Download เอกสาร
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
04341 27/09/2561 แนบท้ายประกาศ เรื่องแนวทางข้อ 12(4) แบบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนของผู้สังเกตุการณ์โครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม 28 712/463/แนบท้ายประกาศ เรื่อง แนวทาง ข้อ 12 (4) แบบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนฯ.pdf
04340 27/09/2561 แนบท้ายประกาศ เรื่อง แนวทางข้อ 7 แบบแจ้งรายงานผลของส่วนราชการ 27 633/916/แนบท้ายประกาศ เรื่อง แนวทาง ข้อ 7 แบบแจ้งรายงานผลของสรก.pdf
04335 27/09/2561 ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง แนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 104 264/11/T26.PDF
03908 24/09/2561 วิธีการอัพโหลดไฟล์ด้วยเว็บฝากไฟล์ฟรี (การทำ url) 59 822/827/วิธีการอัพโหลดไฟล์ด้วยเว็บฝากไฟล์ฟรี (การทำ url).pdf
92038 02/04/2561 แบบฟอร์มรายงานการตรวจสอบการบันทึกข้อมูล (สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด) 854 0/795/แบบฟอร์มรายงานตรวจสอบการบันทึกข้อมูล(สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด).docx
92036 02/04/2561 แบบฟอร์มรายงานการลงพื้นที่ (สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด) 469 56/935/แบบฟอร์มรายงานการลงพื้นที่(สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด).docx
90722 14/03/2561 เอกสารประกอบการบรรยายประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การดำเนินการโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ 426 753/161/หลักการและองค์ประกอบของ CoST.pptx
89260 20/02/2561 คู่มือการดำเนินการโครงการ CoST ของสำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัด 661 724/758/คู่มือการดำเนินการโครงการ CoST ของสนง. คลังเขตและคลังจังหวัด.pdf
89076 16/02/2561 แบบแจ้งการลงทะเบียนของเจ้าหน้าที่ CoST 595 544/522/ฟอร์มลงทะเบียนเจ้าหน้าที่ CoST.pdf
89075 16/02/2561 แบบฟอร์มสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการ CoST 300 353/734/แบบฟอร์มสมัคร CoST.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 17 รายการ
processing time 0.681 s