ตามที่ชะลอการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือ(8-15 เท่า) ตามมาตรการปรับปรุงอัตรากาลังของส่วนราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามหนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420.1/ว 373 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2552 เมื่อใดกฎหมายจะมีผลใช้บังคับ
คำตอบ    กฎหมายดังกล่าวประกาศแล้วมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2553 ขณะนี้กรมบัญชีกลางเร่งดาเนินการตรวจอนุมัติสั่งเงินมาตรการดังกล่าวคาดว่าทุกท่านจะได้รับเงินภายในเดือนมีนาคม 2553
กรมบัญชีกลางมีหนังสือขอให้ส่งสำเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อใช้ในการตรวจสอบแก้ไขข้อมูลประวัติของผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญใช่หรือไม่และการส่งหลักฐานดังกล่าวมีผลต่อการจ่ายบำนาญหรือค่ารักษาพยาบาลหรือไม่
คำตอบ    การขอหลักฐานดังกล่าวเพื่อใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงฐานข้อมูลของผู้รับเบี้ยหวัดบานาญให้ถูกต้อง ....
เพราะเหตุใดยอดเงินรายได้ในใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายประจาปีภาษี 2551 จึงสูงกว่า ปีภาษี 2552
คำตอบ    เงินรายได้ในปีภาษี 2551 (เดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม 2551) มีรายการตกเบิกเงิน ช.ค.บ.มาตรา 4 เอกาทศ จานวน 3 เดือน เนื่องจาก...

 

ทราบมาว่าถ้าหากเข้าร่วมโครงการจ่ายตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลางแล้ว
ทราบมาว่าถ้าหากเข้าร่วมโครงการจ่ายตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลางแล้ว จะต้องใช้บัญชีเงินฝาก ของธนาคารกรุงไทยฯ เท่านั้น ไม่ทราบว่าจริงหรือไม่ครับ หากประสงค์จะใช้บัญชีเงินฝากธนาคาร ไม่ทราบว่าจะใช้ได้หรือไม่ครับ
ประสงค์จะขอหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ของผู้มีสิทธิรับบำนาญ
ประสงค์จะขอหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ของผู้มีสิทธิรับบำนาญที่เข้าร่วมโครงการจ่ายตรงของกรมบัญชีกลาง
   
  <<   <   ...  29  30  31  ...  >   >>
หน้าที่ : 30 จาก 33