CGD Internet
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
ลงทะเบียนฝึกอบรม
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
01736 17/08/2561 ตอบรับการเข้าร่วมประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 10/2561 5
99147 17/07/2561 ตอบรับเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร“หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนและหลักเกณฑ์การประเมินผลผู้ประกอบการ” สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค วันที่ 9 สิงหาคม 2561 14
99145 17/07/2561 ตอบรับเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ” สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค วันที่ 8 สิงหาคม 2561 23
99144 17/07/2561 ตอบรับเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายลำดับรอง” สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค 6-7 สิงหาคม 2561 21
98765 12/07/2561 ตอบรับการเข้าร่วมประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 9/2561 1
96409 04/06/2561 ตอบรับการเข้าร่วมประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 8/2561 1
95389 16/05/2561 ตอบรับเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การคำนวนราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์" ในส่วนภูมิภาค วันที่ 11 มิ.ย. 61 4
93134 20/04/2561 ตอบรับประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมโครงการบัติสวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญ 0
92894 17/04/2561 ตอบรับการเข้าร่วมประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 7/2561 2
92249 03/04/2561 ตอบรับประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมโครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการสำหรับบุคลากรของส่วนภูมิภาค 13
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 59 รายการ
processing time 0.636 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 1,544 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 2,484,279 คน)