กระทรวงการคลังขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกันฯ ถึง ๓๐ ก.ย. ๕๘ รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๖/ว๒๓ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ คลิก

 ส่วนราชการที่กันเงินเหลือจ่ายไว้เบิกเหลื่อมปีเพื่อจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ ให้ขอหนังสือรับรองจากรัฐวิสาหกิจว่าไม่มีหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ และให้กรอกรายละเอียดในแบบ ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๖/ว๑๘๗ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ คลิก

  หน้าที่รับผิดชอบของ : สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
วันที่ :
  ผู้พิมพ์ : กองการเจ้าหน้าที่
1. กำกับดูแลและบริหารจัดการด้านการพัสดุภาครัฐ
2. ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุภาครัฐ
3. กำหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
4. กำหนดมาตรฐาน แนวทาง และหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
5. ศึกษา พิจารณา และกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการสมยอมกันในการเสนอราคาและการผูกขาดทางการค้าในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
6. พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการขอทำความตกลงในการบริหารงานด้านการพัสดุของส่วนราชการ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี หรือที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวง
7. จัดทำฐานข้อมูลด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของประเทศ
8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
 
 
< กลับ