ประชาสัมพันธ์ข้อมูลตามมาตราการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้าน) คลิก

หลักสูตร บงส. รุ่นที่ 3 เปิดรับสมัครแล้ว คลิก


 
 
  ปัจจุบันชื่อสกุลเปลี่ยนไปเนื่องจากได้แจ้งเปลี่ยนชื่อสกุลแล้วเมื่อปี 2549 เป็นเหตุให้ชื่อสกุลในฐานข้อมูลกับหลักฐานความเป็นจริงไม่เหมือนกัน จะต้องเรียกเอกสารเพิ่มเติมหรือไม่ หรือต้องแก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูลหรือไม่  
 
  กรณีข้าราชการหญิงมีบุตรโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสสถานะจะให้กรอกเป็นอะไร (โสด, สมรสหรือหม้าย)  
 
  นาย ก.เป็นข้าราชการมีภรรยาทำงานเป็นเจ้าหน้าที่หรืออาจารย์สอนมหาวิทยาลัย/ครู เอกชน ภรรยาจะเบิกจ่ายจากต้นสังกัดแต่จะมาใช้สิทธิเบิกจ่ายกับสามีได้หรือไม่ และจะระบุภรรยาที่ประกอบอาชีพว่าอะไร  
 
  การทำหนังสือรับรองการเป็นผู้ไม่มีสิทธินั้นจะให้ใครเป็นผู้ทำและทำแล้วจะ ส่งไปที่ไหน  
 
  บุตรไร้ความสามารถมีอายุการเบิกหรือไม่หรือเบิกได้ตลอดชีวิต  
 
  การเบิกค่ารักษาพยาบาลในส่วนที่เบิกจากประกันซึ่งเกินสิทธิที่จะได้รับจากราชการแล้ว(กรณีเบิกจากเอกชน)นั้นเบิกไม่ได้แต่จะเบิกเฉพาะค่าห้องได้ หรือไม่  
 
  กรณีเบิกค่ารักษาพยาบาลไข้ในโรงพยาบาลเอกชนมีหลักเกณฑ์ในการเบิกค่ารักษา พยาบาลอย่างไรบ้าง  
 
  กรณีต้องให้เลือด,เอ็กซเรย์,ให้น้ำเกลือ,ใช้ห้องผ่าตัด,อุปกรณ์ในการผ่าตัด จะเบิกอย่างไรบ้าง  
 
  ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ จ.กาญจนบุรีแต่เงินเดือนต้นสังกัดอยู่ที่ จ.นครปฐม นายทะเบียนที่ไหนจะเป็นผู้บันทึกข้อมูลให้กับข้าราชการรายดังกล่าว  
 
  ค่ายาตามระเบียบรักษาโรงพยาบาลเอกชนกรณีเบิกไม่เกิน 3,000 บาทประกอบด้วยอะไรบ้าง  
 
  <<   <   ...  12  13  14  ...  >   >>
หน้าที่ : 13 จาก 29
   
 
  

   
 
>> แสดงทั้งหมด
>> แสดงทั้งหมด