กฎหมายว่าด้วยการกลับไปใช้สิทธิในพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ พ.ศ. 2494 (undo) คาดว่าจะมีผลใช้บังคับ ธันวาคม  2557 ขณะนี้ยังไม่เปิดรับสมัคร 

 ประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คลิก

 งานคืนความสุขให้คนไทยจากใจกระทรวงการคลัง สนใจรายละเอียด คลิก 
    ( )    
ประกาศราคากลางโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
 
    ( )    
ประกาศราคากลางโครงการพัฒนาศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (Disaster Recovery Center) ของกรมบัญชีกลาง
 
    ( )    
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมการติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
 
    ( )    
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 
    ( )    
ประกาศราคากลางกาคำนวณราคากลางจ้างพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญ(e-Pension) และการดำเนินการกลับไปใช้สิทธิ์ในบำเหน็จบำนาญข้าราชการตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494
 
    ( )    
ประกาศราคากลางโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำ HA (High Availability) ในลักษณะ Active by Active ศูนย์หลักสำหรับโครงการระบบจ่ายตรงเงิืนเดือนและค่าจ้างประจำ
 
    ( )    
เผยแพร่ร่าง TOR โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับหลัง)
 
    ( )    
ประกาศราคากลาง  จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์รอบอาคารกรมบัญชีกลาง
 
    ( )    
ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลการคลังและเศรษฐกิจของจังหวัด (CFO)
 
    ( )    
ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (จ่ายตรงเงินเดือน)
 
  <<   <   1  2  3  ...  >   >>
หน้าที่ : 2 จาก 50
   

   
 
>> แสดงทั้งหมด
>> แสดงทั้งหมด