CGD Internet
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
หนังสือเวียน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
92941 18/04/2561 ว 110 แบบสอบถามการใช้บริการระบ KTB Corporate Online การติดตั้ง และการรับเงินผ่าน EDC และ QR Code 31
91886 29/03/2561 สำเนาหนังสือ 7 เรื่อง 23
91399 22/03/2561 084 สำเนาหนังสือ 1 เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อจ่ายเงิน รับเงินและนำเงินส่งคลังผ่านระบบฯ 25
91398 22/03/2561 ว085 สำเนาหนังสือ 1 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีในการรับเงินและนำเงินส่งคลังกรณีผู้เสนอราคาฯ 14
90775 15/03/2561 ว 078 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนสมัครเป็นสมาชิกวารสารกรมบัญชีกลาง ประจำปี พ.ศ.2561 12
90739 14/03/2561 ขอส่งสำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 20 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 19
90604 13/03/2561 ว 074 ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายเกี่ยวกับการใช้งานระบบ KTB Coporate Online เพื่อการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลัง 88
90383 09/03/2561 ขอสำเนาเอกสาร 3 เรื่อง 17
89742 28/02/2561 060 สำเนาหนังสือ2 เรื่อง 19
88941 15/02/2561 ว 01380 ขอเชิญประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 5/2561 47
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 161 รายการ
processing time 0.57 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 51 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 68,348 คน)