CGD Internet
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
ข่าวอบรมสัมมนา
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
07051 02/11/2561 รายชื่อผู้เข้าอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐในส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2561 33
07050 02/11/2561 รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม โครงการฝึกอบรมในการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจำ ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 18
06470 24/10/2561 310 การอบรมหลักสูตร "การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ" สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน 41
06468 19/10/2561 307 โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ "การตำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วย อิเล็กทรอนิกส์" สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานของหน่วยงานของรัฐในส่วนภูมิภาค 21
05990 18/10/2561 ว 302 การอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพในการปฎิบัติราชการของลูกจ้างประจำ 43
02444 03/09/2561 เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการฝึกอบรม กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 111
02293 30/08/2561 โครงการฝึกอบรม กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจในส่วนภูมิภาค วันที่ 30 สิงหาคม 2561 และ วันที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. 141
02006 24/08/2561 รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรม กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 437
01396 15/08/2561 213 โครงการกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 436
93963 02/05/2561 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์" 196
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 65 รายการ
processing time 0.669 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 122 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 92,382 คน)