CGD Internet
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
หนังสือเวียน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
97014 14/06/2561 159 การสำรวจเจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งให้ปฎิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุภาครัฐ 56
96505 05/06/2561 ว 155 สำเนาหนังสือ 1 เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยไม่จ่ายจากเงินนอกงบประมาร พ.ศ. 2561 10
96383 04/06/2561 ว 149 สำเนาหนังสือ 2 เรื่อง (รายชื่อผู้ทิ้งงาน) 4
95942 28/05/2561 04013 ประมาณการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน งปม. พ.ศ. 2561 28
95345 10/05/2561 ขอเชิญประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 6/2561 25
93833 01/05/2561 ว 124 ยกเลิกการจัดส่งข้อมูลเพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด GPP 16
93736 30/04/2561 ว122 สำเนาหนังสือ 3 เรื่อง รายชื่อผู้ทิ้งงาน รายชื่อผู้ทิ้งงาน การใช้ใบเสร็จรับเงิน 5
93632 27/04/2561 ว120 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้บริการข้อมูลทางวิชาการด้านกฏหมายการเงินการคลัง 17
92941 18/04/2561 ว 110 แบบสอบถามการใช้บริการระบ KTB Corporate Online การติดตั้ง และการรับเงินผ่าน EDC และ QR Code 78
91886 29/03/2561 สำเนาหนังสือ 7 เรื่อง 31
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 169 รายการ
processing time 0.605 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 51 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 74,940 คน)