new ตั้งแต่วันที่ ๓ ส.ค. ๕๘ เป็นต้นไปส่วนราชการ/ผู้ค้าภาครัฐ ต้องการสอบถาม e-bidding/e-market ให้สอบถามได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง โทร.๐ ๒๒๗๐ ๖๔๐๐ ค่ะ

new ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เฉพาะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สามารถลงทะเบียน ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ตั้งแต่บัดนี้ คลิก

new มติ ครม. วันที่ ๑๖ มิ.ย. ๕๘ กำหนดให้ส่วนราชการที่มีโครงการ/รายการที่ยังไม่ได้เสนอให้รัฐมนตรีพิจารณา ให้ความเห็นชอบในการดำเนินการต่อ หรือปรับแผน ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีภายในวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๕๘ และเสนอต่อ คตร. เพื่อรวบรวมเสนอ ครม. พิจารณา รวมทั้งจะต้องเริ่มดำเนินการหรือก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ก.ค. ๕๘ เท่านั้น

 


 
 
  ปัจจุบันชื่อสกุลเปลี่ยนไปเนื่องจากได้แจ้งเปลี่ยนชื่อสกุลแล้วเมื่อปี 2549 เป็นเหตุให้ชื่อสกุลในฐานข้อมูลกับหลักฐานความเป็นจริงไม่เหมือนกัน จะต้องเรียกเอกสารเพิ่มเติมหรือไม่ หรือต้องแก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูลหรือไม่  
 
  กรณีข้าราชการหญิงมีบุตรโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสสถานะจะให้กรอกเป็นอะไร (โสด, สมรสหรือหม้าย)  
 
  นาย ก.เป็นข้าราชการมีภรรยาทำงานเป็นเจ้าหน้าที่หรืออาจารย์สอนมหาวิทยาลัย/ครู เอกชน ภรรยาจะเบิกจ่ายจากต้นสังกัดแต่จะมาใช้สิทธิเบิกจ่ายกับสามีได้หรือไม่ และจะระบุภรรยาที่ประกอบอาชีพว่าอะไร  
 
  การทำหนังสือรับรองการเป็นผู้ไม่มีสิทธินั้นจะให้ใครเป็นผู้ทำและทำแล้วจะ ส่งไปที่ไหน  
 
  บุตรไร้ความสามารถมีอายุการเบิกหรือไม่หรือเบิกได้ตลอดชีวิต  
 
  การเบิกค่ารักษาพยาบาลในส่วนที่เบิกจากประกันซึ่งเกินสิทธิที่จะได้รับจากราชการแล้ว(กรณีเบิกจากเอกชน)นั้นเบิกไม่ได้แต่จะเบิกเฉพาะค่าห้องได้ หรือไม่  
 
  กรณีเบิกค่ารักษาพยาบาลไข้ในโรงพยาบาลเอกชนมีหลักเกณฑ์ในการเบิกค่ารักษา พยาบาลอย่างไรบ้าง  
 
  กรณีต้องให้เลือด,เอ็กซเรย์,ให้น้ำเกลือ,ใช้ห้องผ่าตัด,อุปกรณ์ในการผ่าตัด จะเบิกอย่างไรบ้าง  
 
  ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ จ.กาญจนบุรีแต่เงินเดือนต้นสังกัดอยู่ที่ จ.นครปฐม นายทะเบียนที่ไหนจะเป็นผู้บันทึกข้อมูลให้กับข้าราชการรายดังกล่าว  
 
  ค่ายาตามระเบียบรักษาโรงพยาบาลเอกชนกรณีเบิกไม่เกิน 3,000 บาทประกอบด้วยอะไรบ้าง  
 
  <<   <   ...  12  13  14  ...  >   >>
หน้าที่ : 13 จาก 29
   
 
  

   
 
>> แสดงทั้งหมด
>> แสดงทั้งหมด