หนังสือเวียน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
04162 26/09/2561 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน ( ว 98 ) 4,598 444/602/ว 98,1.pdf
04126 26/09/2561 การขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ( ว 95 ) 729 643/1014/ว 95.pdf
03792 21/09/2561 การเก็บเงินและการขยายเวลาเก็บเงินไว้ใช้จ่ายหลังสิ้นปีของส่วนราชการที่มีสำนักงานในต่างประเทศ ( ว 93 ) 630 255/461/ว 93,0.pdf
03535 18/09/2561 หลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ( ว 92 ) 5,329 446/62/ว 92.pdf
02886 06/09/2561 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ( ว 85 ) 3,040 420/939/ว 85.pdf
02499 03/09/2561 หลักเกณฑ์การขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ( ว 84 ) 3,737 410/891/ว84 ลว.31ส.ค.61.pdf
01655 20/08/2561 การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( ว 365 ) 4,007 184/397/ว 365 ลว.17ส.ค.61.pdf
90960 16/03/2561 การขยายเวลาเก็บเงินไว้ใช้จ่ายหลังสิ้นปีของส่วนราชการที่มีสำนักงานในต่างประเทศ ( ว 137 ) 2,397 237/442/ว 137.pdf
89996 05/03/2561 หลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ( ว 20 ) 6,985 545/6/ว 20.pdf
78374 27/09/2560 การขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ( ว 159 ) 4,895 565/332/ว 159.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 52 รายการ
processing time 0.688 s