CGD Internet
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
หนังสือเวียน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
01656 15/08/2561 ว217 สำเนาหนังสือ เรื่อง แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลฯ 0
00639 06/08/2561 ว 06018 ซ้อมความเข้าใจเรื่องการส่งข้อมูลรายงานรายรับ-รายจ่ายไตรมาสขององค์กรปกครองท้องถิ่นฯ 60
97808 28/06/2561 ขอส่งสำเนาหนังสือ 2 เรื่อง (แจ้งรายชื่่อผู้ทิ้งงาน,หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้างประจำตามโครงการจ่ายเงินเข้าบัญชี) 23
97344 20/06/2561 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 28
97014 14/06/2561 159 การสำรวจเจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งให้ปฎิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุภาครัฐ 83
96505 05/06/2561 ว 155 สำเนาหนังสือ 1 เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยไม่จ่ายจากเงินนอกงบประมาร พ.ศ. 2561 21
96383 04/06/2561 ว 149 สำเนาหนังสือ 2 เรื่อง (รายชื่อผู้ทิ้งงาน) 7
95942 28/05/2561 04013 ประมาณการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน งปม. พ.ศ. 2561 57
95345 10/05/2561 ขอเชิญประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 6/2561 31
93833 01/05/2561 ว 124 ยกเลิกการจัดส่งข้อมูลเพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด GPP 20
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 173 รายการ
processing time 0.783 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 70 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 80,869 คน)