CGD Internet
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
หนังสือเวียน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
85992 12/01/2561 ข้อมูลผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง (นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข) 3
85910 11/01/2561 ขอความร่วมมือแจ้งปัญหาอุปสรรคการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 7
84844 26/12/2560 แผนขับเคลื่อนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ที่ สท 0003/ว 000180 ลว.25 ธ.ค.2560) 4
83381 06/12/2560 การดำเนินการกรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอรายเดียว (ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 453 ลว.28 พ.ย.2560) 2
83374 06/12/2560 แนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 128 (ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 452 ลว.28 พ.ย.2560) 4
82071 13/11/2560 แนวทางปฏิบัติการดำเนินการรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ด่วนที่สุด ที่ นร 0702/ว 4 ลว. 24 ต.ค.60) 3
82070 13/11/2560 แนวทางปฏิบัติในการจัดทำสัญญาภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว418 ลว.3 พ.ย.60) 3
82069 13/11/2560 กำหนดแบบประกาศและเอกสารเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e – market) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding) และวิธีสอบราคา (ด่วนที่สุด ที่ กค(กนบ)0405.2/ว410 ลว.24 ต.ค.60) 0
81891 30/10/2560 การยกเว้นการปฏิบัติตามกฎกระทรวงเรื่องพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน หมวด 6 พัสดุส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข เกี่ยวกับการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 398 ลว. 12 ต.ค. 60) 2
81889 30/10/2560 อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการหมวดที่ 6 ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และหมวดที่ 7 ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา (ที่ กค 0416.2/ว 393 ลว. 10 ต.ค. 2560) 2
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 138 รายการ
processing time 0.534 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 49 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 55,889 คน)