ประชาสัมพันธ์ข้อมูลตามมาตราการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้าน) คลิก

หลักสูตร บงส. รุ่นที่ 3 เปิดรับสมัครแล้ว คลิก


 
 
  แบบคำร้องขอใช้บริการ GFMIS Token Key(กรณีปลดล็อกหรือขอใหม่)  
แบบคำร้องขอใช้บริการ GFMIS Token Key(กรณีปลดล็อกหรือขอใหม่)
 
 
  แบบลงทะเบียนผู้มีสิทธิขอใช้ GFMIS Token Key 
แบบลงทะเบียนผู้มีสิทธิขอใช้ GFMIS Token Key
 
 
  แบบคำร้องขอปลดล็อดและเปลี่ยนรหัสผ่าน (รหัสผู้ใช้ L ,E ,R ,I ) 
แบบคำร้องขอปลดล็อดและเปลี่ยนรหัสผ่าน (รหัสผู้ใช้ L ,E ,R ,I )
 
 
  แบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย 
แบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย
 
 
  หนังสือยืนยันแสดงตัวบุคคล 
หนังสือยืนยันแสดงตัวบุคคล
 
 
  แบบคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ 
แบบคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ
 
 
  แบบฟอร์มใบมอบฉันทะรับเช็คช่วยชาติ 
แบบฟอร์มใบมอบฉันทะรับเช็คช่วยชาติ
 
 
  แบบฟอร์มใบนำส่งเช็ค  
แบบฟอร์มใบนำส่งเช็ค
 
 
  แบบฟอร์มแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 
ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ขอส่งแบบฟอร์ม
แผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 สำหรับหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายลงทุนเกิน 1,000 ล้านบาท จำนวน 21 หน่วยงาน และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหมที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายอื่นซึ่งเป็นรายจ่ายลงทุน จำนวน 5 หน่วยงาน โดยขอให้กรอกข้อมูลรายงานแผนการเบิกจ่ายเงิน ส่งมายังกรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 สำหรับรอบต่อไป
ขอให้ส่งรายงานมายังกรมบัญชีกลางทุกวันที่ 15 และวันที่ 30 ของเดือน ผ่านทาง E-mail Address :
disadmgr@cgd.go.th โดยมีรายละเอียดแบบฟอร์ม ตามไฟล์ที่แนบ
 
 
  หนังสือโอนสิทธิ์ 

 
 
  <<   <   ...  3  4  5  ...  >   >>
หน้าที่ : 4 จาก 7
 
 
  

   
 
>> แสดงทั้งหมด
>> แสดงทั้งหมด