กระทรวงการคลังร่วมมือกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันจัดสัมมนา “โครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact Conference 2018)”
ประกาศ ณ วันที่ 20/11/2561
LINE it! 106
นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน “โครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact Conference 2018)” โดยมีนางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นผู้กล่าวรายงาน
ร่วมด้วยนางญาณี แสงศรีจันทร์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง
ให้เกียรติบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต” เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานข้อตกลงคุณธรรม และมาตรฐานขั้นต่ำของนโยบาย และแนวทางป้องกันการทุจริต
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้ประกอบการต้องพึงมี ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 อันจะเป็นการสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมเสนอราคากับภาครัฐมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตในกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้อง Grand Ballroom ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค