new ตั้งแต่วันที่ ๓ ส.ค. ๕๘ เป็นต้นไปส่วนราชการ/ผู้ค้าภาครัฐ ต้องการสอบถาม e-bidding/e-market ให้สอบถามได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง โทร.๐ ๒๒๗๐ ๖๔๐๐ ค่ะ 

  หน้าที่รับผิดชอบของ : สำนักมาตรฐานค่าตอบแทนและสวัสดิการ
วันที่ :
  ผู้พิมพ์ : กองการเจ้าหน้าที่
1. ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ของบุคลากรภาครัฐ
2. ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับสวัสดิการของบุคลากรภาครัฐ
3. ดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
4. จัดทำและพัฒนาระบบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล และระบบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐรวมทั้ง
    บริหารจัดการฐานข้อมูลดังกล่าว ตลอดจนจัดทำและประมวลผลข้อมูลสารสนเทศด้านสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
 
 
< กลับ