10. ข้าราชการที่ได้รับอันตราย ถูกประทุษร้าย หรือป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่จนเป็นเหตุให้ทุพพลภาพจนออกจากราชการ และกลับเข้ารับราชการตาม พรบ. สงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2546 เมื่อออกจากราชการจะได้รับสิทธิอะไรบ้าง
คำตอบ  สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อรับราชการต่อมา . . .
ถามตอบประจำเดือนสิงหาคม 2553

การนับเวลาทวีคูณตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2550 ข้อ 20 ให้หน่วยงานของรัฐนับเวลาที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติงานในหน้าที่ประจำในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นทวีคูณ หมายถึงอะไร
คำตอบ     การนับเวลาทวีคูณตามระเบียบดังกล่าวเพื่อประโยชน์ใน . . .
กรณีผู้รับเบี้ยหวัดกลับเข้ารับราชการในตำแหน่งซึ่งมีสิทธิจะได้รับบำเหน็จบำนาญตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ จะหมดสิทธิรับเบี้ยหวัด และหากเข้ารับราชการเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นหมายความรวมถึงข้าราชการกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาดัวยหรือไม่
คำตอบ    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น รวมถึงข้าราชการ . . .
ขณะนี้ พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553 บัญญัติให้การนำสิทธิบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงินได้ ดังนั้น ผู้รับบำนาญประเภทใดบ้างที่จะขอกู้เงินได้ และการกู้เงินดังกล่าวสามารถกู้ได้เมื่อใด
คำตอบ    ผู้รับบำนาญที่มีสิทธิขอกู้เงินโดยนำบำเหน็จตกทอดไปค้ำประกัน ตาม  . . .
   
  <<   <   ...  22  23  24  ...  >   >>
หน้าที่ : 23 จาก 33