Download เอกสาร
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
92038 02/04/2561 แบบฟอร์มรายงานการตรวจสอบการบันทึกข้อมูล (สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด) 782 0/795/แบบฟอร์มรายงานตรวจสอบการบันทึกข้อมูล(สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด).docx
92036 02/04/2561 แบบฟอร์มรายงานการลงพื้นที่ (สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด) 440 56/935/แบบฟอร์มรายงานการลงพื้นที่(สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด).docx
90722 14/03/2561 เอกสารประกอบการบรรยายประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การดำเนินการโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ 398 753/161/หลักการและองค์ประกอบของ CoST.pptx
89260 20/02/2561 คู่มือการดำเนินการโครงการ CoST ของสำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัด 563 724/758/คู่มือการดำเนินการโครงการ CoST ของสนง. คลังเขตและคลังจังหวัด.pdf
89076 16/02/2561 แบบแจ้งการลงทะเบียนของเจ้าหน้าที่ CoST 544 544/522/ฟอร์มลงทะเบียนเจ้าหน้าที่ CoST.pdf
89075 16/02/2561 แบบฟอร์มสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการ CoST 194 353/734/แบบฟอร์มสมัคร CoST.pdf
88827 14/02/2561 คู่มือการดำเนินการโครงการ CoST ของหน่วยงานภาครัฐ 426 17/702/คู่มือการดำเนินการโครงการ CoST ของหน่วยงานภาครัฐ.pdf
86431 17/01/2561 คู่มือการใช้งาน Web Site สำหรับบุคคลทั่วไป 741 170/706/คู่มือการใช้งาน Web Site สำหรับบุคคลทั่วไป.pdf
86430 17/01/2561 คู่มือการใช้งานระบบสำหรับเจ้าหน้าที่ CoST ของหน่วยงานภาครัฐ 456 758/319/คู่มือการใช้งานระบบ สำหรับเจ้าหน้าที่ CoST.pdf
76727 07/09/2560 เอกสารงานสัมมนาโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐของประเทศไทย วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเซ็นจูนี่พาร์ค กรุงเทพมหานคร 273 4/682/เอกสารประกอบการบรรยายหลักการ แนวทาง CoST.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 13 รายการ
processing time 0.654 s