยงานและจำนวนผู้เข้ารับการอบรมในแต่ละรุ่นปรากฏตามเอกสารแนบ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  มณีโชค  ตติยไตรรงค์ สำนักกำกับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ       โทร.  08-7794-9750 02-127-7000  ต่อ  4374 , 4606

 

 

 
  โครงการสัมมนาและมอบประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (Certified Government Internal Auditor – CGIA)  

โครงการสัมมนาและมอบประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (Certified Government Internal Auditor – CGIA)

กรมบัญชีกลางจะมีพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ตรวจสอบภายในที่สอบผ่านหลักสูตร CGIA ระดับรวบยอด และการเสวนาผู้บริหารในเรื่อง การตรวจสอบภายในเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กรอย่างไร

        ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

        ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

        ถนนวิภาวดีรังสิต  หลักสี่  กรุงเทพฯ

        ผู้เข้ารับการสัมมนา โปรดแต่งกายสุภาพ (สีดำ/สีกรมท่า)

 

        ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ โทรศัพท์  ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๔๘  และสำนักกำกับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ โทรศัพท์  ๐ ๒๑๒๗ ๗๒๘๕

 

 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมพัฒนาขีดสมรรถนะของผู้ตรวจสอบภายใน  

โครงการส่งเสริมพัฒนาขีดสมรรถนะของผู้ตรวจสอบภายใน

๑.        การตรวจสอบการบริหารพัสดุ

      รุ่นที่ ๑  วันที่  ๒๙  เมษายน    พฤษภาคม  ๒๕๕๖

      รุ่นที่ ๒  วันที่  ๒๗  -  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๖

      รุ่นที่ ๓  วันที่    -  ๑๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๖

      รุ่นที่ ๔  วันที่  ๒๙  กรกฎาคม  -    สิงหาคม  ๒๕๕๖

      รุ่นที่ ๕  วันที่  ๑๙  -  ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๕๖

      รุ่นที่ ๖  วันที่    -    กันยายน  ๒๕๕๖

      รุ่นที่ ๗  วันที่  ๙  -  ๑๓  กันยายน  ๒๕๕๖

 

๒.       แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ GFMIS

รุ่นที่ ๑  วันที่  ๑๓  -  ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๕๖

รุ่นที่ ๒  วันที่  ๒๐  -  ๒๑  มิถุนายน  ๒๕๕๖

รุ่นที่ ๓  วันที่  ๒๕  -  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๖

รุ่นที่ ๔  วันที่    -    กรกฎาคม  ๒๕๕๖

รุ่นที่ ๕  วันที่  ๑๘  -  ๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๖

 

๓.       ประสิทธิภาพการเขียนรายงานด้านการตรวจสอบ

รุ่นที่ ๑  วันที่  ๑๑  -  ๑๒  มิถุนายน  ๒๕๕๖

รุ่นที่ ๒  วันที่  ๑๘  -  ๑๙  มิถุนายน  ๒๕๕๖

รุ่นที่ ๓  วันที่  ๒๗  -  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๕๖

รุ่นที่ ๔  วันที่    -    กรกฎาคม  ๒๕๕๖

รุ่นที่ ๕  วันที่  ๑๑  - ๑๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๖

 
  การอบรมตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ  

ข่าวประชาสัมพันธ์การอบรมตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ

กรมบัญชีกลางโดยสำนักกำกับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐจะดำเนินการจัดอบรมโครงการอบรมตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ  (สำหรับบุคลากรภาครัฐ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  จำนวน    รุ่น  โดยกำหนดการจัดฝึกอบรม ดังนี้ 

รุ่นที่    วันที่  ๑๑ - ๑๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๖

รุ่นที่    วันที่  ๘ - ๙  สิงหาคม  ๒๕๕๖

รุ่นที่    วันที่  ๑๕ - ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๕๖

รุ่นที่    วันที่  ๕ - ๖  กันยายน  ๒๕๕๖

รุ่นที่    วันที่  ๑๒ - ๑๓  กันยายน  ๒๕๕๖

  ห้องประชุม ชั้น    กรมบัญชีกลาง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางมณีโชค  ตติยไตรรงค์ โทร.  ๐๘๖ ๕๐๘๒๓๗๒ 

 
  แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๕  
           เพื่อใช้ในการสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประกะนคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ   
 
  <<   <   1  2  3  ...  >   >>
หน้าที่ : 1 จาก 5
   
   
 
  

   
 
>> แสดงทั้งหมด
>> แสดงทั้งหมด