CGD Internet
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
ลงทะเบียนฝึกอบรม
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
07613 14/11/2561 ตอบรับการเข้าร่วมประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562 5
05537 11/10/2561 ตอบรับเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government procurement : e-GP) (ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง) สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานขอรัฐในส่วนภูมิภาค ในวันที่ 25 ตุลาคม 2561 20
01736 17/08/2561 ตอบรับการเข้าร่วมประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 10/2561 6
99147 17/07/2561 ตอบรับเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร“หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนและหลักเกณฑ์การประเมินผลผู้ประกอบการ” สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค วันที่ 9 สิงหาคม 2561 15
99145 17/07/2561 ตอบรับเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ” สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค วันที่ 8 สิงหาคม 2561 23
99144 17/07/2561 ตอบรับเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายลำดับรอง” สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค 6-7 สิงหาคม 2561 21
98765 12/07/2561 ตอบรับการเข้าร่วมประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 9/2561 1
96409 04/06/2561 ตอบรับการเข้าร่วมประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 8/2561 1
95389 16/05/2561 ตอบรับเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การคำนวนราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์" ในส่วนภูมิภาค วันที่ 11 มิ.ย. 61 4
93134 20/04/2561 ตอบรับประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมโครงการบัติสวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญ 0
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 61 รายการ
processing time 0.772 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 1,353 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 2,605,480 คน)