กรมบัญชีกลาง ขอเชิญบูชาพระพุทธสิทธัตถศาสดาและวัตถุมงคล รุ่นกรมบัญชีกลาง ๑๒๐ ปี สนใจ คลิก 

 กฎหมายว่าด้วยการกลับไปใช้สิทธิในพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ พ.ศ. 2494 (undo) คาดว่าจะมีผลใช้บังคับ ธันวาคม  2557 ขณะนี้ยังไม่เปิดรับสมัคร 

  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการและวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (คลิก)

  
    ( )    
รายงานการจัดซื้อ/จัดจ้างของกรมบัญชีกลาง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เดือน ม.ค. - มี.ค. 2557
 
    ( )    
ประกาศราคากลางกรมบัญชีกลาง เรื่อง จ้างจัดทำป้ายกรมบัญชีกลาง
 
    ( )    
ประกาศราคากลางการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และระบบงานแบบเบ็ดเสร็จ สำหรับโครงการพัฒนาระบบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 
    ( )    
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และระบบงานแบบเบ็ดเสร็จ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับโครงการพัฒนาระบบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 
    ( )    
รายงานการจัดซื้อ/จัดจ้างของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เดือน ต.ค.56 - ธ.ค. 56
 
    ( )    
ประกาศราคากลางกรมบัญชีกลาง เรื่อง จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการตรวจสอบการเบิกจ่ายค่ายาตามมาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ การศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบระบบการตรวจสอบการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลภายใต้ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
 
    ( )    
ประกาศราคากลางกรมบัญชีกลาง เรื่อง จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการศึกษาวิเคราะห์เพื่อพัฒนารูปแบบวิธีการจ่ายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกฯ
 
    ( )    
รายงานการจัดซื้อ/จัดจ้างของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เดือน ส.ค.- ก.ย. 2556
 
    ( )    
ประกาศราคากลางกรมบัญชีกลาง  เรื่อง การจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียนประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 
    ( )    
ประกาศราคากลางกรมบัญชีกลาง เรื่อง จ้างปรับปรุงห้องสุขาชาย หญิง อาคาร 9 ชั้น 7 และ อาคารใหม่ชั้น 7
 
  <<   <   ...  2  3  4  ...  >   >>
หน้าที่ : 3 จาก 42
   

   
 
>> แสดงทั้งหมด
>> แสดงทั้งหมด