หนังสือเวียน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
64564 27/04/2560 การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2559 เหลือจ่ายกรณีไม่มีหนี้ผูกพันเพื่อนำมาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ ( ว 52 ) 1,923 959/127/ว 52.pdf
62519 04/04/2560 การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ( ว 42 ) 2,120 609/954/ว 42.pdf
61937 27/03/2560 การขยายเวลาเก็บเงินไว้ใช้จ่ายหลังสิ้นปีของส่วนราชการที่มีสำนักงานในต่างประเทศ ( ว 97 ) 541 1023/496/ว 97.pdf
50299 25/10/2559 การรายงานสถานะการก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2555 - 2558 ( ว 403 ) 2,414 710/571/ว 403.pdf
49983 20/10/2559 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพัน ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ ( ว 407 ) 2,158 843/1020/ว 407.pdf
47876 28/09/2559 การขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ( ว 379 ) 1,679 356/135/ว 379.pdf
47608 23/09/2559 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน มาตรการสนับสนุนการเบิกจ่ายของภาครัฐในไตรมาสที่ 4 ปี 2559 ( ว 120 ) 4,321 954/206/ว 120.pdf
47271 21/09/2559 การเก็บเงินและการขยายเวลาเก็บเงินไว้ใช้จ่ายหลังสิ้นปีของส่วนราชการที่มีสำนักงานในต่างประเทศ ( ว 368 ) 487 586/976/ว 368.pdf
46870 16/09/2559 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพันและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ( ว 112 ) 4,135 738/298/ว 112.pdf
46133 08/09/2559 การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2559 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS ( ว 349 ) 3,634 771/525/ว 349.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 36 รายการ
processing time 0.481 s