( )    
ประกาศราคากลางเช่าใช้บริการระบบสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ต Internet
 
    ( )    
ประกาศราคากลางเช่าใช้บริการระบบสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ต Internet
 
    ( )    
ประกาศราคากลางเช่าใช้บริการเครือข่ายสำหรับโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
 
    ( )    
ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาสำหนับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับแรก)
 
    ( )    
ประกาศราคากลรางโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
    ( )    
ประกาศราคากลางโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างภาีครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 
    ( )    
ประกาศราคากลางการเช่าใช้บริการเครือข่ายเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมบัญชีกลางกับสำนักทะเบียนกลางกรมบัญชีกลาง
 
    ( )    
ประกาศราคากลางโครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลภายใต้ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและการพยากรณ์ภาระงบประมาณด้านค่ารักษาพยาบาลภายใต้ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2578
 
    ( )    
ประกาศราคากลางการจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 
    ( )    
ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขลิฟต์ ยี่ห้อ โอทิส จำนวน 2 เครื่อง (แบบรวมอะไหล่)
 
  <<   <   1  2  3  ...  >   >>
หน้าที่ : 2 จาก 57
   

   
 
>> แสดงทั้งหมด
>> แสดงทั้งหมด