new ตั้งแต่วันที่ ๓ ส.ค. ๕๘ เป็นต้นไปส่วนราชการ/ผู้ค้าภาครัฐ ต้องการสอบถาม e-bidding/e-market ให้สอบถามได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง โทร.๐ ๒๒๗๐ ๖๔๐๐ ค่ะ

new ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เฉพาะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สามารถลงทะเบียน ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ตั้งแต่บัดนี้ คลิก

new มติ ครม. วันที่ ๑๖ มิ.ย. ๕๘ กำหนดให้ส่วนราชการที่มีโครงการ/รายการที่ยังไม่ได้เสนอให้รัฐมนตรีพิจารณา ให้ความเห็นชอบในการดำเนินการต่อ หรือปรับแผน ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีภายในวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๕๘ และเสนอต่อ คตร. เพื่อรวบรวมเสนอ ครม. พิจารณา รวมทั้งจะต้องเริ่มดำเนินการหรือก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ก.ค. ๕๘ เท่านั้น

  
    ( )    
เผยแพร่ร่าง TOR ซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมการติดตั้ง สำหรับโครงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ครั้งที่2) (ฉบับแรก)
 
    ( )    
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง สอบราคาขายกล่องกระดาษที่ชำรุด เศษกระดาษ และเอกสารอื่นๆ ที่ใช้ไม่ได้
 
    ( )    
ประกาศราคากลาง จ้างทำสมุดบันทึกเพื่อเผยแพร่การดำเนินงานของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมณ พ.ศ. 2558 โดยวิธีพิเศษ
 
    ( )    
ประกาศราคากลาง จัดจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารประกอบการจัดโครงการสัมมนา
 
    ( )    
เผยแพร่ร่าง TOR โครงการทดแทนระบบอินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต และสำนักงานอัตโนมัติ (ฉบับหลัง)
 
    ( )    
ประกาศราคากลาง ปรับปรุงห้องน้้า ชั้น 3 อาคาร 3 ชั้น 3 อาคารใหม่ ชั้น 1-6 อาคาร 9
 
    ( )    
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงพื้นฐานด้านเครือข่ายและระบบสื่อสารภายในของสำนักงานในส่วนภูมิภาค 85 แห่ง
 
    ( )    
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย และอุปกรณ์ระบบสื่อสารพร้อมการติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับโครงการปรับปรุงพื้นฐานด้านเครื่อข่ายและระบบสื่อสารภายในของสำนักงานในส่วนภูมิภาค จำนวน 85 แห่ง
 
    ( )    
เผยแพร่ร่าง TOR โครงการทดแทนระบบอินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต และสำนักงานอัตโนมัติ (ฉบับแรก)
 
    ( )    
ประกาศราคากลางจ้างออกแบบก่อสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์ (DATA CENTER)ของกรมบัญชีกลาง
 
  <<   <   ...  2  3  4  ...  >   >>
หน้าที่ : 3 จาก 53
   

   
 
>> แสดงทั้งหมด
>> แสดงทั้งหมด