CGD Internet
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
หนังสือเวียน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
03821 21/09/2561 ที่ กค 0410.5/ว 94 ลว. 20 ก.ย. 61 เรื่อง ขอความร่วมมือส่งรายงานการเงินประจำปีผ่านระบบ CFS 2
03820 21/09/2561 ด่วนที่สุด ที่ กค 402.5/ว 93 ลว. 20 ก.ย. 61 เรื่อง การเก็บเงินและการขยายเวลาเก็บเงินไว้ใช้จ่ายหลังสิ้นปีของส่วนราชการที่มีสำนักงานในต่างประเทศ 1
03797 21/09/2561 ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 420 ลว. 18 ก.ย. 61 เรื่อง การนำค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการออกกำลังกายมาส่งเบิกในระบบเบิกจ่ายตรง 9
03744 20/09/2561 ด่วนมาก ที่ กค 0405.4/ว 417 ลว. 17 ก.ย. 61 เรื่อง แจ้งการใช้งานรหัสสินค้าและบริการในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 13
03743 20/09/2561 ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 92 ลว. 17 ก.ย. 61 เรื่อง หลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน 19
03559 18/09/2561 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 414 ลว. 17 ก.ย 61 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างกรณีมิได้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 41
03558 18/09/2561 ด่วนที่สุด ที่ กค (กรท) 0405.3/ว 413 ลว. 14 ก.ย 61 เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐหมดอายุก่อนกรมบัญชีกลางประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในงานก่อสร้างของหน่วยงานข 29
03543 17/09/2561 ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.2/ ว 90 ลว. 12 ก.ย 61 เรื่อง ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ 22
03542 17/09/2561 ที่ กค 0416.4/ว 408 ลว. 12 ก.ย. 61 เรื่อง การเป็นสถานพยาบาลของทางราชการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 17
03438 14/09/2561 ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 9 ลว. 25 ม.ค. 61 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 5
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 552 รายการ
processing time 0.687 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 1,596 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 2,484,331 คน)