หนังสือเวียน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
50299 25/10/2559 การรายงานสถานะการก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2555 - 2558 ( ว 403 ) 1561 710/571/ว 403.pdf
49983 20/10/2559 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพัน ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ ( ว 407 ) 1324 843/1020/ว 407.pdf
47876 28/09/2559 การขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ( ว 379 ) 1186 356/135/ว 379.pdf
47608 23/09/2559 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน มาตรการสนับสนุนการเบิกจ่ายของภาครัฐในไตรมาสที่ 4 ปี 2559 ( ว 120 ) 3629 954/206/ว 120.pdf
47271 21/09/2559 การเก็บเงินและการขยายเวลาเก็บเงินไว้ใช้จ่ายหลังสิ้นปีของส่วนราชการที่มีสำนักงานในต่างประเทศ ( ว 368 ) 358 586/976/ว 368.pdf
46870 16/09/2559 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพันและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ( ว 112 ) 2542 738/298/ว 112.pdf
46133 08/09/2559 การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2559 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS ( ว 349 ) 2872 771/525/ว 349.pdf
45891 06/09/2559 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ( ว 101 ) 3506 579/726/ว 101.pdf
45458 31/08/2559 การขอขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2555 - 2558 ( ว 167 ) 1253 898/620/ว 167.pdf
45457 31/08/2559 การขยายเวลาเก็บเงินไว้ใช้จ่ายภายหลังสิ้นปีของส่วนราชการที่มีสำนักงานในต่างประเทศ ( ว 146 ) 155 478/63/ว 146.PDF
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 33 รายการ
processing time 0.432 s