หนังสือเวียน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
78374 27/09/2560 การขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ( ว 159 ) 2,220 565/332/ว 159.pdf
77895 21/09/2560 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ( ว 156 ) 3,490 793/1008/ว 156.pdf
77661 19/09/2560 การเก็บเงินและการขยายเวลาเก็บเงินไว้ใช้จ่ายหลังสิ้นปีของส่วนราชการที่มีสำนักงานในต่างประเทศ ( ว 153 ) 800 542/96/ว 153.pdf
76538 06/09/2560 การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS ( ว 339 ) 8,787 612/215/ว 339.pdf
76535 06/09/2560 หลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ( ว 146 ) 8,217 262/729/ว 146.pdf
76447 05/09/2560 หลักเกณฑ์การขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน ( ว 144 ) 2,093 771/53/ว 144.pdf
75123 17/08/2560 การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ( ว 307 ) 3,356 201/859/ว 307.pdf
64564 27/04/2560 การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2559 เหลือจ่ายกรณีไม่มีหนี้ผูกพันเพื่อนำมาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ ( ว 52 ) 2,674 959/127/ว 52.pdf
62519 04/04/2560 การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ( ว 42 ) 3,006 609/954/ว 42.pdf
61937 27/03/2560 การขยายเวลาเก็บเงินไว้ใช้จ่ายหลังสิ้นปีของส่วนราชการที่มีสำนักงานในต่างประเทศ ( ว 97 ) 665 1023/496/ว 97.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 43 รายการ
processing time 0.52 s