การให้ความช่วยเหลือพลเมืองดี
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
74972 16/08/2560 การขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย เนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม 114 544/463/เงินเยียวยา final.pptx
74969 16/08/2560 ความดีมิสูญเปล่า รัฐปรับเพิ่มความช่วยเหลือพลเมืองดี 76 843/660/ความดีมิสูญเปล่า รัฐปรับเพิ่มความช่วยเหล.jpg
70062 20/06/2560 กฎหระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและอัตราในการจ่ายเงินสงเคราะห์ และกำหนดลักษณะของความพิการทุพพลภาพขนาดหนักจนเป็นอุปสรรคสำคัยยิ่งในการประกอบอาชีพหรือในการดำชีพ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2560 42 988/467/2,0.pdf
61116 10/03/2560 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 76 72/12/1,0.pdf
09419 25/06/2557 คู่มือ การขอรับและการจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย เนื่องจากการช่วยเหลือราชการการปฏิบัติงานของชาติหรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม 38 437/582/1,6.pdf
09420 23/06/2557 แบบคำขอรับเงินช่าวยเหลือค่าจัดการศพ 29 213/464/2,0.tif
09421 23/06/2557 แบบคำขอค่ารักษาพยาบาล 17 86/342/3,0.tif
09422 23/06/2557 แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 17 983/219/4,0.tif
09423 23/06/2557 แผ่นพับเงินสงเคราะห์ 30 953/93/5,7.pdf
09424 23/06/2557 ตัวอย่างรายงานการสอบสวนข้อเท็จจริง 24 826/995/6,6.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 16 รายการ
processing time 0.637 s