new ขอให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจรายงานสถานะเงินงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ให้กรมบัญชีกลางทราบภายในวันที่ ๒๙ พ.ค.๒๕๕๘ ทั้งนี้ ตามหนังสือที่ กค ๐๔๐๖.๖/ว๑๘๙ ลงวันที่ ๒๗ พ.ค.๒๕๕๘ คลิก 
 


 
 
  กฏหมายระเบียบ
  เอกสารเผยแพร่
 
  ตอบข้อหารือด้านการบัญชีภาครัฐ
 
  การฝึกอบรม
หมายเหตุ: ค้นหาหนังสือเวียนได้ที่ Search Center ซึ่งอยู่ด้านบนหลังตัววิ่งของ web site กรมบัญชีกลาง

   
 
>> แสดงทั้งหมด
>> แสดงทั้งหมด