CGD Internet
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
หนังสือเวียน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
96195 25/05/2561 แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ที่ สท 0003/ ว 2000 ลว. 24 พ.ค. 2561) 20
92883 17/04/2561 แจ้งเลื่อนการประชุมชี้แจงโครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ สำหรับบุคลากรของส่วนราชการในภูมิภาค (ด่วนที่สุด ที่ สท 0003/ว 000198 ลว. 17 เม.ย. 61) 24
91980 30/03/2561 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการประเภทผู้ป่วยนอกโดยใช้บัตรประชาชน (ด่วนที่สุด ที่ สท 0003/ว 000027 ลว. 30 มี.ค. 61) 7
91911 28/03/2561 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.3/ว 93 ลว. 20 ก.พ. 2561) 8
91910 27/03/2561 การกำหนดแบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ของหน่วยงานของรัฐ (ด่วนที่สุด ที่ กค (กอร) 0405.2/ว 124 ลว.9 มี.ค. 2561) 2
90656 13/03/2561 หลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 20 ลว. 2 มี.ค. 61) 9
90654 13/03/2561 การส่งเรื่องขอรับบำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จลูกจ้าง สำหรับผู้ที่จะพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ที่ กค 0428.3/ว154 ลว.9 มีนาคม 2561) 9
90245 07/03/2561 แบบรายงานแผนคาดการณ์ / ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน 59
89914 02/03/2561 รายงานการประชุมและการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2561 11
89268 20/02/2561 หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับ KTB Corporate Online , บริการรับเงินผ่านเครื่อง EDC , QR Code 31
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 148 รายการ
processing time 0.669 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 43 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 70,908 คน)