newมติ ครม. วันที่ ๑๖ มิ.ย. ๕๘ กำหนดให้ส่วนราชการที่มีโครงการ/รายการที่ยังไม่ได้เสนอให้รัฐมนตรีพิจารณา ให้ความเห็นชอบในการดำเนินการต่อ หรือปรับแผน ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีภายในวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๕๘ และเสนอต่อ คตร. เพื่อรวบรวมเสนอ ครม. พิจารณา รวมทั้งจะต้องเริ่มดำเนินการหรือก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ก.ค. ๕๘ เท่านั้น

  
    ( )    
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมการติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ครั้งที่2)
 
    ( )    
ประกาศราคากลาง โครงการพัฒนาบัญชีรายการและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เพื่อใช้ในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสวัสดิการข้าราชการ
 
    ( )    
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมการติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับโครงการทดแทนระบบอินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต และสำนักงานอัตโนมัติ
 
    ( )    
เผยแพร่ร่าง TOR ซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมการติดตั้ง สำหรับโครงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ครั้งที่2) (ฉบับแรก)
 
    ( )    
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง สอบราคาขายกล่องกระดาษที่ชำรุด เศษกระดาษ และเอกสารอื่นๆ ที่ใช้ไม่ได้
 
    ( )    
ประกาศราคากลาง จ้างทำสมุดบันทึกเพื่อเผยแพร่การดำเนินงานของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมณ พ.ศ. 2558 โดยวิธีพิเศษ
 
    ( )    
ประกาศราคากลาง จัดจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารประกอบการจัดโครงการสัมมนา
 
    ( )    
เผยแพร่ร่าง TOR โครงการทดแทนระบบอินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต และสำนักงานอัตโนมัติ (ฉบับหลัง)
 
    ( )    
ประกาศราคากลาง ปรับปรุงห้องน้้า ชั้น 3 อาคาร 3 ชั้น 3 อาคารใหม่ ชั้น 1-6 อาคาร 9
 
    ( )    
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงพื้นฐานด้านเครือข่ายและระบบสื่อสารภายในของสำนักงานในส่วนภูมิภาค 85 แห่ง
 
  <<   <   1  2  3  ...  >   >>
หน้าที่ : 2 จาก 52
   

   
 
>> แสดงทั้งหมด
>> แสดงทั้งหมด