new ตั้งแต่วันที่ ๓ ส.ค. ๕๘ เป็นต้นไปส่วนราชการ/ผู้ค้าภาครัฐ ต้องการสอบถาม e-bidding/e-market ให้สอบถามได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง โทร.๐ ๒๒๗๐ ๖๔๐๐ ค่ะ

new ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เฉพาะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สามารถลงทะเบียน ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ตั้งแต่บัดนี้ คลิก

new มติ ครม. วันที่ ๑๖ มิ.ย. ๕๘ กำหนดให้ส่วนราชการที่มีโครงการ/รายการที่ยังไม่ได้เสนอให้รัฐมนตรีพิจารณา ให้ความเห็นชอบในการดำเนินการต่อ หรือปรับแผน ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีภายในวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๕๘ และเสนอต่อ คตร. เพื่อรวบรวมเสนอ ครม. พิจารณา รวมทั้งจะต้องเริ่มดำเนินการหรือก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ก.ค. ๕๘ เท่านั้น

 







 
    ( )    
ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการเสริมสร้างคุณภาพงานตรวจสอบภายในสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
    ( )    
ประกาศราคากลางโครงการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานภาครัฐ
 
    ( )    
ประกาศราคากลาง จ้างดำเนินการโครงการ "เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเช๊ยน (ASEAN Economics Community-AEC)"
 
    ( )    
ประกาศราคากลาง งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในภาครัฐสำหรับผู้ตรวจสอบภายในมือใหม่
 
    ( )    
ประกาศราคากลาง จัดจ้างพิมพ์คู่มือนายทะเบียน และเอกสารประกอบการบรรยาย จำนวน 3,200 ชุด
 
    ( )    
ประกาศราคากลาง จ้างจัดงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเจ้าหน้าที่ของกรมบัญชีกลางที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้
 
    ( )    
ประกวดราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมการติดตั้ง สำหรับโครงการทดแทนระบบอินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต และสำนักงานอัตโนมัติ ( เพิ่มเติม)
 
    ( )    
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมการติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ครั้งที่2)
 
    ( )    
ประกาศราคากลาง โครงการพัฒนาบัญชีรายการและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เพื่อใช้ในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสวัสดิการข้าราชการ
 
    ( )    
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมการติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับโครงการทดแทนระบบอินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต และสำนักงานอัตโนมัติ
 
  <<   <   1  2  3  ...  >   >>
หน้าที่ : 2 จาก 53
   

   
 
>> แสดงทั้งหมด
>> แสดงทั้งหมด