CGD Internet
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
หนังสือเวียน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
03522 17/09/2561 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS (ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว100 ลงวันที่ 7 ก.ย. 2555) 1
03520 17/09/2561 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและ/หรือการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS (ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว104 ลงวันที่ 14 ก.ย. 2555) 0
03517 17/09/2561 หลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว92 ลงวันที่ 17 ก.ย. 2561) 3
02750 31/08/2561 หลักเกณฑ์การขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 84 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2561) 3
02294 30/08/2561 ส่งรายงานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 7/2561 (ที่ สท 0003/ว000061 ลว. 30 ส.ค. 2561) 3
02113 28/08/2561 การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 365 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2561) 2
02004 24/08/2561 หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการเงินประจำปี (ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.2/ว 67 ลว. 23 ก.ค. 2561) 6
02754 24/08/2561 กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) (ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 379 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561) 0
02746 24/08/2561 ซ้อมความเข้าใจการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.3/ว 377 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561) 4
02744 24/08/2561 การปิดงวดบัญชีสำหรับการบัญชีและรายงานการเงินในระบบ GFMIS (ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.3/ว 376 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561) 2
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 162 รายการ
processing time 0.683 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 37 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 76,707 คน)