new ตั้งแต่วันที่ ๓ ส.ค. ๕๘ เป็นต้นไปส่วนราชการ/ผู้ค้าภาครัฐ ต้องการสอบถาม e-bidding/e-market ให้สอบถามได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง โทร.๐ ๒๒๗๐ ๖๔๐๐ ค่ะ 


 
 
  กฏหมายระเบียบ
  เอกสารเผยแพร่
 
  ตอบข้อหารือด้านการบัญชีภาครัฐ
 
  การฝึกอบรม
หมายเหตุ: ค้นหาหนังสือเวียนได้ที่ Search Center ซึ่งอยู่ด้านบนหลังตัววิ่งของ web site กรมบัญชีกลาง

   
 
>> แสดงทั้งหมด
>> แสดงทั้งหมด