กฎหมายว่าด้วยการกลับไปใช้สิทธิในพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ พ.ศ. 2494 (undo) คาดว่าจะมีผลใช้บังคับ ธันวาคม  2557 ขณะนี้ยังไม่เปิดรับสมัคร 

 ประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คลิก

 งานคืนความสุขให้คนไทยจากใจกระทรวงการคลัง สนใจรายละเอียด คลิก 
    ( )    
ประกาศราคากลาง  จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์รอบอาคารกรมบัญชีกลาง
 
    ( )    
ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลการคลังและเศรษฐกิจของจังหวัด (CFO)
 
    ( )    
ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (จ่ายตรงเงินเดือน)
 
    ( )    
ประกาศราคากลาง  จ้างบำรุงรักษาระบบสำนักงานอัตโนมัติ (E-Office)
 
    ( )    
ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 
    ( )    
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์
 
    ( )    
ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงห้องประชุม ชั้น 6
 
    ( )    
ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขลิฟต์ ยี่ห้อ ฮิตาชิ
 
    ( )    
ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง (Civil)
 
    ( )    
เผยแพร่ร่าง TOR โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย(ฉบับแรก)
 
  <<   <   1  2  3  ...  >   >>
หน้าที่ : 2 จาก 49
   

   
 
>> แสดงทั้งหมด
>> แสดงทั้งหมด