CGD Internet
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
ข่าวประชาสัมพันธ์
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
02587 04/09/2561 กรมบัญชีกลางขอชี้แจงให้ทราบว่า การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 10
94907 10/05/2561 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดมุกดาหาร 18
84879 27/12/2560 รู้ไว้ใช่ว่า พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ใครได้ประโยชน์ (ตอนที่ 1 - 2) 23
84876 27/12/2560 ขั้นตอนการใช้บัตรพัสดุในการจัดซื้อจัดจ้าง 19
81132 01/11/2560 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศล.) เปิดโอกาสให้ผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติ ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี พ.ศ. 2560 ที่ยื่นขออุทรไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถอุทธรณ์กับหน่วยงานตรวจสอบโดยตรงได้อีกครั้งหนึ่ง 10
77760 20/09/2560 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ PR Welfare Card 7
74416 07/08/2560 เรียนเชิญและพิจารณาส่งบุคลากรเข้าอบรม หลักสูตร "บริหารจัดการองค์กร 4.0" และหลักสูตร "ผู้นำ 4.0" 16
73449 27/07/2560 พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560 41
73429 27/07/2560 ผู้ซื้อรถยนต์ตามมาตรการรถยนต์คันแรก ปฏิบัติผิดเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกำหนด 5
73425 27/07/2560 ขั้นตอนการพิมพ์หนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย 14
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 59 รายการ
processing time 0.654 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 1,356 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 2,600,919 คน)