ประชาสัมพันธ์ข้อมูลตามมาตราการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้าน) คลิก

หลักสูตร บงส. รุ่นที่ 3 เปิดรับสมัครแล้ว คลิก 
    ( )    
เช่าบริการเครือข่าย Link Internet ระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์หลักกับศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองของโครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือนค่าจ้างประจำ
 
    ( )    
ประกาศราคากลางการจัดซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
 
    ( )    
ประกาศราคากลางการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม
 
    ( )    
ประกาศราคากลางโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (Disaster Recovery Center) ของกรมบัญชีกลาง
 
    ( )    
เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์สำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับหลัง)
 
    ( )    
ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ(จ่ายตรงเงินเดือน)
 
    ( )    
ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาและแก้ไขอุปกรณ์สนับสนุนห้องศูนย์คอมพิวเตอร์(Data Center)
 
    ( )    
ประกาศราคากลางจ้างบริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบเครือข่าย
 
    ( )    
ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องปรับอากาศชนิดพิเศษ
 
    ( )    

ประกาศราคากลางจ้างวิเคราะห์และรายงานผลภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์

 
  <<   <   1  2  3  ...  >   >>
หน้าที่ : 2 จาก 58
   

   
 
>> แสดงทั้งหมด
>> แสดงทั้งหมด