new ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เฉพาะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สามารถลงทะเบียน ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ตั้งแต่บัดนี้ คลิก

new มติ ครม. วันที่ ๑๖ มิ.ย. ๕๘ กำหนดให้ส่วนราชการที่มีโครงการ/รายการที่ยังไม่ได้เสนอให้รัฐมนตรีพิจารณา ให้ความเห็นชอบในการดำเนินการต่อ หรือปรับแผน ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีภายในวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๕๘ และเสนอต่อ คตร. เพื่อรวบรวมเสนอ ครม. พิจารณา รวมทั้งจะต้องเริ่มดำเนินการหรือก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ก.ค. ๕๘ เท่านั้น

 


 
 
  แบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย 
แบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย
 
 
  หนังสือยืนยันแสดงตัวบุคคล 
หนังสือยืนยันแสดงตัวบุคคล
 
 
  แบบคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ 
แบบคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ
 
 
  แบบฟอร์มใบมอบฉันทะรับเช็คช่วยชาติ 
แบบฟอร์มใบมอบฉันทะรับเช็คช่วยชาติ
 
 
  แบบฟอร์มใบนำส่งเช็ค  
แบบฟอร์มใบนำส่งเช็ค
 
 
  แบบฟอร์มแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 
ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ขอส่งแบบฟอร์ม
แผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 สำหรับหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายลงทุนเกิน 1,000 ล้านบาท จำนวน 21 หน่วยงาน และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหมที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายอื่นซึ่งเป็นรายจ่ายลงทุน จำนวน 5 หน่วยงาน โดยขอให้กรอกข้อมูลรายงานแผนการเบิกจ่ายเงิน ส่งมายังกรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 สำหรับรอบต่อไป
ขอให้ส่งรายงานมายังกรมบัญชีกลางทุกวันที่ 15 และวันที่ 30 ของเดือน ผ่านทาง E-mail Address :
disadmgr@cgd.go.th โดยมีรายละเอียดแบบฟอร์ม ตามไฟล์ที่แนบ
 
 
  หนังสือโอนสิทธิ์ 

 
 
  หนังสือให้ความยินยอมทำนิติกรรม 

 
 
  หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยเหลือสำหรับผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญ 

 
 
  หนังสือรับสภาพหนี้ใหม่ 

 
 
  <<   <   ...  3  4  5  ...  >   >>
หน้าที่ : 4 จาก 7
 
 
  

   
 
>> แสดงทั้งหมด
>> แสดงทั้งหมด