พิธีเปิดโครงการสัมมนาหลักเกณฑ์ด้านการบัญชีภาครัฐเรื่องใหม่
ประกาศ ณ วันที่ 02/03/2561
LINE it! 273
นางสุรีพร ศิริขันตยกุล รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาหลักเกณฑ์ด้านการบัญชีภาครัฐเรื่องใหม่ ให้กับบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐและกรมบัญชีกลางในส่วนกลางที่ปฏิบัติงานด้านบัญชี จำนวน 2 รุ่น ในวันที่ 2 และ 21 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและสาระสำคัญของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับที่มีประกาศการใช้ใหม่ ตลอดจนมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่ควรให้ความสำคัญและระมัดระวังในการปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ ตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
รายการภาพ