new ตั้งแต่วันที่ ๓ ส.ค. ๕๘ เป็นต้นไปส่วนราชการ/ผู้ค้าภาครัฐ ต้องการสอบถาม e-bidding/e-market ให้สอบถามได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง โทร.๐ ๒๒๗๐ ๖๔๐๐ ค่ะ

new ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เฉพาะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สามารถลงทะเบียน ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ตั้งแต่บัดนี้ คลิก

new มติ ครม. วันที่ ๑๖ มิ.ย. ๕๘ กำหนดให้ส่วนราชการที่มีโครงการ/รายการที่ยังไม่ได้เสนอให้รัฐมนตรีพิจารณา ให้ความเห็นชอบในการดำเนินการต่อ หรือปรับแผน ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีภายในวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๕๘ และเสนอต่อ คตร. เพื่อรวบรวมเสนอ ครม. พิจารณา รวมทั้งจะต้องเริ่มดำเนินการหรือก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ก.ค. ๕๘ เท่านั้น

 


  คำถาม  
 

32. กรณีที่มีข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ เกษณียอายุหรือลาออกจากราชการ นายทะเบียนบุคลากรภาครัฐจะต้องดำเนินการอย่างไร

 
  คำตอบ  
 

นายทะเบียนบุคลากรภาครัฐจะดำเนินการบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำที่เกษณียนอายุราชการหรือลาออกจากราชการโดยเลือกเหตุที่ออก"ลาออก"หรือ"ลาออก(เกษณ๊ยณ)"และใส่วันที่ออกตามคำสั่งเมื่อดำเนินการเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ส่วนราชการผู้ขอบำเหน็จบำนาญจะเป็นผู้นำข้อมูลดังกล่าวส่งผ่านระบบบำเหน็จบำนาญเพื่อขอรับเงินต่อไป

 
< กลับ

   
 
>> แสดงทั้งหมด
>> แสดงทั้งหมด