CGD Internet
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
ข่าวอบรมสัมมนา
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
96875 12/06/2561 วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตร การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์” ในส่วนภูมิมิภาค เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและเกี่ยวข้องกับการคำนวณราคากลาง 6
81113 07/11/2560 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการในส่วน 15
64827 28/04/2560 สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การคำนวนราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์” สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการในส่วนภูมิภาค เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กท 43
51744 04/11/2559 3 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 น. สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market: e-Market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-Bidding) 17
51743 03/11/2559 2 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 น. สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market: e-Market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-Bidding) 11
45732 02/09/2559 2 กันยายน 2559 สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การคำนวนราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์” สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการในส่วนภูมิภาค 20
45731 02/09/2559 1 กันยายน 2559 สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การคำนวนราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์” สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการในส่วนภูมิภาค 6
30616 17/12/2558 สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร“ด้วยวิธีการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-Market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-Bidding) 75
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 8 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 8 รายการ
processing time 0.648 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 2,948 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 2,302,640 คน)