กรมบัญชีกลาง ขอเชิญบูชาพระพุทธสิทธัตถศาสดาและวัตถุมงคล รุ่นกรมบัญชีกลาง ๑๒๐ ปี สนใจ คลิก 

 กฎหมายว่าด้วยการกลับไปใช้สิทธิในพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ พ.ศ. 2494 (undo) คาดว่าจะมีผลใช้บังคับ ธันวาคม  2557 ขณะนี้ยังไม่เปิดรับสมัคร 

 

  
    ( )    
รายงานการจัดซื้อ/จัดจ้างของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เดือน ต.ค.56 - ธ.ค. 56
 
    ( )    
ประกาศราคากลางกรมบัญชีกลาง เรื่อง จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการตรวจสอบการเบิกจ่ายค่ายาตามมาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ การศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบระบบการตรวจสอบการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลภายใต้ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
 
    ( )    
ประกาศราคากลางกรมบัญชีกลาง เรื่อง จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการศึกษาวิเคราะห์เพื่อพัฒนารูปแบบวิธีการจ่ายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกฯ
 
    ( )    
รายงานการจัดซื้อ/จัดจ้างของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เดือน ส.ค.- ก.ย. 2556
 
    ( )    
ประกาศราคากลางกรมบัญชีกลาง  เรื่อง การจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียนประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 
    ( )    
ประกาศราคากลางกรมบัญชีกลาง เรื่อง จ้างปรับปรุงห้องสุขาชาย หญิง อาคาร 9 ชั้น 7 และ อาคารใหม่ชั้น 7
 
    ( )    
เผยแพร่ร่าง TOR โครงการพัฒนาระบบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (ฉบับหลัง ครั้งที่ 2)
 
    ( )    
ประกาศราคากลางการพัฒนาระบบเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 
    ( )    
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง จ้างซ่อมตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ NEC ห้องโอโปอเรเตอร์ (Operater)
 
    ( )    
เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา สำหรับการประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 13 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2557
 
  <<   <   1  2  3  ...  >   >>
หน้าที่ : 2 จาก 41
   

   
 
>> แสดงทั้งหมด
>> แสดงทั้งหมด