newมติ ครม. วันที่ ๑๖ มิ.ย. ๕๘ กำหนดให้ส่วนราชการที่มีโครงการ/รายการที่ยังไม่ได้เสนอให้รัฐมนตรีพิจารณา ให้ความเห็นชอบในการดำเนินการต่อ หรือปรับแผน ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีภายในวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๕๘ และเสนอต่อ คตร. เพื่อรวบรวมเสนอ ครม. พิจารณา รวมทั้งจะต้องเริ่มดำเนินการหรือก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ก.ค. ๕๘ เท่านั้น

  
    ( )    
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย และอุปกรณ์ระบบสื่อสารพร้อมการติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับโครงการปรับปรุงพื้นฐานด้านเครื่อข่ายและระบบสื่อสารภายในของสำนักงานในส่วนภูมิภาค จำนวน 85 แห่ง
 
    ( )    
เผยแพร่ร่าง TOR โครงการทดแทนระบบอินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต และสำนักงานอัตโนมัติ (ฉบับแรก)
 
    ( )    
ประกาศราคากลางจ้างออกแบบก่อสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์ (DATA CENTER)ของกรมบัญชีกลาง
 
    ( )    
ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงห้องอธิบดี และกองงานหน้าห้อง พร้อมครุภัณฑ์
 
    ( )    
ประกาศราคากลาง จ้างทำโครงการจัดทำระบบบริหารงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ กรมบัญชีกลาง (ระยะที่1)
 
    ( )    
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำโครงการจัดทำระบบบริหารงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ กรมบัญชีกลาง (ระยะที่1) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 
    ( )    
ประกาศราคากลาง  จ้างปรับปรุงบริเวณหน้าห้อง อาคาร 9 ชั้น 1 พร้อมครุภัณฑ์
 
    ( )    
ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารกรมบัญชีกลาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 
    ( )    
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารกรมบัญชีกลาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 
    ( )    
ประกาศราคากลางซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมการติดตั้ง สำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
  <<   <   ...  2  3  4  ...  >   >>
หน้าที่ : 3 จาก 52
   

   
 
>> แสดงทั้งหมด
>> แสดงทั้งหมด