พิธีเปิดโครงการตรวจสอบสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศ ณ วันที่ 09/02/2561
LINE it! 395
นางสุรีพร ศิริขันตยกุล รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตรวจสอบสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (การพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 1) ให้กับคณะผู้ตรวจสอบสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินกรมบัญชีกลาง ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบ และให้การตรวจสอบสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสามารถตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
รายการภาพ