พิธีเปิดโครงการเครือข่ายการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ รุ่นที่ 1
ประกาศ ณ วันที่ 23/11/2561
LINE it! 242
นางอัญชลี ศรีอำไพ ผู้อำนวยการกองบัญชีภาครัฐ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี ให้เกียรติเป็นประธาน
ในพิธีเปิดโครงการเครือข่ายการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ รุ่นที่ 1 ให้กับคลังเขต
คลังจังหวัดหรือผู้แทน และเจ้าหน้าที่กองตรวจสอบภาครัฐ จำนวนประมาณ 115 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรของกรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัด ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
และการควบคุมภายในตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561
ณ ห้องประชุมใหญ่ กรมบัญชีกลาง