CGD Internet
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
หนังสือเวียน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
99283 18/07/2561 ที่ มห 0003/ว.837 ลว.17 ก.ค. 61 เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนและหลักเกณฑ์การประเมินผลผู้ประกอบการ "สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค 1
99281 18/07/2561 ที่ มห 0003/ว.835 ลว.17 ก.ค. 61 เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายลำดับรอง" สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค 3
98764 12/07/2561 ที่ มห 0003/ว.4063 ลว.12 ก.ค. 2561 เรื่อง ขอเชิญประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 9/2561 4
98279 05/07/2561 ด่วนที่สุด ที่ กค 0411.5/ว 000302 ลว. 4 ก.ค. 61 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions’ Electronic Filing) 29
98096 04/07/2561 ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 52 ลว. 12 มิ.ย. 61 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 24
97882 02/07/2561 ที่ กค 0416.4/ว 292 ลว. 29 มิ.ย. 61 เรื่อง การกำหนดให้โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลกเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ 15
97716 27/06/2561 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 289 ลว. 25 มิ.ย. 61 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า 77
97275 19/06/2561 ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 265 ลว. 8 มิ.ย. 61 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจกรณีการกำหนดชื่อรายการและคุณลักษณะของประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค 25
97012 14/06/2561 ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 49 ลว. 7 มิ.ย. 61 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 29
96991 14/06/2561 ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 44 ลว. 18 พ.ค. 61 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 24
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 521 รายการ
processing time 0.639 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 2,926 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 2,302,618 คน)