ประชาสัมพันธ์ข้อมูลตามมาตราการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้าน) คลิก

หลักสูตร บงส. รุ่นที่ 3 เปิดรับสมัครแล้ว คลิก 
    ( )    
ประกาศราคากลางงานจ้างดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ กรมบัญชีกลาง (ระยะที่2)
 
    ( )    
ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 
    ( )    
ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาแบะซ่อมแซมแก้ไขเครื่องปรับอากาศ (แบบรวมอะไหล่)
 
    ( )    
ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
 
    ( )    
ประกาศราคากลางเช่าใช้บริการระบบสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ต Internet
 
    ( )    
ประกาศราคากลางเช่าใช้บริการระบบสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ต Internet
 
    ( )    
ประกาศราคากลางเช่าใช้บริการเครือข่ายสำหรับโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
 
    ( )    
ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาสำหนับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับแรก)
 
    ( )    
ประกาศราคากลรางโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
    ( )    
ประกาศราคากลางโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างภาีครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 
  <<   <   ...  2  3  4  ...  >   >>
หน้าที่ : 3 จาก 58
   

   
 
>> แสดงทั้งหมด
>> แสดงทั้งหมด