newมติ ครม. วันที่ ๑๖ มิ.ย. ๕๘ กำหนดให้ส่วนราชการที่มีโครงการ/รายการที่ยังไม่ได้เสนอให้รัฐมนตรีพิจารณา ให้ความเห็นชอบในการดำเนินการต่อ หรือปรับแผน ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีภายในวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๕๘ และเสนอต่อ คตร. เพื่อรวบรวมเสนอ ครม. พิจารณา รวมทั้งจะต้องเริ่มดำเนินการหรือก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ก.ค. ๕๘ เท่านั้น

 


 
 
  กฏหมายระเบียบ
  เอกสารเผยแพร่
 
  ตอบข้อหารือด้านการบัญชีภาครัฐ
 
  การฝึกอบรม
หมายเหตุ: ค้นหาหนังสือเวียนได้ที่ Search Center ซึ่งอยู่ด้านบนหลังตัววิ่งของ web site กรมบัญชีกลาง

   
 
>> แสดงทั้งหมด
>> แสดงทั้งหมด