ประชาสัมพันธ์ข้อมูลตามมาตราการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้าน) คลิก

หลักสูตร บงส. รุ่นที่ 3 เปิดรับสมัครแล้ว คลิก

  หน้าที่รับผิดชอบของ : สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
วันที่ :
  ผู้พิมพ์ : กองการเจ้าหน้าที่
1. กำกับดูแลและบริหารจัดการด้านการพัสดุภาครัฐ
2. ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุภาครัฐ
3. กำหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
4. กำหนดมาตรฐาน แนวทาง และหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
5. ศึกษา พิจารณา และกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการสมยอมกันในการเสนอราคาและการผูกขาดทางการค้าในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
6. พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการขอทำความตกลงในการบริหารงานด้านการพัสดุของส่วนราชการ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี หรือที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวง
7. จัดทำฐานข้อมูลด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของประเทศ
8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
 
 
< กลับ