Download เอกสาร
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
89076 16/02/2561 แบบแจ้งการลงทะเบียนของเจ้าหน้าที่ CoST 2 998/257/แบบแจ้งการลงทะเบียน CoST.pdf
89075 16/02/2561 แบบฟอร์มสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการ CoST 6 353/734/แบบฟอร์มสมัคร CoST.pdf
88827 14/02/2561 คู่มือการดำเนินการโครงการ CoST ของหน่วยงานภาครัฐ 38 17/702/คู่มือการดำเนินการโครงการ CoST ของหน่วยงานภาครัฐ.pdf
86431 17/01/2561 คู่มือการใช้งาน Web Site สำหรับบุคคลทั่วไป 290 170/706/คู่มือการใช้งาน Web Site สำหรับบุคคลทั่วไป.pdf
86430 17/01/2561 คู่มือการใช้งานระบบสำหรับเจ้าหน้าที่ CoST ของหน่วยงานภาครัฐ 99 758/319/คู่มือการใช้งานระบบ สำหรับเจ้าหน้าที่ CoST.pdf
76727 07/09/2560 เอกสารงานสัมมนาโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐของประเทศไทย วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเซ็นจูนี่พาร์ค กรุงเทพมหานคร 125 4/682/เอกสารประกอบการบรรยายหลักการ แนวทาง CoST.pdf
60753 13/03/2560 เอกสารนำเสนอเรื่อง CoST 236 841/348/CoST Presentation to Thailand MSG Mr.Petter.pdf
51616 04/11/2559 กระบวนการเปิดเผยข้อมูลตามแนวทางของ CoST 242 261/557/ผังกระบวนการ CoST.JPG
51335 02/11/2559 รายการข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามแนวทาง CoST 274 589/1/รายการข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามแนวทาง CoST.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 9 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 9 รายการ
processing time 0.599 s