การประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST Subcommittee) ครั้งที่ 1/2561
ประกาศ ณ วันที่ 08/05/2561
LINE it! 105
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST Subcommittee) ครั้งที่ 1/2561 โดยมีคณะอนุกรรมการ และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมร่วมเป็นอนุกรรมการ เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ของประเทศไทย ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561
รายการภาพ