CGD Internet
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
ทำเนียบคลัง
ชื่อ-นามสกุล
ตั้งแต่ พ.ศ. ถึง พ.ศ.
ชื่อ-นามสกุล
ตั้งแต่ พ.ศ. ถึง พ.ศ.
1. นาย พินิจ บรรณากร
-
13. นาย สนิตย์ ทองคำ
ต.ค. 2531 - ก.ย. 2533
2. นาย เฉลิม ณ สงขลา
ม.ค. 2494 -
14. นาย มนู ศรีทองกุล
ต.ค. 2533 - ก.ย. 2537
3. นาย เหมือน บูนณศิริ
ม.ค. 2505 -
15. นาย ชาครีย์ ณ นคร
ต.ค. 2537 - ก.ย. 2538
4. นาย เคลือบ นุกูลศิริ
-
16. นาย กิตติศักดิ์ รัตนพันธ์
ต.ค. 2538 - ก.ย. 2539
5. นาย จำนง พิบูลย์
-
17. นาย ธนิต จิตนุพงษ์
ต.ค. 2539 - พ.ย. 2542
6. นาย วิบูลย์ ภิรมย์
-
18. นาย สะอาด คงแสง
พ.ย. 2542 - ต.ค. 2545
7. นาย สมศักดิ์ เลี่ยนพาณิชย์
- ธ.ค. 2541
19. นาง กิตติมา นวลทวี
ต.ค. 2545 - ม.ค. 2549
8. นาย ทวี วรรณะ
ธ.ค. 2514 - ก.ย. 2515
20. นางสาว ดวงดาว บำรุงเมือง
มี.ค. 2549 - ต.ค. 2551
9. นาย ประวัติ ธรรมรัตน์
ต.ค. 2515 - ก.ย. 2519
21. นางสาว นวลพรรณ ทัดวอน
ต.ค. 2551 - ก.ย. 2552
10. นาย สนั่น ปสันตา
ต.ค. 2519 - ก.ย. 2524
22. นาย ทวีศักดิ ยิ้มตระกูล
พ.ย. 2553 - พ.ย. 2554
11. นาย สะอาด ศิริสวัสดิ
ต.ค. 2525 - ก.ย. 2528
23. นาง มัลลิกา อัพภาสกิจ
พ.ย. 2554 - ต.ค. 2558
12. นาย นิพนธ์ พลอินทร์
ต.ค. 2528 - ก.ย. 2530
24. นางสาว รำพา สุทธิธน
ต.ค. 2558 -
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 3 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 89,964 คน)