ตามที่ปรากฎข่าวว่า กฎหมาย กบข.ให้กลับไปใช้สิทธิบำเหน็จบำนาญตามเดิมได้แล้ว กรมบัญชีกลางขอชี้แจงว่า เนื่องจากกฎหมายดังกล่าวที่เคยผ่านสภาฯ วาระ 1 แล้ว แต่มีการยุบสภาเมื่อ 9 ธันวาคม 2556 จึงไม่ได้พิจารณาในวาระ 2-3 ซึ่งตามขั้นตอนของกฎหมาย ต้องรอรัฐบาลชุดใหม่พิจารณาอีกครั้ง

**ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุ 1 ตุลาคม 2557 สามารถยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้าได้แล้วที่ส่วนราชการต้นสังกัด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รายละเอียด คลิก **
***เนื่องจากระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล ทำให้ไม่สามารถเข้าใช้งานได้เป็นการชั่วคราว***

  
    ( )    
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง จ้างซ่อมตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ NEC ห้องโอโปอเรเตอร์ (Operater)
 
    ( )    
เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา สำหรับการประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 13 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2557
 
    ( )    
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารกรมบัญชีกลาง ระยะเวลา 2 เดือน
 
    ( )    
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารกรมบัญชีกลาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)
 
    ( )    
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง จ้างติดตั้งพรมบริเวณห้องประชุมชั้น 7 อาคารใหม่
 
    ( )    
ประกาศราคากลางโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำเหน็จบำนาญ (e-Pension) เพื่อรองรับการเลือกรับสิทธิสำหรับผู้รับบำนาญสมาชิก กบข.
 
    ( )    
ประกาศราคากลางโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับโครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
 
    ( )    
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์
 
    ( )    
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมการติดตั้งระบบซอฟแวร์ Microsoft office ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (เพิ่มเติม)
 
    ( )    
ประกาศราคากลางการซื้อระบบการจัดทำรายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น
 
  <<   <   1  2  3  ...  >   >>
หน้าที่ : 2 จาก 40
   

   
 
>> แสดงทั้งหมด
>> แสดงทั้งหมด