การประชุมคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST Committee) ครั้งที่ 1/2561
ประกาศ ณ วันที่ 22/01/2561
LINE it! 539
นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST Committee) ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง นางสาวรัตนาวลี โรจนารุณ ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายการจัดซื้อโดยรัฐระหว่างประเทศ ผู้แทนจากภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม วายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 โดยที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินการโครงการส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency Initiative: CoST) ของประเทศไทย พิจารณารับรองรายงานผลการตรวจสอบข้อมูลโครงการ CoST ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของคณะทำงานตรวจสอบข้อมูล (Assurance Team) เพื่อที่จะได้เผยแพร่รายงานต่อประชาชนผ่านทางเว็บไซต์ CoST และจัดส่งรายงานให้ CoST International Secretariat ต่อไป และได้พิจารณาให้อนุมัติโครงการก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐเข้าร่วมโครงการ CoST ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 67 โครงการ ซึ่งประกอบด้วย โครงการของส่วนราชการ จำนวน 25 โครงการ รัฐวิสาหกิจ จำนวน 11 โครงการ และส่วนท้องถิ่น จำนวน 28 โครงการ และนอกจากนี้เห็นชอบแผนการดำเนินงานโครงการ CoST สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วย